12 augustus 2012: Dag van de Jeugd

Op 17 december 1999 is tijdens de algemene ledenvergadering van de Verenigde Naties 12 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag van de Jeugd. Het VN-thema voor dit jaar is: “Building a better world: Partnering with the youth”. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft dit jaar gekozen voor het thema “Dialoog en wederzijds begrip”. De uitdagingen waarmee de jeugd geconfronteerd wordt, kunnen het best opgelost worden door meer overlegmomenten te hebben tussen de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Door deze overlegmomenten zullen de problemen met betrekking tot de jeugd in kaart worden gebracht, waardoor er gerichte acties ondernomen kunnen worden.
‘Vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken is er een proces ingezet om jongeren actief te betrekken bij het formuleren van het beleid ter zake onderwijsmogelijkheden, werkgelegenheid en het stimuleren van zelfwerkzaamheid’, schrijft het departement. Hieraan wordt er invulling gegeven door het Nationaal Jeugdparlement dat op verschillende momenten in overleg treedt met jongerenorganisatie, ministeries met een jeugdbeleid, buurtorganisatie en het bedrijfsleven. Verder worden er vanuit het directoraat Jeugdzaken programma’s, verspreid over een heel kalenderjaar, uitgevoerd die direct/ indirect gericht zijn op onderwijs, zinvolle tijdsbesteding, beroepsgerichte trainingen alsook trainingen gericht op het stimuleren van jong ondernemerschap.
De activiteiten van het ministerie hebben een landelijk karakter. Er wordt niet voor geschroomd om ook de moeilijk begaanbare gebieden aan te doen. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is zich terdege van bewust dat het de vraagstukken betrekking hebbende op de jeugd niet alleen kan oplossen. Daarom juicht het departement alle initiatieven vanuit de samenleving, zij het zelfstandig of in partnerschap met de overheid, bijzonder toe. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken roept alle actoren op om de handen in elkaar te slaan, zodat effectief en efficiënt gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare resources. Het departement wenst aan te totale samenleving, maar in het bijzonder aan jongeren van Suriname, een fijne maar bovenal bezinningsvolle Dag van de Jeugd.
 

error: Kopiëren mag niet!