De inheemsen

Laat mij beginnen met de Republiek Suriname. In de GrondWet  ontbreken de termen Inheemsen en/of Oorspronkelijken.

Grondgebied

Grondwet Hfdstuk I Art1. De Republiek Suriname is een Democratische Staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van de fundamentele rechten en vrede. 

Grondwet Hfdstuk I. Art. 23.1 en 2.Art.1°. De Staat Suriname omvat het grondgebied op het Zuid Amerikaans continent dat als zodanig is bepaald.

Art.2°. De Staat  vervreemdt geen grondgebied of soevereiniteit rechten die hij daarover uitoefent. 

Onder vervreemding wordt begrepen overdracht van eigendom, of vestiging of overdracht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik. 

NIET IN…het eigendom (van iets) aan iemand anders overdragen.

Bomen, struiken en alles boven de grond, in de binnenwateren, zee en daaronder behoren  het Grondgebied toe. Niemand mag zomaar overal op het Grondgebied gaten boren om goud te zoeken noch boomopstanden zomaar wegdragen onder het mom van grondenrechten. “What’s good for the goose is good for the gander “.

Inheemsen

Vele Staten hebben hun oorspronkelijken. Er zijn legio voorbeelden zoals India met de Adivasies, Japan met Aino, Rusland de Aljoe, Enet, Australië met de Urula en Kurumbes en van allen worden rechten op de grond van oorsprong erkend.

De Staat Suriname heeft net als die landen zijn oorspronkelijke bewoners. Deze oorspronkelijken worden haast door iedereen Indianen, Ingi en wat meer genoemd alsof zij geen eigen grond, identiteit, noemer noch cultuur hebben. Echter zwijgt onze Grondwet in alle talen hierover.

Wij weten hoe, van waar en van wie die naamgeving komt. De verklaring hiervoor moet diep in het verleden gezocht worden. Reis naar India, Indios, dus Indiaan. Basta. Diepgaande onderzoekingen geven echter aan, dat de oorspronkelijken, de inheemsen, de Aboriginals, de indigenous peoples  van de Amerika’s één oorsprong, namen en cultuur hadden en hebben. Gezamenlijk stonden ze in Noord- / Zuid-Amerika, bekend als Clovis- mensen.

Deze Clovis-mensen trokken  over de ijskappen door het  Noord-/ Zuid-Amerikaanse continent. Aanzienlijke bewijzen van de Clovis-cultuur zijn ontdekt in New Mexico. (bron: Tribel Nomenclature: Native Americans and first Nation Encyclopedia Britannica, last updated article).

De totstandkoming van de Surinaamse staat en de rechten van inheemse volken

Just Wekker, BUVE en andere schrijvers stellen dat één van de basisprincipes van de Surinaamse wetgeving inzake grond en natuurlijke hulpbronnen is het domeinbeginsel. Just Wekker stelt verder dat dit  principe neergelegd is in art.1 lid 1 van het Decreet Beginselen Grondbeleid en luidt: ‘Alle grond waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen is domein van de staat’. Dat de totstandkoming van de Surinaamse staat en de rechten van inheemse volken onlosmakelijk verbonden zijn aan overeenkomsten, de historische verdragen met inheemsen en marrons “Pasificatie Verdragen” die zijn gesloten met de koloniale leiders tussen 1667 en 1712 met inheemsen.

Vervolgens stelt Just Wekker, dat zoals overal gebruikelijk was tijdens het koloniale tijdperk, sloten de Europeanen vanaf hun komst in Suriname verdragen met inheemse volken. Toen tussen Abraham Crijnssen en de Engelse gouverneur William Byam op 6 maart 1667 de  capitulatie – voorwaarden werden opgesteld. Artikel 11 vermeldt: ‘That the Caribbes, our neighbours, shall be used civilly, and that care shall be taken that we and our estates shall not be endammaged by the Dutch., French and other indian nations’ (Schiltkamp 1973: ). 1.Van der Linde (1966: 37) geeft 500 Caraïben families en 1900 Tuuromakken.

[p. 175]  VERVOLG I BELANGRIJK VOOR PASIFICATIE VERDRAG DOOR SOMMELSDIJK

De letterlijke tekst uit het verslag van Byam aan Lord Francis Willoughby luidt alsvolgt: ‘And we also feare ye invasion of ye Arwaca Indians, who will effect such mischiefe, as will consequently produce ye inevitable ruine of us all’ (Harlow 1925: 213).

Biam schreef onder meer dat gouverneur William Willoughby van Barbados (broer van Francis J.W.), zeer verbitterd was over de houding van de Arowakken en na de oorlog een geheime strafexpeditie naar Suriname zond om een aantal Arowakse dorpen plat te branden. Crijnssen wist deze expeditie te onderscheppen en liet een fel protest indienen te Londen. Willoughby rechtvaardigde zich met een schrijven: ‘Pressume there may be a very great complaint concerning a commission granted to Major Needham against the Arowacs and will therefore advise what they are: This nation is one of most powerful on the coast of Guiana, mortal enemies to the Caribs, who were and still are our firm friends’.

In 1686 sloot Gouverneur Aertsen van Sommelsdijk een Pasificatie  Verdrag voor vrede met de inheemsen en beëindigde daarmede een langdurige oorlog gevoerd tussen kolonisatoren en de weggelopenen die hun velden plunderden.   

[pg 165 / 175 BRON BRILL SURINAAMSE GESCHIEDENIS JAARGANG  12  dbnl  0rg12e jaargang.

PASIFICATIE VERDRAG MET DE INHEEMSEN. JUST WEKKER , BUVE en Ellen Rose- Kambel en Fergus MacKayI. BRON  BRILL 

DIO; ;Hdfstuk  I  en  II  book  Ellen Rose-Kambel en Fergus MacKay].

Op 31 maart 2023 nam het Vaticaan afstand van de ‘doctrine van ontdekking’, die eeuwenlang werd gebruikt om kolonialisme te rechtvaardigen.

Het Vaticaan: ‘De katholieke kerk verwerpt daarom die concepten die de inherente mensenrechten van inheemse volkeren niet erkennen, inclusief wat bekend is geworden als de juridische en politieke ‘doctrine van ontdekking’.

“De kerk heeft één ding gedaan, zoals ze zei dat het zou doen, voor de Heilige Vader. 

Het haalde een volgende stier aan, Sublimis Deus in 1537, die opnieuw bevestigde dat inheemse volkeren niet van hun vrijheid of het bezit van hun eigendom mochten worden beroofd, en niet tot slaaf mochten worden gemaakt.

(bron. TROUW NL. Joris Belgers 31 maart 2023, 14:59).

Ontlenen de Inheemsen rechten uit de eeuwenoude Pasificatie akkoorden?. Waarom doen regeringen zo langs bere. Waarom komt er geen schot in erkenning en  naleving! 

Er is een Internationale Verklaring Inzake Rechten Inheemse Volken.

De considerance van deze VN-Verklarig inzake Rechten van Inheemse Volken geeft in tien punten in goed verstaanbare woorden aan; Bevestigingen, Erkenningen, Verwelkomingen,Ontwikkelingen, Overtuigingen, Benadrukkingen, Rekening houdende met, Aanmoedigende, Geloven in, Proclamerende en verder uitgewerkt in 36 artikelen waarmee rekening gehouden dient te worden hoe de grondenrechten kwestie voor de inheemse volken geregeld kunnen worden. Wat is zo moeilijk?

Josef Beck

error: Kopiëren mag niet!