Juspol-minister ontvangt mensenrechtencommissie OAS

Juspol-minister ontvangt Mensenrechtencommissie AmericasEen delegatie van de Inter – Amerikaanse Commissie van de Rechten van de Mens heeft  besprekingen met verschillende hoogwaardigheidsbekleders in Suriname gevoerd. Het werkbezoek duurde van 23 januari tot en met 25 januari. De commissie had op woensdag 23 januari een ontmoeting met minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Tijdens deze ontmoeting is gesproken over de duurzame relatie met de Organisatie van Amerikaanse Staten, zowel op het gebied van de zaken die tegen Suriname lopen als betreffende capaciteitsversterking.
Suriname is thans partij bij verschillende mensenrechtenverdragen. Door deze verdragen aan te nemen, zijn er voor de Staat Suriname verplichtingen ontstaan.
Een verplichting is dat de verdragsbepalingen in de nationale wetgeving moeten doorwerken. Suriname krijgt te maken met rapportageverplichtingen over de stand van zaken in het land. De rapporten moeten ter beschikking worden gesteld van het publiek. De regering accpeteert ook als verplichting om te werken aan het bewustzijn van de burgers via voorlichting en scholing. Het land moet voorts voldoende gekwalificeerd personeel ter beschikking hebben en zorgen voor adequate accomodatie.
In 2008 werd het Bureau Mensenrechten formeel door het ministerie van Justitie en Politie ingesteld. Een belangrijke taaken van dit bureau is het voorbereiden van de landenrapportage en het monitoren van de naleving van de verdragen. Het bureau moet bekendheid geven aan de verdragen, de uitgebrachte rapporten en de internationale aanbevelingen daarover. De coördinatie bij het opmaken van de landenrapporten van de Staat ligt in handen van het bureau evenals het geven van adviezen aan overheidsinstanties over mensenrechtenaangelegenheden op zowel regionale als internationale fora. In geval van door de Staat Suriname te voeren gerechtelijke processen over mensenrechtenschendingen op regionaal en internationaal niveau, zijn de voorbereiding en de coördinatie daarvan ook bij het Bureau Mensenrechten. Deze instantie ondersteunt de grondwettelijke vertegenwoordiger van de Staat Suriname, de procureur-generaal bij het Hof van Justitie of daartoe aangewezen functionarissen van de Staat.
‘Suriname heeft de jurisdictie van het Inter – Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens erkend en is zich van zijn verantwoordelijkheid bewust. De Staat zit momenteel in een herstructurering van het beleid en is daarom doende een zodanige  structuur op te zetten dat er op behoorlijke wijze kennis kan worden genomen van de zaken. Het ministerie van Justitie en Politie heeft bij de raad van ministers een raadsvoorstel ingediend dat moet zorg dragen voor adequate aanpak.
De ontbrekende wetten zullen, met het oog op de doorwerking van de internationale verdragen, worden ingevoerd, terwijl ontoereikende wetten zullen worden bijgesteld. Ook de bewustwording over het belang van mensenrechten zal ter hand worden genomen.’ Door de minister van Justitie en Politie is op woensdagmiddag een lunch aangeboden aan de commissie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: