DNA debat wijziging Personeelswet: Meningen verdeeld over toevoeging artikel “geen werk, geen salaris”, oppositie vreest willekeur

De debatten in de Nationale Assemblee over de nadere wijziging van de Personeelswet (PW) draaide donderdag voornamelijk over de toevoeging van een nieuw wetsartikel, namelijk artikel 28a. Dit nieuw artikel handelt over “dat geen salaris is verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de landsdienaar de aan de functie verbonden werkzaamheden niet heeft verricht om redenen die hem kan worden aangerekend”. 

De oppositie, met name de NDP-fractie, is van oordeel dat de toevoeging van dit nieuw wetsartikel onnodig is, omdat de toepassing van dit principe van “no work, no pay” reeds goed is geregeld in de PW. De PW regelt bijna al alles, en het is een kwestie voor de overheid om de bestaande bepalingen toe te passen.  

Leden van de NDP-fractie voerden aan, dat expliciete toevoeging van dit nieuw wetsartikel in zich heeft, dat er naar willekeur gebruik zal worden gemaakt om landsdienaren buiten hun schuld om te straffen. Vooral de zinsnede “om redenen die hem kan worden aangerekend” lijkt een doorn in het oog te zijn van de oppositie. Wie bepaalt de redenen?, vragen leden van de NDP-fractie zich af. 

Tuchtstraffen al goed geregeld in PW

Volgens hun is in de huidige PW al geregeld op welke handelingen tuchtstraf staat en welke tuchtstraffen die zijn. Ook de procedures voor het opleggen van tuchtstraf zijn al goed geregeld in de PW. Het stopzetten van de uitbetaling van loon kan volgens de oppositie niet als tuchtstraf worden beschouwd, maar is het een rechtsgevolg. 

Cedric van Samson (VHP), één van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, en Kishan Ramsukul (VHP), lid van de commissie van Rapporteurs, stonden lijnrecht tegenover de zienswijze van de NDP-fractie. Beide leden van de coalitie verwijten leden van de NDP-fractie ambtenaren die niet werken maar toch geld ontvangen in bescherming te willen nemen. Dit verwijt viel absoluut verkeerd bij de oppositie, waardoor de debatten op een bepaald moment ontaardden in het naar elkaar toe werpen van verwijten en argumenten die weinig terzake doende waren voor de inhoud van het debat. De coalitieleden blijven erbij, dat de toevoeging van het nieuwe wetsartikel moet blijven staan, hoewel zij er over eens zijn, dat het wellicht anders geformuleerd moet worden. 

De NDP-fractie wees erop, dat veel ambtenaren buiten hun schuld om en vanwege onder andere politieke rancune en vanwege gewijzigde beleidsinzichten zijn aangezegd om thuis te blijven. Ze vreest dat met de toevoeging van dit nieuw wetsartikel  er willekeurig tegen hen zal worden opgetreden. 

De debatten in het parlement worden maandag voortgezet. Het streven van de Nationale Assemblee is om de nadere wijzigingen in de PW en de Ambtenaren Pensioenwet dan goed te keuren. De nadere wijzigingen van beide wetten zijn bedoeld om de verplichte ambtenarenregistratie die nu al enige maanden vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken loopt, een wettelijke grondslag te geven.

SS

error: Kopiëren mag niet!