Vrijdag 22 februari 2019

De NPS-topper tevens gewezen minister van Defensie, Ivan Fernald, betreurt de onsmakelijke taferelen rondom de transformatie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). De Onderwijsminister Lilian Ferrier heeft namelijk haar gedachte compleet gefixeerd op het omtoveren van IOL tot een universitaire opleiding zonder de zaak eerst goed te arrangeren. Dit heeft vanzelfsprekend veel commotie veroorzaakt bij de docenten en (toekomstige) studenten van IOL. “Het afbouwen van IOL en geen nieuwe inschrijvingen voor het komend collegejaar, is een ingrijpende beslissing met verstrekkende gevolgen. De transformatie van IOL mag geen prestigekwestie worden”, nuanceert Fernald in gesprek met Dagblad Suriname.

Hij merkt op dat de minister zich bovendien niet inspant om een breed draagvlak te zoeken voor haar transformatieplannen. Hierdoor is het niet verbazingwekkend dat er ongenoegen en weerstand wordt opgeroepen bij de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). “Dat er eerst een besluit wordt genomen en daarna informatiesessies worden gehouden, past niet meer in de huidige tijd. Innovatie is gedoemd te mislukken als het niet gedragen wordt door het onderwijsveld.” Aangezien er geen overleg heeft plaatsgevonden tussen de minister en de voornoemde vakbonden, is het IOL sinds 6 juli 2018 lamgelegd. Dit past overigens niet bij een beleid waar veelvuldig ‘het kind centraal staat’ wordt gepredikt. “Nu dreigt het onderwijs op het IOL voor langere tijd gestagneerd te worden.”

Fernald accentueert dat kwaliteitsonderwijs uiteraard essentieel is. Hij stelt dat er daarin geen verschil van mening is en dat er serieuze pogingen ondernomen moeten worden om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. “De behoefte aan beter opgeleide leraren en de incorporatie van het IOL in de universiteit is terecht, echter dient het goed uitgewerkt te worden middels communicatie. Suriname is gebaat bij professionele leerkrachten die beter uitgerust zijn om de onderwijstaak naar behoren te vervullen. De minister zal veel mensen aan haar zijde krijgen als zij tracht om innovaties te plegen die leiden tot verbetering van de onderwijsresultaten. Dat is een lofwaardig streven dat alle ondersteuning verdient”, aldus Fernald.

KSR