Dinsdag 21 mei 2019

Gros andere politieke partijen tegen

De VHP (Verenigde Hervormingspartij) en de NDP (Nationale Democratische Partij) zullen zich beijveren om het ontwerp-Kieswet van de Commissie Wijziging van de Kieswet onder leiding van raadsadviseur Jules Wijdenbosch, snel op de agenda van De Nationale Assemblee te krijgen. Wijdenbosch heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen beletsels zijn, die zouden kunnen maken dat de nieuwe Kieswet bij de verkiezingen van 2020 niet toegepast zou kunnen worden, tenzij de regering zelf anders beslist.

Nota van actiepunten verkiezingen 2020
Het Onafhankelijk Kiesbureau Suriname, onder leiding van Jennifer van Dijk-Silos, heeft zich als toezichthouder op de verkiezingen, eind oktober jongstleden teruggetrokken te Overbridge River Ressort. De werkgroep heeft daar geconfereerd met relevante organisaties en instituten. De evaluatie van de verkiezingen van 2015 vond plaats en werd een begin gemaakt met de voorbereiding van de verkiezingen van 2020. De beraadslaging werd onder andere bijgewoond door de minister van Binnenlandse Zaken, vertegenwoordigers van het Centraal Hoofdstembureau, NDP, VHP, BNPS, PL, DOE, BEP, Palu, Abop en HVB. Er werd aan het eind van de tweedaagse conferentie een ‘Nota van actiepunten verkiezingen 2020’, aangenomen en ondertekend door de aanwezigen.

DNA moet ontwerp-Kieswet behandelen
De conferentiegangers konden vrijwel unaniem meegaan met de meeste punten. Een heet hangijzer was het instellen van de nieuwe Kieswet, zoals door de Commissie Wijdenbosch was voorgesteld. Vrijwel alle partijen waren een tegenovergestelde mening toegedaan. In de aangenomen nota van actiepunten is daarom met een kwinkslag geformuleerd: ‘Bepaalde politieke partijen (VHP en NDP, red.) zullen zich beijveren dat de conceptwet Wijdenbosch snel op de agenda van DNA worden geplaatst’.

‘Wij kopen geen kat in zak’
Vrijwel alle andere vertegenwoordigers van politieke partijen hebben zich op het standpunt gesteld, niet te kunnen meegaan met de ontwerpwet die zij tot nu toe niet onder ogen hebben gehad. Het ontwerp is niet openbaar gemaakt. Niemand, behalve president Bouterse, aan wie hij rapporteert, kent de gedachtegang van Wijdenbosch. De opstelling van de partijen die er tegen zijn, heeft iets van: ‘wij kopen geen kat in een zak.’

Vervanging bemensing Centraal Hoofdstembureau Suriname
Het Centraal Hoofdstembureau Suriname heeft tijdens de door het AKB bijeengeroepen conferentie de wind van voren gehad. De werkwijze en het tempo van dit verkiezingsorgaan werden fel bekritiseerd. Er werd aangedrongen op de vervanging van de bemensing.

Terugroepwet wordt bekeken
De huidige terugroepwet moet worden bekeken of het met name voldoet aan de aspiraties van de politieke organisaties.

Ethische code
Politieke partijen zullen een ‘code of ethics’ overeenkomen met elkaar. Zaken als het op transparante wijze werven van leden en personeel voor de verkiezingsorganen en het opnemen in het Kiesbesluit van een profielschets van personen die de stembureaus en alle overige organen zullen bemensen, kwamen aan de orde. Training van deze personen om het gewichtig werk naar behoren te kunnen doen, is noodzakelijk. Deze training zal onder andere inhouden verkiezingswetgeving, procedures, taken en bevoegdheden van de verschillende actoren. De training zal worden afgesloten met een toets.

Commissie Oproepingskaarten
Het fenomeen van oproepingskaarten zal nauwkeurig worden bekeken om de problemen die zich in de praktijk hebben voorgedaan te minimaliseren. Er zal hiertoe een speciale commissie worden ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, districtsbesturen en politieke organisaties.

Metalen stembussen vervangen
Het ligt in de bedoeling om de metalen stembussen te vervangen met doorzichtige en opklapbare stembussen. Deze en andere zaken zijn opgenomen in de ‘Nota van actiepunten verkiezingen 2020’ van het OKB. De ondergetekenden vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse zaken, het Centraal Hoofdstembureau, NDP, VHP, BNPS, PL, DOE, BEP, Palu, Abop en HVB, hebben de hoop uitgesproken dat de actiepunten waarin zij zich kunnen terugvinden, worden overgenomen door de regering.

Beperking bemoeienis van de regering
Gesteld werd dat de bemoeienis van de regering beperkt dient te blijven tot het faciliteren van de organisatie van de verkiezingen en het verstrekken van financiële middelen voor het houden van de algemene, vrije en geheime verkiezingen.

HD