Waarom ons onderwijsresultaat onbevredigend is

Ons onderwijs is de laatste tijd heel vaak het onderwerp van gesprek geweest. Zaken gaan niet goed, resultaten zijn niet naar wens. Een ieder probeert zijn zegje te doen, in de hoop dat zodoende een bijdrage kan worden geleverd om ons onderwijs weer op het juiste spoor te zetten. Hier volgt er een opsomming van de  negatieve factoren, die van invloed zijn op het onderwijsproces en het onbevredigend resultaat. Het betreft  in deze de zaken het onderwijsveld en de andere actoren regarderende.
Waar er gewerkt wordt, worden er ook fouten  gemaakt en overal heb je goede en minder goede werkers. Wat in dit artikel opgenoemd is, is zeker niet bedoeld om wie dan ook te krenken of te beledigen; het is meer bedoeld om de aandacht van de bevoegde onderwijsautoriteiten te vestigen op het feit dat deze probleemgebieden aangepakt dienen te worden om te kunnen geraken tot een optimaal onderwijsresultaat. Het zijn vooral zaken waarmee ondergetekende gedurende zijn lange loopbaan in het onderwijs geconfronteerd is geworden en die zich nog steeds voordoen.
 
De universiteit:
Dit hoogste onderwijsinstituut heeft  het slechtste onderwijsresultaat. Het komt op haast elke faculteit voor, dat de meeste studenten struikelen in een vak van een bepaalde docent. Ik ben de mening toegedaan dat het meer ligt aan de docent dan aan de moeilijkheidsgraad van dat vak of het niveau en de studiezin van de studenten. In deze gevallen stelt het bestuur geen onderzoek in, althans nog niet.
Op de meeste buitenlandse universiteiten heb je een commissie, bestaande uit externe deskundigen van verschillende disciplines. Wanneer de docent en de student het niet eens zijn op de juistheid van een gegeven antwoord door de student op een vraag van de docent, dan wordt de hulp van het deskundig lid  in dat vak uit deze commissie ingeroepen. De bevinding van dit deskundig lid is dan bindend. Zo’n commissie ontbreekt op onze universiteit, met alle nare gevolgen van dien Er is geen controle op het doen en laten van de docenten. Hier en daar worden er ook geluiden van discriminatie gehoord. Ook de begeleiding van de studenten zijdens enkele docenten laat veel te wensen over. De docenten brengen hun studenten de technieken, de vaardigheden en de methoden van het analyseren, het onderzoeken  en het oplossen van problemen van welke aard dan ook niet goed bij.  Ook de verouderde doelstellingen van de universiteit moeten herschreven en aangepast worden. Er zijn veel onderwerpen en zaken die om onderzoek vragen. Verscheidene  besturen van de studentenverenigingen hebben getoond de moed, de stootkracht en vooral de eenheid te missen. Bovendien heerst er  een nijpend tekort aan bevoegde docenten, accommodaties, en andere faciliteiten zoals onderzoekslaboratoria en vooral benodigde lectuur. Trouwens, het is een alom bekend feit dat  op vrijwel alle onderwijsinstellingen in Suriname er een tekort is aan leer- en hulpmiddelen, accommodaties, specifieke lectuur en faciliteiten, zoals onderzoekslaboratoria.
De VOS-scholen:
Ook op deze instellingen bestaat er een nijpend tekort aan bevoegde leraren, accommodaties en andere faciliteiten zoals lectuur en hulpmiddelen. Met de instelling van het VOS-directeurenberaad is er zeker een verbetering opgetreden in het functioneren van de directieleden en veel misstanden zijn aangepakt en deels opgelost. Het optrekken van het beoogde niveau en  het vormen van harmonische teambuilding wordt vaak  bemoeilijkt  door parttimers, beperkte en soms ook de nog steeds onbevoegde leraren en onnodige mutaties. De incorporatie van niet direct nodige vakken in een bepaalde studierichting maakt dat er meer in de breedte lessen gegeven worden dan in de diepte. De opererende vakbond van leerkrachten op de middelbare scholen is vaak niet op één lijn met het VOS-directeurenberaad en ook niet met het ministerie, hetgeen een negatieve invloed uitoefent op het onderwijsproces en het product. Of deze houding terecht of onterecht is, moet een keer diepgaand en met de nodige takt onderzocht worden. Het verzaakt wel stagnaties in het onderwijsproces. Laatst was dit weer eens het geval op het IMEAO. Het slecht programmeren van de leerstof, slechte lesvoor-bereiding, ook veelvuldig verzuim, geen of onvoldoende herhaling van de behandelde leerstof en late verbetering van de repetities beïnvloeden het resultaat ook negatief. Voor een gedegen foutenanalyse, introspectie en de individuele begeleiding van de studenten blijft dan geen tijd over. (wordt vervolgd)
 
B.Seetal

error: Kopiëren mag niet!