Noodkreet Vereniging van Griffiers bij de rechterlijke macht

In de rechtszaal zit aan de linkerzijde van de rechter een persoon in toga. Deze persoon notuleert op de zitting alles wat juridisch wordt verklaard en maakt hiervan een proces-verbaal op. Deze persoon is een griffier verbonden aan de Kantongerechten en het Hof van Justitie in Suriname. Dit werk lijkt eenvoudig, maar achter de schermen doet de griffier veel meer dan het oog van het publiek ziet. Een griffier dient academisch geschoold te zijn. Alvorens de persoon tot griffier wordt toegelaten, dient die een schrijftest en een psychologische test succesvol te hebben afgerond. Ook een antecedentenonderzoek maakt deel uit van deze selectieprocedure. 

Een griffier is behalve “de notulist” op de zitting, ook degene die de voorbereiding naar de zitting toe verricht en tevens ervoor zorg draagt dat zaken ook na de zitting goed worden verwerkt, zodat ten eerste de kantonrechter op tijd over de processen-verbaal, vonnissen en beschikkingen beschikt. In spoedgevallen dient de griffier terstond het proces-verbaal op te maken. De rechtzoekenden en procesdeelnemers zijn hierdoor ook gediend door hun processtukken verstrekt te kunnen krijgen. 

Een griffier werkt minimaal 8 uren per dag en maakt lange uren op de zitting, op kantoor en thuis. De strafdossiers en/of civiele dossiers worden reeds weken van te voren voorbereid en klaargelegd voor de kantonrechter. Het opmaken van de processen-verbaal houdt in dat al hetgeen tijdens de zitting wordt aangevoerd, wordt verwerkt. De griffier is in veel gevallen ook belast met het concipiëren van beschikkingen en vonnissen. Tevens het te woord staan van rechtzoekenden, advocaten en andere justitiabelen behoort tot de werksfeer van een griffier. De werkzaamheden van een griffier zijn dus veelomvattend en hoogst verantwoordelijk. 

De bezoldiging van griffiers is gekoppeld aan het FISO-systeem van de overheid. De laagst ingeschaalde griffier wordt in schaal 8A geplaatst. De invulling en verbetering van de rechtspositie van griffiers laat in sommige gevallen heel lang op zich wachten. Ook de bevorderingen blijven uit. Hierdoor ontstaat de situatie dat griffiers eerst ad hoc worden benoemd en jarenlang griffierswerkzaamheden verrichten, echter zonder het daarbij behorende salaris en de emolumenten te ontvangen. 

Het tekort aan griffiers is evident en de druk op de huidige griffiers weegt zwaar met alle gevolgen van dien.

De Vereniging betreurt het dat academisch geschoolde ambtenaren, zoals de griffiers, ondergewaardeerd worden. De laagst ingeschaalde griffier ontvangt thans een nettosalaris van rond de SRD 6.000,- per maand.

Bij Resolutie van 3 januari 2001 werd bepaald, dat de griffiers aanspraak maken op de volgende toelagen: een vervoerstoelage van SRD 40,-, een telefoontoelage van SRD 15,- en een representatietoelage van 10% van de bezoldiging. Het is meer dan duidelijk, dat deze toelagen niet in verhouding zijn met de hedendaagse economische situatie in het land. Het is evident dat deze toelagen dus ontoereikend zijn en zelfs niet kostendekkend. Dit heeft ertoe geleid dat de Vereniging in 2021 haar misnoegen heeft geuit over de achterhaalde toelagen. De toelagen zijn 21 jaar lang niet aangepast!

De Vereniging heeft gevraagd om een verhoging van de toelagen en wel vanwege de gewijzigde omstandigheden. Dit is meer dan redelijk en billijk. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid, waardoor de Vereniging genoodzaakt was wederom brieven te richten aan de regering. Na verschillende gesprekken te hebben gevoerd, waarbij de Vereniging water bij de wijn heeft gedaan door het voorstel aan te passen, is er toch geen compromis bereikt. 

De President van het Hof van Justitie heeft bij de opening van het zittingsjaar een beroep gedaan op de regering om de kwestie van de griffiers met enige voortvarendheid te behandelen. Dit is echter uitgebleven.

De Vereniging heeft toen wederom verschillende gesprekken gevoerd met de regering en haar organen, echter heeft dit tot niets geleid. De regering en haar organen weigeren hardnekkig om de gevraagde verhoging van de toelagen toe te staan. De voorstellen die de regering heeft gedaan, zijn niet in het belang van de Vereniging. De Vereniging was derhalve genoodzaakt een ultimatum te stellen aan de regering, om binnen een bepaalde periode de gevraagde voorzieningen in te willigen. Het is betreurenswaardig dat het onderhandelingsorgaan van de regering steeds weer met ongenuanceerde argumenten de onderhandelingen heeft getraineerd, waardoor partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen. De Vereniging benadrukt, dat zij slechts om een verhoging van de toelagen en betere medische voorzieningen heeft gevraagd.

De Vereniging was genoodzaakt, althans gedwongen om op 20 oktober 2022 in actie te gaan, nadat realisatie van haar voorstel uitbleef. Na een tijdspanne van bijkans 3 weken is na nieuwe gesprekken wederom gebleken dat de regering vasthoudt aan haar standpunt. De drogreden die de regering aanvoert is namelijk, dat het budget van de Staat ontoereikend is. Dit slaat volgens de Vereniging nergens op. De poging van de regering om de resolutie van 2001 terzijde te stellen is hoogst onverantwoordelijk en tegen de beginselen van behoorlijk bestuur. De regering heeft getracht de Vereniging met een kluitje in het riet te sturen door een belastbare overbruggingstoelage aan te bieden, waarbij de bij resolutie vastgestelde toelagen, met uitzondering van de respresentatietoelage, zouden komen weg te vallen. 

De Vereniging is de mening toegedaan dat het meer dan noodzakelijk is om de toelagen te verhogen en de medische voorzieningen te verbeteren, zodat de griffiers niet alleen gemotiveerd werken, maar ook kunnen overleven. Immers, goede arbeidsvoorwaarden leiden tot gemotiveerde werknemers en gemotiveerde werknemers. 

De Vereniging van Griffiers bij de Rechterlijke Macht wenst u nog te informeren dat zij vanaf 14 november 2022 wederom in actie gaat, hetgeen betekent dat zij geen werkzaamheden uitvoert. 

Ter afsluiting van dit ingezonden stuk is de Vereniging van mening dat gerechtigheid binnen de organisatie moet worden gebracht, zodat binnen korte tijd de werkzaamheden kunnen worden hervat. De rechtspleging behoeft dan niet langer te worden vertraagd. De Vereniging spreekt de hoop uit, dat de gemeenschap begrip zal opbrengen voor de rechtmatige strijd van de griffiers. “We bring justice to the people” means bringing justice to us as well!

error: Kopiëren mag niet!