Een nationaal historisch geschenk bij de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij in ons land

De besturen van de samenwerkende stichtingen voor Surinamers van  Afrikaanse afkomst – Collectief Broki – hebben namens hun doelgroep aan de regering het verzoek gedaan, bij de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij op 1 juli 2013 de Surinaamse natie een passend historisch geschenk aan te bieden. In hun uitgebreid verzoekschrift hebben de samenwerkende stichtingen voornoemd het inhoudelijke van dit bijzonder jubileumgeschenk als volgt aan de regering uiteengezet. “Het nationale geschenk betreft het per 1 juli 2013 doen oprichten c.q. vestigen van een bijzondere leerstoel voor “Amer-Indian and Black Studies” aan de Universiteit van Suriname (Adek).” Deze bijzondere leerstoel moet zich alomvattend bezighouden met de systematische wetenschappelijke bestudering van de leefomstandigheden van de Inheemsen en de Marrons vanuit een historisch en een contemporain perspectief. Een wetenschappelijke bestudering van het leven en de cultuur van de genoemde 2 (twee) sub – bevolkingsgroepen zal bijdragen tot inzicht in de factoren die de vooruitgang van deze groepen bevorderen c. q afremmen, vooral op de terreinen van ondernemerschap, samenwerking en religie. Een beleidsverantwoordelijke nationale aanpak moet zondermeer wetenschappelijk onderbouwd zijn om structureel onderwerpelijke ontwikkelingslacunes te nivelleren. Adek is als universiteit van Suriname het aangewezen instituut om een verantwoorde invulling te geven aan een professionele wetenschappelijke aanpak van de diverse maatschappelijke problemen van de bewoners van onze rurale gebieden.
Bij de markering van 150 jaar beëindiging van het diepste onrecht tegen de mensheid in ons land, is het beslist wel de tijd dat onze regering uiteindelijk de wetenschap nodig inzet om negatieve erfenissen uit de slaven – en koloniale tijd successievelijk op te ruimen. Met betrekking tot een verantwoorde en tijdige vestiging van bedoelde universitaire institutie, het nationaal geschenk, heeft onze wetenschappelijke sectie belangrijk voorwerk verricht. Met twee ter zake ervaren wetenschappers zijn namelijk aftastende en oriëntatiegesprekken gevoerd, waarbij zij verklaard hebben bereid te zijn functioneringsvorm te geven aan betreffende leerstoel. Ter benadrukking van dezerzijds verzoek (dit voorstel) mogen wij nog opmerken dat het inhoudelijke wordt ondersteund door de 2 (twee) gemarginaliseerde sub – bevolkingsgroepen t. w. de Inheemsen en de Marrons als Afro-Surinamers. De Surinamers van Afrikaanse afkomst zijn nu op grond van hun vergevorderde mentale bevrijding, consistent, eensgezind en rationeel solidair, nagenoeg allen de Afro-Surinamer.
Rekening houdende met het feit dat het aanlooptraject tot daadwerkelijke vestiging van een bijzondere leerstoel vrij lang is, mogen wij u vragen zo mogelijk ten spoedigste uw positieve ondersteuning en uiteindelijke directe aanvang –  en uitvoeringstoestemming te willen verlenen zodat 1 juli 2013 gehaald wordt voor de officiële oprichting.
Betreffend  verzoekschrift, alsook een verzoek voor audiëntie is in eerste instantie verzonden aan de president van de Republiek Suriname
Z.E.   D. D. Bouterse.
De besturen van Collectief Broki beseffen echter dat het realisatietraject van de gevraagde zaken een aaneenschakeling zal zijn van bepaalde acties over diverse schijven en hebben daarom directe ondersteuning en medewerking gezocht bij dit initiatief door in volgende aanleg ook afschriften van betreffend verzoekschrift toe te zenden aan 4 (vier) relevante regeringsautoriteiten; hierbij zijn ook officiële dienstgesprekken aangevraagd.
