‘Alles Plat’ actie vrijdag 24 maart

Zo luidt één algemene oproep van een groep initiatiefnemers aan de samenleving voor  vreedzaan protestere en betogen. De activisten zo ge wilt initiatiefnemers, stellen dat zij zonder vergunning in goed overleg met de politie gebruik zullen maken van hun Grondwettelijke rechten van vrije meningsuiting, vreedzame vereniging en vergadering, protest/betoging tot gemeenschappelijke beraadslaging ener doel. Dit zal plaatsvinden in het openbaar, namelijk op openbare plaatsen, algemeen bekende plaatsen in de buitenlucht waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt.

Volgens media meldingen stellen de initiatiefnemers in hun eisen dat DNA per direct (op vrijdag 24 maart 2023) alle vergaderingen staakt en de Kiewet in behandeling moet nemen. Let goed  op de zinsconstructie (ambiguïteit?). Wat is “Alles Plat” (dwang, dreiging?). Wat zijn de bedoelingen van de intitiatiefnemers met hun “Alles Plat”-actie op 24maart? 

Alles plat is zeer rekbaar. Deze taal en de  zinsconstructie “Alles Plat” geeft alle ruimte om meerdere betekenissen aan die woorden te geven of te gebruiken. Wat wordt hiermee bedoeld?. 

Mensenrechten

Ideeën over mensenrechten zijn zo oud als de beschaving. Ze zijn niet van vandaag. De ontwikkeling en ontplooingen van de mensenrechten (Grondrechten) in de Republiek Suriname (Grondrechten) kunnen worden getraceerd. Je moet alleen moeite maken. Historisch gezien is er een wezenlijk verschil ontstaan ​​tussen het spraakvermogen praten, en praten door  hulpmiddelen waarmee die spraak nu wordt uitgedrukt. Hiermee bedoel ik, dat spraak, praten, nu gewoon kan met behulp van luidsprekers, social media, woorden  middels geschriften op borden en drukwerken.

Het recht op vrijheid van meningsuiting brengt verantwoordelijkheden met zich mee en de overheid kan dit recht wettelijk beperken als de beperking noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van anderen of ter bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid, de openbare zedelijkheid of de nationale veiligheid. De intenties, de doelen en opzet van de actievoerders spelen hierbij een belangrijke rol.  Het recht op demonstratie (protest en betoging) geeft geen vrijbrief om regels te overtreden.Die zijn immers ook niet absoluut.

Vreedzame vergadering, menings uitingen, demonstraties, protesten en betogingen  moeten doelgericht zijn op het uitdragen van een gemeenschappelijke gedachte of wensen op politiek op sociaal gebied. Geen enkel ander doel. Voor vrijheid van meningsuiting kan je veroordeeld worden indien je wetten in formele zin tevens formele wetten in pateriële zin overtreedt. 

Er wordt vaak geroepen dat voor protesteren en betogingen geen vergunning is vereist.  Dit is beslist niet waar. 

Mensenrechten kunnen met elkaar botsen. 

1° Vrijheid van meningsuiting, drukpers, geschriftten, beeldvormen GW.art. 19, 

2° Vereniging en Vergadering,  

3° Demonstratie en 0ptochten GW.art.20, 21.1.2.

Het fundamentele recht tot betoging houdt in, dat een ieder de vrijheid heeft om samen met een of meer personen in het openbaar een mening te uiten. Bij wet kunnen beperkingen worden gesteld. Geen censuur. Beperkingen moeten strikt worden geïnterpreteerd. De Staatsraad moet geen fouten maken. De noodzaak van eventuele beperkingen moet overtuigend  worden vastgesteld.

Beperkingen moeten uitsluitend en voor zover noodzakelijk bij door bij wet gestelde voorschriften plaats vinden. Eenvoudig gezegd: De wetgever is bevoegd om te beperken ‘’behoudens ieders verantwoordelijkheid, regels bij wet vast te stellen. Er zijn ’’doelbepalingen” op vrije meningsuiting en vrijheid van vereniging en vergaderen en betogen, wetgever kan bij wet beperken (“doel”). De uitoefening van deze rechten in het belang van de openbare orde, veiligheid,  gezondheid en goede zeden en wordt bereikt en onderworpen door ’’doelbepaling bij  wet (wet in formele zin)”.  UDHR, Art. 10.2, en Art  11 EVRM beperking – clause met oog op legitieme doelstelling.

Beperkende regels kunnen onder andere worden gesteld op rechten van vrije meningsuiting GW.artikel 19, Uitspraak, Geschriften (drukwerk), uitdrukkingen, beeldvormen, gebruik van middelen (soundtrucks en loudspeakers hiervoor is vergunning verplicht behoudens verantwoordelijkheid volgens wet)  GW, art.20  Vreedzame vergadering en verening en vreedzaam demonstratie en betoging.

Grondwet artikel 19, 20 en artikel 21 1.2. (Bij wet VAST te stellen en bij wet aan regel (onderwerpen): GW  artikel 23 jo 72c Raamwet Burgerlijke Uitzonderings Toestand van 7 augustus 2020 nr. 151 ter uitvoering artikel 23 jo 72 GW. Om redenen van staatsveiligheid, openbare orde en goede zeden, Pol.Strafwet.1•.2°.3° art.1. 1, 2 , sub art  50 en 56 jo Hinderwet 26 0ctober 1933 no. 16, Publicatie 23 November 1933 november nr  90 recht Vereniging en Vergadering. Art 1,5,6 7 en 8. Het houden, organiseren en deelnemen aan openbare vergadering tot femeenschappelijk beraadslaging in openlucht.(verplicht kennisgeving binnen 3 dagen van tevoren). 

Alle acties waarbij gemeenschappelijke meningsuiting, zoals verstoring openbare orde, dwang, belemmering, wederspannigheid, oproer, opruiïng, haat, laster, bedreigingen, beledigingen, de boventoon voeren worden niet aangemerkt als vreedzame demonstratie en worden Grondwettelijk noch verdrachtsrechtelijk beschermd. Met andere woorden, beperkingen zullen gelden met strafrechtelijke gevolgen.

Demonstranten moeten zich houden aan formeel-wettelijke strafbepalingen.

De hoofdregel is, dat alle gedragingen die door de formele wetgever strafbaar zijn gesteld, ook strafbaar zijn tijdens een betoging. Er kunnen, zullen, wegafsluitingen, aanwijzingen,  aanhoudingen, verwijderingen en in verzekering stelling plaatsvinden. Welke beslissingen het OM neemt is van latere zaak.

Ervaring leert, dat massa bijeenkomsten in de openlucht, vooral die met politieke doeleinden, door onachtzaamheid, schending van wettelijke voorschriften, intimidaties. with just one little soark zal de met lof bezongen vreedzane betoging doen ontaarden in oproer, weerbarstigheden en anarchie.

Men kan de wetten als archaïsch betitelen, maar die blijven van kracht tot toetsing, of Staatsrechtelijke pre judisiële procedurele aangevragen voor uitleg of de wet strijdig is met de Grondwet en Verdragen óf artikel wijziging  óf vervallen verklaring.

What awaits us. What is the  follow-up.
De initiatiefnemers gaan de tegenstander tegemoet met de Bijbel (vreedzaam protest betoging) in de linker en het Zwaard (eis aan parlement onder “Alles Plat”) in de rechterhand. Hoe vreedzaam zal de afloop zijn!

Josef Beck

error: Kopiëren mag niet!