Suriname verdient goed leiderschap

De staatsbegroting voor het dienstjaar 2012 die door de regering ter goedkeuring bij De Nationale Assemblee werd aangeboden is nadat die aanvankelijk voor herziening was teruggestuurd, na een intensief debat daarover, met ongeveer twee derde deel van de stemmen aangenomen. In de huiskamers en wel via televisiebeelden kon men de desbetreffende gedachtewisseling door de leden van de DNA nauwlettend volgen.  Bij een eventuele nadere beschouwing zullen velen ongetwijfeld te weten komen hoe sommige volksvertegenwoordigers tegenover de verdere ontwikkeling van Suriname staan. Er blijkt een duidelijk en wezenlijk verschil in visie te zijn tussen de politici die het land reeds enkele decennia hebben geleid en de leiders die het land thans besturen en richting geven aan de huidige ontwikkeling van Suriname. Is Suriname wel meegegaan met de ontwikkeling in de andere delen van de wereld die steeds aan het veranderen is. Zijn de vele buitenlandse reizen die regeringsleiders in de voorgaande jaren hebben ondernomen wel gebruikt om kennis op te doen teneinde Suriname beter te kunnen inrichten. Bekijk maar de wanorde op haast elk vlak binnen de samenleving. Alleen om de politieke macht waarschijnlijk te kunnen blijven behouden, werd er nagelaten om impopulaire maatregelen tegen de burgerij te treffen die duidelijk in landsbelang waren. Suriname is geen overbevolkt land zoals in andere delen van de wereld, waar het besturen van die landen heel moeilijk gaat. Er is thans een zeer zware taak voor de overheid weggelegd namelijk de adequate inrichting van ons geliefd Suriname. Rendementen vloeien hoofdzakelijk voort uit rationele investeringen. Wijze overheden zullen ongetwijfeld teneinde nieuwe inkomstenbronnen en ook bronnen voor andere baten te kunnen creëren in voldoende mate willen investeren in belangrijke zaken. Het doen ontwikkelen van toeristenoorden in het land mag in deze ook tot een der genoemde bronnen worden gerekend. Suriname is nog een heel dun bevolkt land, maar is wel rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Zij is daardoor potentieel genoeg om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een economisch onafhankelijke staat. Maar dit hangt voornamelijk af van goed leiderschap. Er is een roep uit delen van de samenleving naar de overheid toe met betrekking tot de prijsstijgingen van artikelen in de winkels. Een goederenpakket dat men voorheen tegen een bepaalde bedrag kon aanschaffen, is vanwege de agressief stijgende prijzen thans veel duurder geworden. Het ziet er naar uit dat een deel van het pakket straks niet meer bereikbaar zal zijn voor velen. Deze personen komen dan voor een enorm probleem te staan met betrekking tot het bevredigen van hun behoeften. Misschien zal de overheid wel adequaat kunnen optreden tegen de sterke prijsstijgingen op primaire voedingsmiddelen, maar zulks zal waarschijnlijk niet kunnen lukken op de verhoging van de secundaire goederen. Doordat de overheid een beleid overeenkomstig de liberalisatiegedachten voert, mogen er geen beperkende en of belemmerende voorschriften bestaan tegen bepaalde goederen en diensten in het land. Er wordt namelijk verwacht dat door concurrentie in de handel de prijzen van goederen en diensten beter zullen uitvallen dan het toepassen van maatregelen op winkelprijzen. Het is belangrijk dat de samenleving dit weet, daar zij anders bij de overheid zal blijven aandringen voor uitoefening van prijscontrole in de winkels. De overheid zal waarschijnlijk alleen controle kunnen uitoefenen op de prijzen van importgoederen waarvoor zij de benodigde deviezen ter beschikking heeft gesteld. Het zijn namelijk de ontwikkelde landen die de gedachten van onder andere liberalisatie en globalisatie aan andere landen opleggen. Dit wordt waarschijnlijk gedaan omdat die landen als de voornaamste afzetmarkten van hun producten worden beschouwd.
 
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!