Een bijzondere bijdrage van Collectief Broki rond de herdenking van 150 Yari Keti Koti (zelfwerkzaamheid)
Naast  de in ons verzoekschrift gevraagde verantwoordelijke aandacht van onze overheid – het nationale geschenk – zal Collectief Broki rond de memorabele herdenking van de slavernijafschaffing middels zelfwerkzaamheid een bijzonder gebaar stellen naar haar doelgroep toe om een fundamenteel probleem te saneren. Deze specifieke aanpak van Broki kunnen wij als volgt beschrijven.
De fysieke en mentale aanslagen op de persoonlijke autonomie van de tot slaaf gemaakte Afrikanen (de slavernij) waren zo grondig, dat de onderworpenen zelfs geen vaste identificatienaam mochten hebben, geen vaste familienaam. Het noodzakelijke herstel van de meest tastbare vorm van de identiteit, de vaste naamtoekenning en vastlegging, is bij de Surinamers van Afrikaanse afkomst (de ex-onderworpenen) zeer complex en in etappen verlopen zoals hieronder wordt uiteengezet.
Het verloop van de naamtoekenning, naamkeuze en vastlegging (1 t/m 4)
1. De gemanumitteerden: periode 1832-1863.  Correcte basis – en brondocumentatie is vastgelegd door drs. F.  Dragtenstein cum suis.
2. De geëmancipeerde slaven: Familienaam en verwantschap: 1863 (+)
Correcte basis – en brondocumentatie is vastgelegd door prof. H. Lamur  cum suis.
3. De West – Indische immigranten: 1834 (+)   Correcte basis – en  brondocumentatie vastgelegd door prof. H. Lamur  cum suis (moet nog worden uitgegeven).
4. De Marrons (sub. gr. Afro-Surinamers)  en de Inheemsen:1919 (+)
De staat van de basis geslachtsnamenregistratie van even genoemde 2 (twee) sub – bevolkingsgroepen is momenteel problematisch slecht en niet goed geordend. Deze basisnamenregistratie is opgenomen in de registers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Het proces van de naamkeuze en de vastlegging is in principe opgang gekomen na 1 januari 1919 toen in ons Surinaams BW art 69 bis van kracht werd; de naamkeuze werd toen wettelijk mogelijk gemaakt.
In ons verzoekschrift betreffende het nationaal geschenk hebben wij de slechte kwaliteit van de basisnamenregistratie van onze gemarginaliseerde bevolkingsgroepen duidelijk geanalyseerd en aangegeven dat dit bestand zo spoedig mogelijk gereviseerd moet worden.
Een verdere algemene achterstelling van deze 2 (twee) sub- bevolkingsgroepen, de Inheemsen en de Marrons, moeten wij voorkomen door dit fundamentele identificatieprobleem met betrekking tot hun geslachtsnaamgeving, zo spoedig mogelijk integraal op te lossen.
Een maatschappelijk project dient zich momenteel aan, waardoor een mogelijkheid wordt geschapen om middels een methodische inpassing onderwerpelijke administratieve zwakte goed te saneren.
De kennis – en wetenschappelijke sectie van Collectief Broki wil haar grondig inzicht in betreffende materie, haar kennis en ervaring in een zelfwerkzaamheidsproject inzetten om het beschreven probleem van onze gemarginaliseerde bevolkingsgroepen op te lossen.
De regering zal hiertoe zijn medewerking moeten verlenen. Er kan daarom gesteld worden dat indien dit rehabilitatieproject niet wordt uitgevoerd, de overheid haar ondersteuning heeft onthouden. Bij de komende gesprekken met onze regeringsautoriteiten verwachten wij echter volledige ondersteuning. Wij zullen de gemeenschap gedurig op de hoogte houden.
Tenslotte mogen wij het grotere publiek nog voorhouden dat het te realiseren, Nationaal Historisch Geschenk bij 150 jaar Keti Koti, een volledig transparante aangelegenheid is, het betreffende verzoekschrift is daarom als een toegevoegd aan deze ‘announcement’.
De publiciteitsdienst van  Collectief Broki
Rudie J. Bottse

error: Kopiëren mag niet!