Kritiek in DNA op voorgenomen verkoop grond in eigendom aan Indiase ambassade

Het voornemen van de regering om een stuk grond in eigendom te verkopen aan de Indiase ambassade heeft dinsdagmiddag tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee tot ernstige kritiek geleid van enkele Assembleeleden. De regering wordt erop gewezen geen precedenten te scheppen en voorzichtigheid te betrachten. 

In een ontwerp Staatsbesluit inzake de overdracht in eigendom van domeingrond aan een vreemde mogendheid, stelt de regering in de Memorie van Toelichting dat ter bevordering van diplomatieke relaties het wenselijk is dat de Staat Suriname domeingrond kan overdragen aan andere staten, aangezien de Staat Suriname als eigenaar van domeingrond het wettelijk recht heeft hierover te beschikken naar eigen inzicht met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Rabin Parmessar (NDP) wijst erop, dat volgens artikel 2, lid 2 van de Grondwet het vervreemden van grond niet is toegestaan. Ook Evert Karto (ABOP/PL) wijst hierop en wil tegelijkertijd ook weten wat waar is van al de berichten over de uitgifte en/of verkoop van grote lappen grond aan buitenlanders.

Voorzichtigheid

NPS-fractieleider Gregory Rusland  zegt niets te hebben tegen geen enkele vreemde mogend. Integendeel staat hij goede diplomatieke betrekkingen met bevriende mogendheden voor. Hij zegt zich ervan bewust te zijn dat volgens het Verdrag van Wenen Suriname de verplichting heeft om in de diplomatieke relatie met landen faciliterend te zijn, zoals bijvoorbeeld bij vestiging van een ambassade. Maar wanneer er een andersoortige bestemming wordt gegeven aan de grond in eigendom, moet volgens hem voorzichtigheid worden betracht. Vandaag is volgens hem de intentie misschien duidelijk, “maar we weten niet wie in de toekomst de leiding heeft in het land en hoe die met dit Staatsbesluit zal omspringen”. Rusland zegt ook, dat voorkomen moet worden dat grote delen van het land aan vreemde mogendheden worden overgedragen.  

NPS-fractiegenoot Ivanildo Plein wil van de regering weten of het in deze kwestie gaat om een stuk perceel op de hoek van de Lachmonstraat en de Albertlaan. Op dit stuk perceel is de Indiase ambassade al jarenlang van plan het Indiaas Cultureel Centrum (ICC) te vestigen. 

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien zegt niet verkeerds te zien aan het voornemen van de regering. Hij toonde zich voorstander van uitdieping van de diplomatieke relaties met landen waar Suriname historische en culturele banden mee onderhoudt. Hij noemt onder andere landen als India, Indonesië, China en Ghana. Zijn VHP-fractiegenoot Kishan Ramsukul reageerde nogal bot op de kritische opmerkingen. Volgens hem zijn de kritische opmerkingen ingegeven doordat het om diplomatieke relaties gaat met een bepaald land. Hij doelde daarmee op India.

SS  

error: Kopiëren mag niet!