Budget voor sociale programma laag

De afgelopen dagen is er heel veel gesproken over het sociale programma van de regering om de armoede te helpen verlichten. De totale begroting heeft een uitgavenpost van 37 miljoen SRD. De begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is SRD 3 miljoen. Dat komt neer op 8% van de begroting. Voor sociale bescherming & armoede is bijna SRD 2 miljard uitgetrokken. Voor subsidies (waarschijnlijk subjectsubsidie) is uitgetrokken SRD 14.5 miljoen, voor welvaart & welzijn SRD 9.2 miljoen, voor gezondheidszorg SRD 339.8 miljoen (dokterskaarten etc.) en voor huisvesting ruim SRD 362 miljoen. Dat is allemaal ca. SRD 2.7 miljoen. 

Opmerkelijk is dat het hoger kader van het directoraat Sociale Zaken uit slechts 8% van het totale personeel uitmaakt. We zien op de begroting een subsidie van overheidsstichtingen op basis van de ‘exploitatietekort’. Deze kaart is gericht op in het bijzonder de sociale en maatschappelijke zorg voor bejaarden (senioren burgers), personen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en kinderen/jeugdigen. In dit kader ondersteunt Sozavo vijf overheidsstichtingen voor een bedrag van SRD 4.5 miljoen. Er is ruim 19 miljoen SRD opgebracht voor subsidie aan 11 kindertehuizen, 13 opvanginstellingen voor mensen met een beperking etc. en 3 senioren instellingen.  

In het kader van het ‘Sociaal Beschermingsprogramma’ wil de regering voedselpakketten verdelen in 2023 aan de risicogroepen (sociaal zwakkeren) in de samenleving. Daarvoor is een bedrag van SRD 9.2 miljoen uitgetrokken. Dat lijkt een zeer laag bedrag te zijn. 

Opmerkelijk is dat voor het digitaliseren van de verschillende uitkeringen het ‘Social Beneficiary Program’ een mooi groot bedrag van SRD 26.7 miljoen is uitgetrokken. Aan Covid-19 begrafenissen zal het ministerie SRD 2 miljoen uitgeven, aan schoolkleding SRD 10 miljoen, alleen staat er niet in de begroting om hoeveel kinderen het gaat. In het vorige jaar waren 20.000 kinderen geholpen met een schooltaspakket. Dat wil men dit jaar weer gaan doen. Een groot deel van het bedrag van SoZaVo gaat besteed worden aan het AOV-Fonds: bijna SRD 1.1 miljard, dat is een derde van het begroot bedrag van uitgaven. Voor Algemeen Kinderbijslag zal de regering SRD 245 miljoen uitgeven, maar er is niet vermeld hoeveel kinderen daarvan profijt zullen hebben.  Het bedrag omvat het 2e halfjaar 2022 en het dienstjaar 2023, dus voor anderhalf jaar. Te rekenen van 1 juni 2021 bedraagt de A.K.B.-uitkering SRD 125 per kind per maand, en wel voor maximaal vier kinderen per gezin en dat is een zeer laag bedrag. 

Er is een  gemeenschap ontwikkelingsprogramma dat zich richt op het realiseren van ontwikkelingsprojecten en/of – programma’s, die betrekking hebben op het ondersteunen en opbouwen van groepen van personen woonachtig in achtergestelde buurten in zowel de stad, het district als het binnenland. Voorop staat het stimuleren van deelname van deze kansarmen aan de projecten en/of programma’s. Bovengenoemde activiteiten zullen in het kader van de decentralisatie- en deconcentratie gedachte worden uitgevoerd. Dat is mooi geformuleerd, maar vaag en bevat geen concrete zaken. Het gaat vooral om het bestuderen en het in kaart brengen van zaken en daarvoor wordt SRD 2 miljoen uitgetrokken. Dit is een post waar een beetje geld verbrast kan worden. Het ministerie biedt aan zorgvervoerbedrijven de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bestemd voor senioren en mensen met een beperking met als hoofddoel om hun mobiliteit en integratie te stimuleren/bevorderen. Hier gaat het ook om SRD 2 miljoen. Dit programma is gericht op het ondersteunen van de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving.

Er is een programma voor armoedebestrijding waaraan het ministerie SRD 95 miljoen zal besteden. De kleinere bedragen gaan naar ‘de verzorgingskosten van ouders met een drie-of meerling’ (kwart miljoen) en ‘voeding t.b.v. opvanginstellingen (crèches, residentiële en niet-residentiële opvanginstellingen) groot SRD 1.1 miljoen. Voor voeding en speciale projecten t.b.v. kwetsbare gezinnen is een bedrag van afgerond SRD 93.7 miljoen. 

Het programma van armoedebestrijding gaat volgens de begroting om degenen die leven op de rand van het bestaansminimum. Deze doelgroep zou volgens de regering het ontbreken aan voedsel, veilig drinkwater, sanitair, gezondheid, onderwijs, onderdak en informatie. De regering wil maatregelen treffen gericht op de huishoudens die het meest getroffen zijn door de huidige financiële en sociale-economische situatie in Suriname. Een van de doelstellingen van het ministerie van Sociale Zaken is het helpen verbeteren van de leefomstandigheid van kwetsbare gezinnen in de samenleving. Het is namelijk gebleken dat vooral in gemeenschappen met gebrek aan gezonde voedsel en drinkwater, in combinatie met sociaaleconomische achterstand situaties, vaak ondervoeding voorkomt. 

Om deze gezinnen in de samenleving te ondersteunen zal het ministerie landelijk voeding toekennen aan behoeftige huishoudens/gezinnen en opvanginstellingen. De toekenning hiervan zal geschieden op basis van een medische of sociale indicatie vergezeld van een sociaal rapport van de Maatschappelijke Dienst (MD) of van de dienst Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ). Daarnaast zullen deze gezinnen middels speciale projecten trainingen en tools worden aangereikt om zelfstandig en zelfredzaam te worden. Projecten die hieronder kunnen vallen zijn vak trainingen, z.a. textiele werkvormen, computercursussen, gawasa, opleiding tot zieken-en bejaardenverzorgende, etc. Ook de overheidscrèches en particuliere sociale instellingen die vanwege hun financieringsproblemen een verzoek daartoe doen kunnen in aanmerking komen voor voeding. Het bedrag is verdeeld over 60.000 gezinnen maar SRD 1.600 per jaar. Dat is een super laag bedrag. 

We zien dat SoZaVo aan kwetsbare groepen is in werkelijkheid een half miljard SRD, AKB daarin niet meegenomen. Als het gaat om 60.000 huishoudens is dat gemiddeld SRD 8 per jaar. Het lijkt in deze te gaan om heel lage bedragen.

error: Kopiëren mag niet!