Het staatsapparaat een waterhoofd dat als speelbal van politici dient

 “Wanneer wij het verleden op de juiste wijze weten te waarderen en het een rechtmatige plaats geven in het heden, zullen het besef en het gevoel van onderlinge verbondenheid en gemeenschappelijke identiteit versterkt groeien”, is een prikkel tot nadenken over de staatkundige onafhankelijkheid van de republiek.

Afstamming

Wij verdiepen ons in het licht van Srefidensi in de afstamming van de ambtenaar. Dit mede gezien de verwikkelingen waar de Politiebond, de Bond van Militairen, de Bond van Griffiers bij het Hof van Justitie en het Kantongerecht opkomen voor een betere inkomens, voorzieningen en rechten.

Wilde Kust

Het navorsen van de afstamming van overheidspersoneel voert ons terug naar de tijd van de Wilde Kust. Spaanse-, Engelse-, Hollandse-, Franse-, Portugese- en andere zeeschuimers stormden af op de Nieuwe Wereld.

Gouvernementsbestuur

Het Amerikaanse continent werd gekerfd op de aardbol en Suriname werd op de wereldkaart geplaatst. In de zeventiende en achttiende eeuw zwaaiden de gouverneur en hoge functionarissen de scepter.

Werkkrachten

De plantage-eigenaren en andere structuren hadden zeggenschap in het bestuur. Slaven, soldaten, zeelui, tuchthuisboeven, vrijgekochte slaven en kleurlingen waren de werkkrachten van het gouvernement.

Ruggengraat 

De ambtenaar als nazaat van de administrateurs en bedrijfsleiders uit de koloniale tijd is vandaag deel van een breed segment binnen de samenleving, de ruggengraat van landsbestuur.

Handel en vrije ambachten

In de negentiende en twintigste eeuw klommen mulatten op in het bestuursapparaat, de handel en vrije ambachten. De emancipatie van de bevolkingsgroepen leefde op door de instelling van het Algemeen Kiesrecht en maakte een eind aan de oppermachtige plaats van de mulatten binnen het bestuursapparaat en het bedrijfsleven.

Politieke ontwikkeling

De politieke ontwikkeling en het onderwijs bevorderden de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen. Er ontstond geleidelijk aan een geïntegreerde gemeenschap. Het ambtenarenkorps nam in omvang toe, het bedrijfsleven nam vastere vorm aan. De starre op huidskleur gebaseerde standenmaatschappij werd afgebroken. Het overheidsapparaat nam in omvang en sterkte toe.

Ambtenarenleger

Het staatsapparaat zwol aan tot een ambtenarenleger met gewapende secties, dat een machtspositie heeft ingenomen waar tegenwoordig geen enkele regering omheen kan. Het staatsapparaat wordt een waterhoofd genoemd, dat Suriname doet bezwijken onder haar gewicht.

HD

error: Kopiëren mag niet!