Directie en bestuur Huize Albertine betreuren handelingen medewerkers

De directie en het bestuur van de Stichting Centrum voor Seniore Burgers Huize Albertine der EBGS vinden de prikactie van 27 januari van de medewerkers  (overwegend keukenpersoneel) overbodig, omdat zij on speaking terms waren. Zij menen dat er totaal geen reden aanwezig was om aan te nemen dat er geen antwoord  gegeven zou worden op de vragen/wensen die deze groep van medewerkers had gesteld. “Op 19 december 2011 heeft een kleine groep van medewerkers aangegeven een gesprek te willen hebben met het bestuur en de directie. In het hierop volgend gesprek werden enkele punten aangegeven waar zij per 6 januari 2012 uitsluitsel over wilden hebben.” Aangezien het bestuur niet voor half januari 2012 kon vergaderen, is aan de groep meegedeeld dat pas medio januari er uitsluitsel over de punten kon worden gegeven.
Er is gesteld geworden dat de bond de actie voerde. De directie vindt dit hoogst verbazingwekkend, omdat de woordvoerder niet bij de bond aangesloten is en het in elke organisatie zo is dat er bij een vakbondsactie van te voren aan de organisatie gemeld moet worden als er een probleem is. “De informatie aan de media verstrekt als zou de situatie in Huize Albertine zo precair zijn dat er op sommige dagen zelfs geen eten zou zijn voor de bewoners en dat het personeel uit eigen middelen hierin moet voorzien is totaal bezijden de waarheid. Twee wekelijks wordt in Huize Albertine de voorraad goederen aangevuld en wordt er voor enkele duizenden SRD onder andere broodbeleg (kaas, eieren, nuggets, zoute vis, oliesardines, tomatensardines, kippenworstjes, salamiworst en inderdaad ook leverpastei, pindakaas en jam) ingekocht. De goederen w.o. ook het beleg worden volgens een vooraf opgesteld menu door de keuken bij het magazijn opgevraagd en verstrekt.”
Als gevolg van de teruggelopen sociaaleconomische situatie in ons land heeft Huize Albertine te maken met verhoogde bestedingen bij vrijwel gelijk gebleven inkomsten. “Dat de inkomsten gelijk zijn gebleven, heeft te maken met het feit dat bestuur en directie hebben gemeend om de kamerhuur geleidelijk aan te verhogen om zodoende de doelgroep die al in het tehuis woonachtig is enigszins tegemoet te komen.  Hoewel vaker bij het ministerie van Sociale Zaken is aangedrongen op verhoging van de tarieven voor cliënten die via voornoemd  ministerie in Huize Albertine zijn geplaatst, heeft hij daar nog steeds geen gehoor aan gegeven.”
“Desondanks is in tegenstelling tot de beweringen van de actievoerders aan het begin van het jaar 2011 (januari) voor alle medewerkers een salarisverhoging ingevoerd waardoor niemand (ook niet de laagst verdienende) minder dan SRD 500 verdient.  Het  tehuis is tot nu toe in staat geweest om elke maand de uitbetaling van salarissen alsook de secundaire arbeidsvoorwaarden van de medewerkers te garanderen en heeft ook voldaan aan alle andere bijkomende kosten die horen bij de exploitatie van het tehuis”, melden de directie en het bestuur. “Het personeel heeft met kerst een extra waardering ontvangen in de vorm van cadeaubonnen.”
Wat betreft de angst voor rancuneuze handelingen van de zijde van het bestuur en de directie, menen deze dat hier nooit sprake van is geweest.  “Medewerkers hebben in het verleden echter acties gevoerd waarmee ze de veiligheid van de bewoners in gevaar hebben gebracht. Onder geen enkele voorwaarde zal dit geaccepteerd worden en geëigende maatregelen zullen altijd getroffen worden indien het tehuis door bepaalde handelingen schade wordt berokkend.” Het bestuur en de directie betreuren het ten zeerste dat interne zaken en oplossingsmodellen in noodgevallen vertekend in de pers gebracht zijn en zal ook daartoe maatregelen moeten treffen. Het wordt ten zeerste door het bestuur en directie betreurd dat er willens en wetens schade berokkend is  aan de plek waar ook de actievoerders hun dagelijks brood verdienen.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!