Savannerally , Natuurwetenschap en Grondspeculanten

De Savannerally 2012 is voorbij. Mijn vooraf via de pers geuite bezorgdheid over de mogelijkheid dat de deelnemers zouden rijden door een bijzonder geologisch gebied nabij Kraka, en daarbij unieke zaken zouden vernietigen, bleek overbodig. De SARK heeft de alarmering tijdig opgepikt, en heeft met een minimale wijziging van het traject het speciale gebied behouden voor onderwijs en wetenschap. In het gebied is n.l. de grens te vinden van een zandlaag die ongeveer twee miljoen jaren oud is, liggend boven een laag die niet minder dan 1800 miljoen jaren oud is. In de geologie staat zo een gebied bekend als een “geologisch venster”. Toen de bovenste laag ontstond, waren de dinosauriërs al ontstaan maar ook weer uitgestorven. Toen de laag van 1800 miljoen ontstond waren er nog niet eens vliegen of kwikwi’s  op aarde, laat staan dinosauriërs. Wat er in die tussentijd gebeurd is, is in Europa en Amerika geen mysterie meer, maar in delen van Zuid Amerika wel. De raar gevormde platte Tafelberg van Suriname levert een kleine bijdrage aan die geschiedenis, maar het hele verhaal moet nog uitgezocht worden. Het grens-vlak is in elk geval bereikbaar binnen dit gebied, dat sinds 01 december 1990  mijn legale zandconcessie is . Het specifieke gebied van het geologisch venster beslaat niet meer dan 2% van de concessie,maar is geologisch, mijnbouwkundig en geotechnisch van grote waarde. De SARK heeft bij deze Savannerally 2012 dit specifieke kleine gebied binnen de concessie, zorgvuldig ontweken, nadat zij in 2011  dertig procent er van, niet meer dan een halve hectare ,had beschadigd. Wetenschappers binnen de SARK hebben in 2012 tijdig  ingegrepen. Mijn dank en complimenten daarvoor.// Toch zal de SARK intern moeten kijken naar het dilemma, waarbij de route van een rally voor alle leden, inclusief bestuursleden, geheim gehouden moet worden door de uitzetters, omdat er vaak ook bestuursleden meedoen, terwijl het bestuur wel verantwoordelijk gehouden kan worden voor schade aan derden, schade die  vaak juist door de deskundigheid binnen het bestuur voorkomen had kunnen  worden. Aparte “Bestuurscommissie”. In elk geval SARK: Bedankt voor het openen van wegen en tot weerziens bij de volgende rally.// De problemen van dit voor de wetenschap belangrijke gebied zijn hiermee nog niet opgelost. Er zijn namelijk  twee grondspeculanten, Habiebhoeremaan  A. en Mohamed S., die vanaf kort voor de verkiezingen van het jaar 2000, dit gebied ook willen hebben. Ze zullen waarschijnlijk de voor de wetenschap belangrijke graafgaten, de geologische vensters, zo snel als mogelijk willen dichten, als zijnde “grijsbruine ontsieringen van de witte savanne”. Het is hen bekend dat het gebied sinds 1990 per beschikking aan mij is toegewezen, en meermalen is verlengd, maar omdat zij met hun eigen methoden, landmeter en notaris, eerder gedaan kregen dat zij  het er naast gelegen  gebied dat onder beheer stond van het Ministerie van Openbare Werken, n.l. een zeer groot werkterrein  voor opslag en onderhoud van zwaar materieel, in bezit kregen, blijven ze proberen om in “moments of weakness”, wanneer de overheidscontrole  op naleving van procedures al of niet opzettelijk verslapt, ook dit gebied in te lijven. De “moments of weakness” van de Staat zijn die, wanneer er regeringswisselingen zijn, ministerwisselingen of wisselingen bij de Dienst Grondinspectie of het Domeinkantoor. Er kan dan een snel opgemaakte beschikking, voorzien van smeerolie,SAE/SRD-X13, door de mazen glippen. De poging tot overname van delen van de grond van de Politie, ook te Kraka, ging niet door, mede  door mijn tijdige alarmering. De Politie heeft nu een groot aantal borden langs  de aangrenzende wegen geplaatst met tekst: “VERBODEN TOEGANG: POLITIETERREIN”. Zelf heb ik elke van de nieuw benoemde ministers op ROGB schriftelijk op de hoogte gebracht van hun activiteiten. Ik heb ook al  de volledige tekst en het geld  voor een pagina grote advertentie in de kranten klaar, indien het deze heren grondspeculanten “in  a moment of weakness” zou lukken ook een beschikking voor een deel van het gebied  los te krijgen. ///Tenslotte wil ik vermelden, dat de Overheid voor het verlengen van concessies langs de Afobakaweg, vanaf vrij recent van de beheerders  eist, dat ze een nieuwe kaart laten maken, waarbij  een zone van 100 meter langs  de weg vrij gelaten moet worden voor de aanleg van een  geplande wegverbreding, voor  riolering, waterleiding, elektriciteit, telecommunicatie, en eventueel een extra weg voor langzamer verkeer. Dit is een goed plan, waar elke concessiehouder zich in ‘s landsbelang zonder nader protest aan zal moeten houden. De overheid zal echter ook er voor moeten waken, dat grondspeculanten niet juist deze terug te geven zones allernaast de weg , gaan proberen te bemachtigen voor snelle doorverkoop aan anderen!  Voor de SARK:”Thanks,en tot de volgende  rally”. Voor  de speculanten heb ik de volgende moderne odo: .”Mi lob’ pley bal, ma if a musu , mi sab’ pley brokobana tu”. Watch your steps brother!
DRS. EDDY MONSELS.

error: Kopiëren mag niet!