Situatie Rosebel-medewerkers stabiel

De twee medewerkers van de Rosebel Goldmines die als gevolg van de cyanide-lekkage in het ziekenhuis waren beland, maken het goed. Dagblad Suriname maakte melding hiervan in haar editie van gisteren. De leiding van Rosebel geeft in een persbericht te kennen dat hun gezondheidssituatie stabiel is. ‘De Medische Staf van Rosebel heeft nauw contact met de behandelend specialist en de werknemers. Eerste medische bevindingen wijzen niet op afwijkingen en aanvullende testen zullen nog volgen’, zegt het bedrijf. ‘Ons Medisch Protocol dat de medische handelwijze bij dit soort incidenten omschrijft, is direct inwerking gesteld. Dit houdt in dat eerste hulp door het Rosebel Medisch Team is verleend en vervolgens zijn beide werknemers ter observatie vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo.’
De twee werknemers zijn op zondag 14 oktober tijdens werkzaamheden op de concessie van Rosebel in contact gekomen met enkele druppels cyanide oplossing. Dit deed zich voor als gevolg van een lekkage aan de pijpleiding met cyanide oplossing die op dat moment in gebruik was. De pijpleiding was circa 15 tot 20 minuten in gebruik toen twee werknemers de lekkage constateerden. Zij verwijderden zich onmiddellijk van de plek en stelden de leiding van de afdeling op de hoogte van de lekkage. De leiding ging er onmiddellijk toe over om conform de vastgestelde protocollen, die gelden bij een lekkage van cyanide oplossing of een andere chemische stof, te handelen, namelijk: het buitenwerking stellen van de pomp, verwijderen van personeel van de plek waar het incident zich heeft voorgedaan en afzetten van het gebied.
‘Onze schattingen geven aan dat er bij deze lekkage minder dan één liter aan cyanide oplossing is vrijgekomen. De lekkage heeft zich voorgedaan in een afgebakend gebied, waarbij de ondergrond van beton is. Hierdoor heeft zich geen contaminatie van de grond of een andere vorm van milieuverontreiniging voorgedaan. Logischerwijs zorgde het incident voor bezorgdheid bij de andere werknemers. Direct na het incident heeft Rosebel Management samen met twee werknemers inspecties uitgevoerd aan de operationele pijpleiding. Nadat zij hadden vastgesteld dat er geen lekkages of gevaar op lekkages waren, werd het werk hervat door de werknemers.’
‘Er gelden strikte richtlijnen voor vervoer, opslag en gebruik van cyanide en andere chemicaliën conform Hazard Protocol. Er bestaan ook stringente protocollen m.b.t. hoe te handelen bij eventuele incidenten (emergency preparedness). Rosebel personeel is specifiek getraind hierin. Ook is Rosebel gehouden om zulke incidenten te onderzoeken volgens de Incident Case Analysis Method (ICAM). Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zullen passende maatregelen worden genomen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.’

error: Kopiëren mag niet!