Georganiseerd netwerk zit achter stropen eieren zeeschildpadden

Volgens grote lokale natuurbeschermingsorganisaties zit er een georganiseerd, wellicht crimineel, netwerk achter het stropen van- en de handel in eieren van zeeschildpadden.

Het is sinds eind februari gedurende een paar maanden weer het legseizoen van de zeeschildpadden, vooral op de stranden van Braamspunt en Galibi. En, zoals ieder jaar het geval is, de eerste persoon  met in zijn bezit eieren is al in de kraag gevat. Tijdens controle te Stolkertsijver werd geconstateerd dat de man 7.000 krapé eieren in zijn bezit had verdeeld over 15 zakken. De eieren zijn door leden van de dienst in het bijzijn van een lid van de Militaire Politie vernietigd. 

Krapé is de lokale Surinaamse naam voor de soepschildpad of groene zeeschildpad (Chelonia mydas). Het is een bedreigde diersoort. Er zijn verschillende bedreigingen, zowel van natuurlijke als menselijke aard. Door de vele natuurlijke vijanden die het grootste deel van de eieren en de juvenielen opeten is het aantal schildpadden dat volwassen wordt door natuurlijke omstandigheden klein. Het zijn vooral eieren van de krapé die worden gestroopt. 

Delicatesse

De legstranden in Suriname waar de krapé (groene zeeschildpad), aitkanti (lederzeeschildpad) en warana (dwergschildpad of olive ridley) hun eieren leggen zijn van internationaal belang voor het behoud van de zeeschildpadden. Sommige bevolkingsgroepen beschouwen de eieren nog steeds als delicatesse en zijn bereid daar fors geld voor te betalen. 

Bewaking

Als het goed is worden de legstranden bewaakt door vrijwilligers en personeel van Natuurbeheer van de dienst ‘s Lands Bosbeheer, LBB. Maar, desondanks slagen stropers erin om jaarlijks duizenden eieren te rapen. Dat roept de vraag op of er wellicht een georganiseerd, crimineel, netwerk schuilgaat achter het stropen van de eieren. 

“Geen onschuldig gebruik, maar een hele business”

Het WWF Guianas in Paramaribo laat de redactie van Dagblad Suriname weten, dat zij, net als andere jaren, ondersteunend is aan de dienst ’s Lands Bosbeheer, “zodat zij aanwezig kunnen zijn op de stranden”. “Helaas, en daar zijn meerdere redenen voor, lukt dat niet voor alle maanden. Net als vorig jaar wordt er actief onderzoek gedaan naar de netwerken die inderdaad schuilgaan achter de stroperij. Het is geen onschuldig eigen gebruik, maar een hele business, die uiteraard illegaal is en men is zich daar van bewust. Dat er weer eieren zijn onderschept is dus eigenlijk goed nieuws”, aldus het WWF Guianas.

“Vorig jaar hebben we een afname van het aantal gestroopte nesten gezien nadat in het begin van het seizoen een van de hoofdverantwoordelijken was gearresteerd. Zolang er vraag is, zal men proberen de eieren aan te bieden. We moeten dus blijven doorgaan met bewustwording creëren dat consumptie van schildpadeieren strafbaar is en ook uitleggen waarom. Ook dat doen we in samenwerking met Natuurbeheer en dan veelal gericht op de gemeenschappen waarvan we weten dat consumptie nog geaccepteerd is.”

Tot slot benadrukt het WWF, dat de strijd “helaas” nog niet is gestreden.

Het Green Heritage Fund Suriname (GHFS) laat Dagblad Suriname weten, dat in 2021 Nazia Ridaie, student aan de Anton de Kom Universiteit, een socio-ecologisch onderzoek heeft gedaan naar de perceptie over de consumptie van zeeschildpadeieren in Paramaribo. Daarvoor heeft zij 192 mensen geïnterviewd. Deze opdracht heeft zij gedaan, omdat GHFS interesse had om meer te weten over hoe het nou eigenlijk zit met de consumptie van zeeschildpadeieren in Suriname. Ook omdat inmiddels bekend is dat door verregaande vervuiling van de oceanen de consumptie van zeeschildpadeieren een gevaar voor de volksgezondheid vormt, aldus het GHFS. 

“Uit het onderzoek van Ridaie is gebleken, dat de meeste respondenten tegen de consumptie van de zeeschildpadeieren zijn. Er wordt nog steeds gedaan aan illegaal stropen, transporteren en verkopen van de eieren. Daarnaast is gebleken dat weinig informatie over zeeschildpadden wordt gedeeld in de samenleving. In dit geval kunnen social media influencers gevraagd worden om deze informatie te delen via hun social media platform. Verder moeten de legstranden beter gecontroleerd en bewaakt worden.”

Het GHFS is duidelijk: zij is tegen de consumptie van de eieren van deze bedreigde dieren en denkt dat met socio-ecologisch onderzoek er betere interventies kunnen worden gepleegd om dit illegaal gedrag tegen te gaan.

“Georganiseerde msdaad”

De organisatie zegt ook, dat wat betreft het rapen c.q. stropen van eieren van zeeschildpadden, het gaat “om georganiseerde misdaad waarbij eieren aan huis worden geleverd”. 

Volgens het GHFS worden afspraken gemaakt per telefoon over levering en betaling. “Dus de aanpak van deze personen kan niet langer worden gezien als iets incidenteels, maar moet worden aangepakt als dat wat het is: georganiseerde misdaad door een criminele organisatie.”

Meer dan 20.000

Er zijn de afgelopen jaren gevallen bekend geworden, dat stropers in de kraag werden gevat met meer dan 20.000 eieren in hun bezit. 

Medio mei 2013 stond zelfs een stroper voor de rechter die op 16 maart was opgepakt met 30.500 eieren in zijn bezit, geraapt te Galibi en deze man was nota bene bekend bij de jachtopzieners van de dienst ‘s Lands Bosbeheer, omdat hij zich als vrijwilliger had opgegeven om mee te werken aan het beschermen van de bedreigde zeeschildpadden. De man had zich eerder ook al eens schuldig gemaakt aan dit delict, maar kwam er toen met een geldboete vanaf. Hij kreeg in mei 2013 echter een celstraf van twaalf maanden waarvan 4 onvoorwaardelijk, onder aftrek van de tijd in voorarrest en een proeftijd van drie jaren. 

Tijdens deze rechtszaak zei een medewerker van LBB, dat de lokale gemeenschap van Galibi toestemming heeft om één tot twee nesten rapen voor eigen consumptie. Per nest zijn er 80-110 eieren. Maar, deze eieren mogen niet verhandeld worden. De zeeschildpad eieren werden toen voor ongeveer SRD 2 per stuk verkocht.

PK

error: Kopiëren mag niet!