De 27ste nacht is de nacht van de LAILAT-AL QADR

Eén van de laatste tien nachten van de maand Ramadanwordt de LailetalQadrgenoemd. Het woord lail betekent nacht en qadrbetekent oorspronkelijk het meten. LailatalQadr wordt ook vertaald in de zinvan: de nacht van de grootsheid of majesteit. In de Heilige Koran wordt hiervan melding gemaakt.  In het Nederlands vertaald luidt het als volgt:  “Waarlijk, Wij hebben hem in Lailat al-Qadr geopenbaard. En wat         zal u doen begrijpen wat lailat al-Qadr is? Lailat al-Qadr is beter dan duizend maanden. De engelen en de inspiratie (al-ruh) dalen daarin  met  verlof van hun Heer voor ieder gebod (amr) neer. Vrede! Die duurt tot het aanbreken vande morgen.”
Er wordt hier van deze nacht gesproken als de nacht waarin de HeiligeKoran geopenbaard werd en er wordt verder gezegd dat het de nacht iswaarin de engelen en de inspiratie neerdalen. Het wordt ook wel de lailamubarakagenoemd:“Beschouw het Boek, dat (de waarheid) duidelijk maakt;waarlijk, wij hebben het in een gezegende nacht geopenbaard.”
Het is duidelijk dat op beide plaatsen in de Heilige Koran gesproken wordtals in die nacht te zijn geopenbaard en dus in de maand Ramadan. Hiermeewordt aangetoond dat het een nacht in de maandRamadan is. De HeiligeKoran werd in die nacht geopenbaard, betekent dat deopenbaring in die nacht begon, met andere woorden de eerste openbaring kwam in dienacht tot de Profeet via engel Gabriel.
Hij wordt ook de nacht van de meting genoemd, omdat daarin de grondslag vaneen nieuwe openbaring aan de wereld werd gelegd, die elk gebod (amr)vol wijsheid en kennis (hakim) bevat. Om die reden wordt hij eengezegende nacht of de grootste nacht genoemd. De Lailat al-Qadr is daaromals het ware de gedenkdag van de openbaring van de Heilige Koran en wordt
elk jaar door de moslims herdacht op de 27ste(in de nacht tussen de 26ste ende 27ste vastendag). Afhankelijk van wanneer je als moslim begonnen bent met te vasten, kan deze nacht ook anders uitvallen. Voor al degenen die op vrijdag 20 juli hun eerste vastendag hebben gehad, en die dus op donderdagavond 19 juli hun eerste Tarawieh-avond hebben gehad, is het vandaag, op dinsdag 14 augustus, de nacht van de Lailat al qadr.
Zoals reeds is aangehaald,worden de laatste tien dagen vande maand Ramadan in acht genomen als dagen van devotie, in die mate dat heteen moslim in deze tien dagen toch gegund wordt een ascetisch leven te leidendoor in de moskee te blijven en zich van alle wereldse zaken af te scheiden. Verscheidene hadith’s tonen aan dat de moslims deze nacht moeten zoeken als
een van de oneven nachten in de laatste tien nachten van de maand Ramadan.  Volgens sommige hadith’s is datde vijfentwintigste, de zevenentwintigste of de negenentwintigste nacht van de
maandRamadan. Een zekere hadith zegt dat aan enige van de metgezellen van deProfeet lailat al-Qadr werd getoond in hun dromen in de laatste zeven nachten Men dient er rekening mee te houden dat lailat al-Qadr een geestelijkebelevenis is, omdat het degeestelijke en niet de fysieke belevenis van de Profeet was.Zoals de laatst aangehaalde hadith aantoont, was het de geestelijke belevenis van demetgezellen, waardoor het niet kan worden waargenomen als een fysieke belevenis of een nacht met enige fysieke verandering. Het is de geestelijke belevenis van de
persoon die zich in de maand Ramadan inspant om dichterbij tot God te komen.
Er is een duidelijke relatie tussen het heilige boek van de moslims, de Heilige Koran en
de maand waarin haar openbaring begon. De H.Q, een eeuwige en universele boodschap van waarheid, wijsheid en geloof, is een complete en perfecte levenscode, begrijpelijk en ongeschonden, bedoeld als leiding voor hen die het bestaan van de Almachtige erkennen. Het leert de mens hoe gemeenschappelijk te leven enwijst ons op het geduld en de levenshouding die van ons verwacht worden, omdat weverantwoordelijk zijn tegenover ons zelf, ons gezin en de hele samenleving. Veel groepenkunnen niet verder denken dan hun volk, hun ras, hun land of hun godsdienst, maar deIslam leert ons dat we als gelovigen verplicht zijn ons in te zetten voor het welzijn van dehele mensheid. Ramadan betekent in wezen niets anders dan een praktische demonstratievan zelfbeheersing, opoffering en sociaal gevoel, met een fundamenteel doel,
Allah’s welbehagen. De H.Q beschrijft de gelovigen als het “beste volk, voortgebracht voor
het welzijn van de mensheid”. Er wordt hierbij geen landgrens of ras genoemd, maar als enig
kenmerk “geloof”.
MaheRamzaanMoebarak,
Wassalaam
GodaHafiez
 HadjieMajeedkhanAbdul / SIV

error: Kopiëren mag niet!