Biza-minister Soewarto Moestadja : ‘Wij staan voor enorme uitdaging aanpak corruptie’

Minister Soewarto Moestadja heeft gisteren de corruptie awareness training voor afdelingshoofden van de overheid, welke door Projekta was gehouden, afgesloten. De minister ziet het corruptiefenomeen als één van de grootste uitdagingen in deze tijd. ‘En die uitdaging meten wij met ons allen aangegaan. Het is, meer dan ooit, noodzakelijk om – zoals de voormalige president van de Wereldbank, Sir James Wolfensohn, verklaard heeft – de corruptiekanker aan te pakken. Dan alleen kunnen wij economische groei bewerkstelligen en armoede terugdringen.’ De minister beaamde dat corruptie een complex vraagstuk is; het is betreurenswaardig dat de ontwikkeling van landen stagnatie ondervindt, omdat er functionarissen in het systeem aanwezig zijn die uit zijn op eigen voordeel c.q. eigen begunstiging. Corrupte ambtenaren verstoren het besluitvormingsproces in hun zoektocht naar eigen nutsmaximalisatie. Dit is wetenschappelijk onderzocht en ook bewezen. Corruptie wordt omschreven als “the abuse of public power for private gain” oftewel het gebruik/misbruik van een publiek ambt ten gunste van het eigen gewin.
De regering heeft o.a. in de Regeringsverklaring 2010-2015 de kruistocht tegen corruptie aangekondigd. ‘Het is dan ook logisch dat wij dit tot beleid maken.
Met de ratificatie van het Inter-Amerikaans Verdrag tegen Corruptie (2002) heeft Suriname zich gecommitteerd om alle voorzieningen te treffen teneinde het corruptiefenomeen te bestrijden. Niet-gouvernementele organisaties hebben hierbij ook een belangrijke rol te vervullen’, zei Moestadja.
Het is van eminent belang om bij de aanpak van corruptie voldoende aandacht te besteden aan het vergroten van het bewustzijn van de gemeenschap. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft aan dat er beleid zal worden geformuleerd op het gebied van integriteit (integriteitsschendingen) waaronder corruptie valt. Dit zal op korte termijn uitgevoerd worden. Met het propageren van de “IDEE-ambtenaar”, welke staat voor de ambtenaar die Integer, Dienstbaar, Effectief en Efficiënt functioneert, is een aanzet gegeven tot het vaststellen van normen en waarden voor iedereen binnen de overheid.
Overige beleidsinitiatieven die voor de komende periode geprojecteerd staan op het gebied van wetgeving zijn de Wet Politieke Functies, Wet Klokkenluiders en de herziening van de Personeelswet. De minister zei tot slot dat de goedkeuring door DNA van de nog in te dienen Anti-corruptiewet de volgende stap in de goede richting is.

error: Kopiëren mag niet!