Personeelskosten Minov in 2013 ruim SRD 9 miljoen

De personeelskosten van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in het jaar 2013 zijn geraamd op ruim SRD 9 miljoen. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting van het ministerie van Onderwijs voor het jaar 2013. Ten opzichte van het dienstjaar zijn de personeelskosten slechts marginaal toegenomen, te weten met SRD 2.000. Bij de kostenraming is er uitgegaan van het huidige personeelsbestand per ultimo juli 2012. Hierbij is er ook rekening gehouden met personen die de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken of hebben bereikt, de vacatievergoedingen van in werking gestelde bijzondere commissies, jubilarissen en de dekking van de restitutie inkomstenbelasting van de medewerkers. Alleen aan salarissen wordt er ruim SRD 6 miljoen uitgegeven, terwijl de overige 3 miljoen wordt uitbesteed aan onder andere toelagen en belastingen.
Het personeelsbestand van het directoraat Cultuur is verdeeld in medewerkers in vaste loondienst, totaal 203 personen, 75 vaste contractanten, 73 personen die op parttime basis werken en 8 commissieleden van de Commissie Monumentenzorg, totaal 359 personen. De 73 personen die op parttime basis werken, zijn docenten van AHKCO en cursusleiders die trainingen verzorgen op verschillende centra van de afdelingen CGC en het Nola Hatterman Instituut. Het totale bestand is verdeeld in 205 vrouwelijke en 154 mannelijke medewerkers. Ten opzichte van het personeelsbestand over de periode 2011 – 2012 is, voor zover zichtbaar, de uitloop 14 personen. Het betreft dan personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of zullen bereiken, personen die op eigen verzoek ontslag hebben aangevraagd of zijn overgeplaatst naar een ander ministerie en/of personen die zijn overleden.
De afname van het personeelsbestand met 14 personen is zichtbaar in de reeds aangegeven marginale toename van de personeelskosten. Voor 2013 is er, hoewel zeer dringend nodig, geen instroom geprojecteerd, daar deze geheel afhangt van het al dan niet verlenen van ontheffing van de personeelsstop aan personen. In 2013 zullen 15 medewerkers van het directoraat Cultuur jubileren, te weten 12 personen in verband met hun 25-jarig ambtsjubileum en 3 personen in verband met hun 30-jarig ambtsjubileum. Om het ziekteverzuim en/of het onwettig verzuim te beperken, is enkele jaren geleden de sectie Personeelszorg gestart met het houden van gespreksessies met personen die zich schuldig maakten aan dergelijke verzuimen. Binnen het directoraat vertoont zich thans de trend dat bovengenoemde verzuimen de grens van het toelaatbare niet overschrijden.
Het algemeen personeelsbeleid is erop gericht medewerkers de mogelijkheid te bieden zich binnen hun werkgebied en ook daarbuiten te laten ontwikkelen en te bekwamen. Zij worden aangespoord initiatieven te nemen en binnen hun werksfeer zo creatief en inventief mogelijk te zijn ten behoeve van de dienst, hetgeen hun carrièremogelijkheden alleen maar ten goede komt. Helaas is er vanwege de personeelsstop weinig jong kader, hetgeen te merken is aan de gemiddelde leeftijd binnen het directoraat welke gesteld kan worden tussen de 45 en 50 jaar. Uitgaande van de geprognosticeerde cijfers voor 2013 is het gemiddelde maandinkomen van de vaste medewerkers SRD 2.000 en dat van de contractanten SRD 1.000.

error: Kopiëren mag niet!