HET IED UL FITRE FEEST

Ik getuig dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed zijn Gezant en Boodschapper is. Vervolgens zoek ik mijn toevlucht bij Allah tegen  het kwaad van de vervloekte  duivel; ik begin in naam van Allah, de Weldadige, de Genadevolle.
In de Islam zijn er twee grote feesten die een bijzondere religieuze betekenis hebben. Deze feesten staan bekend onder de naam van “Ied” hetgeen een terugkerend geluk betekent. Beide feesten houden verband met de vervulling van een zekere plicht. Het eerste feest wordt Ied Ul Fitre genoemd, welke aan het eind van het vasten wordt gevierd. Het tweede feest wordt Ied Ul Adha genoemd en is een herinnering aan het grote gebeuren van de profeet Abraham die zijn zoon Ismaël in opdracht van Allah moest offeren.
Wat is nu eigenlijk de betekenis van Ied Ul Fitre?
Het woord Ied Ul Fitre bestaat uit 2 woorden, n.l. Ied dat afgeleid is van het woord ADA, wat een jaarlijks terugkerend feest betekent. Fitre is afgeleid van het woord “aftaar” wat ontvasten betekent. Vrij vertaald betekent Ied Ul Fitre een jaarlijks terugkerend feest na het vasten in de maand Ramadan.
Dit jaar zal het Ied Ul Fitre feest gevierd worden op 19 augustus 2012. Anderen vieren het op maandag 20 augustus. Het is allemaal afhankelijk  van de inzichten die men als gemeente hanteert om deze dag te bepalen. In dit verband kan volstaan worden met te stellen dat het geen rechtschapenheid is dat wij als moslim onze gezichten bij wijze van groet tijdens het gebed, naar het oosten en naar het westen wenden. Neen, een rechtschapene is degene die gelooft in Allah en de Laatste Dag en in de Engelen en de Boek en de Profeten. Hij is ook degene die uit liefde voor Hem, zijn rijkdom weggeeft aan de naaste familie en de wezen en de behoeftigen en de reiziger en aan degenen die erom vragen en om slaven te bevrijden. Een rechtschapene is ook degene die het gebed onderhoudt en de armenbelasting betaalt en zijn belofte volgens afspraak nakomt. Ook past het dat hij de geduldigen in tijden van smart en droefenis en in tijden van conflict bijstaat. Deze zijn degenen die waarheidslievend zijn en deze zijn ook degenen die werkelijk aan hun plicht voldoen.
We kunnen dan, na 30 dagen gevast te hebben, met een heel goed gevoel terugkijken op deze Ramadan. We zijn door Allah in staat gesteld om weer in harmonie met ons lichaam te komen en het evenwicht tussen lichaam en ziel weer te herstellen.
Zoals elk jaar na het beëindigen van het vasten in de maand Ramadan, komen de moslim broeders en zusters samen in de moskeeën, om met z’n allen in een prettige sfeer en vreugdevolle stemming, schouder aan schouder, deel te nemen aan het Ied Ul Fitre gebed. Daarmee willen wij ons rechtstreeks wenden tot onze Schepper, die niet alleen onze Schepper is, maar ook onze Onderhouder, om Hem dank te betuigen voor alles wat Hij ons geschonken heeft en om daarna op een gepaste wijze het Ied Ul Fitre feest te vieren.
Het Ied Ul Fitre gebed is een extra dankgebed van de gelovige moslims gericht aan de Schepper van dit universum, Hem dankende voor het feit dat Hij het mogelijk heeft gemaakt dat wij gedurende de maand Ramadan hebben gevast. Een dankgebed aan Allah, die ons de nodige kracht en gezondheid heeft geschonken opdat wij het vasten konden voltooien en het gebed konden verrichten.
Men viert dit feest niet omdat men blij is ervan af te zijn, maar omdat men verheugd is aan één van de pijlers van de Islam “ de Saum” of het vasten, te hebben voldaan m.a.w. men heeft het gebod van Allah uitgevoerd en volbracht.
Door dit te doen hebben wij ons open gesteld om onze innerlijke morele en geestelijke toestand te verbeteren. Het moet uiteindelijk ertoe leiden dat zulks ons zal hoeden voor het kwaad en dat wij daarmee gewerkt hebben aan de zuivering van onze eigen ziel. Het gevolg moet zijn dat de mensen zich ten goede keren en dat de totale gemeenschap uiteindelijk hiervan ook de goede vruchten plukt.
Een heel bekende vers uit de Heilige Qoer’aan hieromtrent luidt als volgt: “Mijn Gebed en mijn offers en mijn leven en mijn dood zijn zeker voor Allah, de Heer der wereldden (hfdst. 6 vers 162).
Laten wij op deze Ieddag, onze Schepper in alle oprechtheid danken en loven en prijzen omdat hij ons in staat heeft gesteld om deze gezegende dag samen met onze familie en vrienden opnieuw te mogen beleven.
Aan de hele Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de moslimbroeders en zusters, wordt een gezegend Ied toegewenst.
“Ied Mobarak”
Hadjie Majeedkhan Abdul

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: