De invloed van de politieke verschuivingen

 District Para
Bij de verkiezing van 25 mei 2010 werd in totaal in het district Para 9.819 geldige stemmen uitgebracht. Op de MC(1) stemmen 7.182 kiezers en de NF-combinatie nam genoegen met 2.099 uitgebrachte stemmen. De zetelverdeling op basis van deze gegevens en de gevormde politieke combinatie voor de verkiezingen van 25 mei 2015 zouden alle drie DNA-zetels toegewezen worden aan de MC(1) m.a.w. alleen door het vormen van de combinatie ziet de NF-combinatie een DNA-zetel verloren gaan.
District Commewijne
In het district Commewijne stemden 15.443 stemgerechtigden op de diverse politieke partijen die aan de verkiezingen van 25 mei 2011 deelnamen. De MC(1) verwierf 9106 stemmen (60%) en op de NF-combinatie gaven 5803 kiezers (37,6%) hun stem. Aan de MC(1) wordt 3 DNA-zetels toegewezen en de NF-combinatie komt voor 1 DNA-lid in aanmerking. Evenals in het district Wanica zijn alle uitgebrachte stemmen van de lijsttrekker van de politieke combinatie BVD/PVF opgeteld bij de NF-combinatie (2) (1.440 stemmen van 1.597 stemmen) Het blijkt dat de politieke verschuiving geen invloed heeft gehad op de zetelverdeling in het district. De vraag is nu in welke mate de kiezer mee migreert met de lijsttrekker van een partij die verhuist van de ene naar een andere partij. Was deze kandidaat trouw gebleven aan de combinatie BVD/PVF, dan had  er ook geen wijziging plaatsgevonden in de zetelverdeling.
District Marowijne
In het district Marowijne stemden circa 93.0% op de MC(1). Het absolute aantal uitgebrachte stemmen bedroeg op deze combinatie 7.473 stemmen en de NF-combinatie wist 583 kiezers van haar beleidsvoornemens te overtuigen. Deze cijfers vertellen duidelijk dat aan de huidige coalitiepartijen alle drie beschikbare DNA-zetels werden toegewezen. Een verschil van 6.890 stemmen op het totaal tussen de verschillende partijen of combinaties van partijen wordt als wezenlijk groot gezien.
District Brokopondo
Op basis van het cijfermateriaal is de MC(1) gegroeid met 1 DNA-zetel en komt te liggen op 2 DNA-leden en aan de NF-combinatie wordt 1 DNA-lid toegewezen. Het toetreden van het gekozen lid van BEP tot MC(1) levert geen (extra) DNA-lid op en het zelfstandig deelnemen aan de verkiezing van 25 mei 2015 wordt zij eveneens niet gekozen tot DNA-lid.
District Sipaliwini
De cijfers tonen aan dat de MC(1) twee DNA-zetels toegewezen krijgt en de NF-combinatie eveneens twee. Sluit het gekozen lid van BEP aan bij de MC(1) en de kiezers die op hem hebben gestemd mee migreren naar de MC(1) dan groeit de MC(1) met 1 DNA-lid. Neemt hij zelfstandig deel aan de verkiezing van 25 mei 2015 dan wordt hij op basis van het aantal uitgebrachte stemmen niet gekozen.
District Wanica
Dit district is verdeeld in 7 ressorten en vaardigt 7 volksvertegenwoordigers naar de DNA af. Bij de verkiezing van 25 mei 2010 namen 7 politieke partijen deel aan deze verkiezing. Drie politieke partijen of combinatie van politieke partijen n.l. MC( 3 DNA-leden), NF(3 DNA-leden) en PL(1 DNA-lid) vertegenwoordigden de inwoners van het district. De genoemde combinatie MC(1) behaalde 27.836 geldige stemmen, de NF-combinatie(2) verwierf 22.740 stemmen en op de DOE als autonome partij scoorden 1.865 kiezers. Buiten de zojuist genoemde combinaties en partijen spelen de andere partijen geen rol van betekenis in de politieke arena van ons land. Op basis van 27.836 uitgebrachte stemmen werden aan MC(1) 4 DNA-zetels toegewezen en de NF-combinatie komt voor 3 DNA-zetels in aanmerking. Bij de berekening van de zetelverdeling werden alle uitgebrachte stemmen van de lijsttrekker van de kandidaat (2.749 stemmen van de 3.680 stemmen) van de combinatie BVD/PVF toegevoegd aan de combinatie NF(2) en verder het aantal zetels toegewezen. Niet bekend is in welke mate de kiezers mee migreren met de verhuizing van de kandidaat van de ene partij naar de andere partij.
Op basis van deze data en het aantal toegewezen DNA-leden moet geconstateerd worden dat de politieke verschuivingen m.n. het toetreden van PL en BVD/PVF tot de MC en het uitstoten van NS uit MC en verder het aansluiten van NS en de lijsttrekker van BVD/PVF tot NF geen kwantitatieve invloed gehad hebben op de zetelverdeling in het district. De MC verkeerde in een minderheidspositie wat het aantal uitgebrachte stemmen betreft, maar door deze politieke verschuiving domineert de MC(1) met meer dan 5.000 stemmen.
District Paramaribo
Het is algemeen bekend wat de motieven zijn geweest waarom de politieke combinatie AC niet aan de verkiezingen van 25 mei 2005 mocht deelnemen en de strubbelingen die zich na de verkiezingen binnen de combinatie hebben voltrokken. Bij de verkiezingen van 25 mei 2005 in kieskring I district Paramaribo stemden 7.727 kiezers op deze combinatie en vertegenwoordigde met 1 DNA-lid het district in de DNA. Door de sterkte van deze partij te illustreren zodat de lezer zelf objectief kan oordelen hoe de verhouding zou zijn in de zetelverdeling wanneer deze combinatie had deelgenomen aan de verkiezingen. De politieke partij A1 verwierf 4.725 geldige stemmen en kwam voor 1 DNA-zetel in aanmerking, terwijl aan Palu(1.548 stemmen), UPS/DOE (3.995 stemmen) en Nieuw Suriname (1.753 stemmen) werden geen zetels in 2005 toegewezen.
Bij de verkiezing van 25 mei 2010 zag de zetelverdeling in het district Paramaribo er als volgt uit: MC (8 zetels), NF (7 zetels), PL(1 zetel) en DOE(1 zetel). Op basis van cijfermateriaal en politieke verschuivingen zal bij de verkiezingen van 25 mei 2015 de zetelverdeling als volgt uitzien: MC(1)-9 zetels, NF(2)-7 zetels en DOE (1 zetel).
Door verschuivingen in de politieke constellatie loopt het NF met 1 DNA-lid terug;  de nieuwe gevormde combinatie waartoe BEP behoort, kan bij benadering 1 DNA-zetel aan deze partij opleveren.
Voornaamste voorlopige conclusies
–          De hypothese(onderstelling) dat de coalitiepartijen MC,PL en Abop de electorale meerderheid na de politieke verschuivingen en de migratie van personen verloren hebben, wordt hierbij door het resultaat van de voorgaande analyses per district(kieskring) verworpen.
–          In de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini is de combinatie MC(1) met 1 DNA-lid in elk district gegroeid, in de overige 7 districten is zij wat zetelverdeling betreft stabiel gebleven, doch door aansluiting van BVD/PVF bij de combinatie heeft zij nu een zeer sterke dominerende positie ingenomen.
–          De coalitiepartijen m.n. MC, PL, Abop en BVD/PVF kunnen rekenen op minimaal tussen de 30  en 34 DNA-zetels.
–          Bij de a.s. verkiezingen (25 mei 2015) zullen de kleine politieke partijen, vooral partijen die niet op ideologische basis zijn geschoeid,  opgedoekt worden of niet meer actief zijn.
–          Hierdoor wordt het fundament gelegd voor een twee partijenstelsel gebaseerd op beleidsvisies nl progressieve en traditionele beleidsvisies. Gehoopt wordt dat hierdoor de chantage politiek en de politiekvoering op etnische gronden geëlimineerd worden.
Opmerking:
De output van politieke verschuivingen en migreren van voorname personen naar andere partijen van de districten Nickerie, Coronie en Saramacca zijn reeds gemeten.
 D. Girdhari

error: Kopiëren mag niet!