DNA-lid Debie vraag PG strafrechtelijk onderzoek tegen GBB-minister Vorswijk 

Het Assembleelid Radjendre Debie (VHP)heeft in een schrijven aan de procureur-generaal (pg) deze gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen minister  Dinotha Vorswijk en alle gewezen ministers van Grondbeleid, Bosbeheer en Bostoezicht (GBB) sedert de afkondiging van de Anti-Corruptie wet in 2017. 

Er blijkt volgens Debie geen einde te komen aan de uitgifte van gronden op dubieuze wijze en in strijd met de bepalingen in de Anti-Corruptiewet door het ministerie van GBB. Het strafrechtelijk onderzoek moet ook gericht worden tegen alle ambtenaren, functionarissen van het ministerie van GBB en of derden die betrokken zijn geweest bij handelingen die geleid hebben tot overtreding van de Anti-Corruptiewet, het Wetboek van Strafrecht en het Decreet Uitgifte domeingrond. 

Debie stelt dat sedert de inwerkingtreding van de Anti-Corruptiewet bij de aanvraag en uitgifte van domeingrond door de bevoegde diensten op het ministerie van GBB nimmer is voldaan aan de terzake geldende wettelijke voorschriften, voorwaarden en procedures in de wet. Deze wetsovertredingen hebben tot gevolg gehad een onrechtmatige daad jegens burgers en dientengevolge hun reeds jaren lang bewoonde en bewerkte percelen hebben verloren of dreigen te verliezen.

Schade voor burgers en Staat

De schade voor de gedupeerden is enorm groot, terwijl voor de Staat Suriname de schade niet te overzien is. De staat zal namelijk niet gevrijwaard zijn van vele rechtszaken die zullen volgen en waarvan de gevolgen, indien de staat wordt veroordeeld, in vele miljoenen zal oplopen bij niet nakoming van de vonnissen. 

Volgens Debie is het algemeen bekend, dat in tal van grondzaken de gang naar de rechter voorkomen had kunnen worden indien de minister als verantwoordelijke voor de uitgifte van grondhuur, zich op adequate wijze had gekweten van haar taken met inachtneming van wettelijke regels en bepalingen. “Zulks is niet gebleken en kan met recht gesteld worden dat de voornoemde minister, gewezen ministers en haar ambtenaren ongeschiktheid aan de dag hebben gelegd en dientengevolge onrechtmatig en ook nog strafbaar hebben gehandeld. De minister en gewezen ministers zijn niet zorgvuldig omgegaan met de belangen wier rechten en aanspraken op domeinland als eerst getoond kunnen worden”, aldus de parlementariër in zijn schrijven aan de procureur-generaal. 

Het komt hem en vele gedupeerden voor dat de minister en haar werkarm op het ministerie van GBB, de Staat Suriname en de gedupeerden voor miljoenen schade hebben berokkend. Het Assembleelid zegt verder, dat informatie hem ook heeft bereikt dat de GBB-minister de uitvoering van vonnissen niet nakomt en dat de Staat op die manier veel dwangsommen moet betalen.

SS

error: Kopiëren mag niet!