Maandag 18 februari 2019

1Bermbebouwing een vanuit  regeringskringen gestuurde money making business2

1Bermbebouwing een vanuit regeringskringen gestuurde money making business.1‘Bermen uitgegeven voor bebouwing, kan niet los worden gezien van het grondbeleid van de NDP-regering. Het is een money making business waar er in US$ wordt betaald. In dit circuit bewegen zich hoofdzakelijk politiek gelieerde personen. Vragen die rijzen zijn: ‘Is een districtscommissariaat bevoegd om bermen uit te geven? Behoort het uitgeven van gronden niet tot de competentie van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer?’ Aldus een aan de Nationale Partij Suriname gelieerde ondernemer.

Bermen worden verkaveld
‘Het komt voor dat één persoon toestemming krijgt om een berm over een afstand van honderdeden meters te occuperen. Met medeweten van het commissariaat gaat hij ertoe over om zijn strook te verkavelen en te verkopen/verhuren aan derden, die ook op de hoogte zijn van de slinkse werkwijze. Laatstgenoemde gaat er dan toe over beheersdaden uit te oefenen om daarmee verkregen recht te kunnen claimen. Er worden fundamenten gelegd, opstallen worden gedeeltelijk opgetrokken, waarna het werk wordt stilgelegd. Er wordt dan gewacht tot zij, via kronkelargumenten en wegen een beschikking in handen krijgen. Er wordt schaamteloos gehandeld en men stoort zich aan God noch gebod.’

HD