Heronderhandelingen met IMF medio december afgerond

De heronderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zullen naar alle waarschijnlijkheid rond medio volgende maand zijn afgerond. De verwachting is dan dat er een staff level agreement zal zijn bereikt over de tweede-, derde- en vierde kwartaalevaluatie van het IMF-programma. Uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar volgt de goedkeuring door het IMF-bestuur. Gelijk daarop volgt de overmaking door het IMF van de tranchebedragen die bij elke kwartaalevaluatie hoort van elk US$ 57 miljoen (totaal US$ 127 miljoen). 

President Chandrikapersad Santokhi heeft vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Nationale Assemblee aangegeven dat een staff level akkoord met het IMF over enkele weken een feit zal zijn. De heronderhandelingen met het IMF zijn erop gericht het in december vorig jaar overeengekomen programma zodanig bij te stellen dat er ruimte ontstaat voor een “zachter” programma dat minder zwaar drukt op de bevolking.

Bepaalde maatregelen die een zwaardere druk leggen op de samenleving worden gemitigeerd en verder naar achteren verschoven. De lichtere maatregelen worden naar voren gehaald. Daarbij is het wel belangrijk dat de integriteit van het IMF-programma in tact blijft.  Het macro-economisch raamwerk en de daarbij horende uiteindelijke doelstellingen gericht op duurzame herstel van de financieel-economische situatie blijven overeind.

Sociale programma

President Santokhi heeft meermalen gezegd dat bijstelling van het IMF-programma vooral bedoeld is om meer ruimte te scheppen voor sociale programma’s. Hij heeft voor het komend jaar een zwaar sociaal programma aangekondigd. Bij de besprekingen heeft het IMF aan Suriname gevraagd om in dit kader exact aan te geven welke maatregelen zij wenst te nemen en hoeveel geld er daarvoor nodig zal zijn.

De besprekingen met het IMF bevinden zich in een fase waarbij Suriname cijfermateriaal moet aanleveren. Zaken worden vervolgens binnen het macro-economisch raamwerk bekeken. Het is van belang dat de Surinaamse regering daarbij aangeeft middels welke acties en maatregelen ze denkt haar inkomsten te kunnen verhogen ter bekostiging van het sociaal programma. Het IMF wil de zekerheid hebben dat die maatregelen inderdaad getroffen zullen worden en zal die dan ook op een tijdslijn van uitvoering en realisatie plaatsen. Indien partijen over dergelijke zaken overeenstemming bereiken, zal de staff level agreement getekend worden. 

Het draait in essentie erom dat de Surinaamse regering haar financiële huishouding op orde krijgt.

Inkomsten

De invoering van BTW per 1 januari is in dit kader erg cruciaal. Verhoogde inkomsten uit de goudsector, afbouwen van subsidies en verhoogde inkomsten uit invoerrechten zijn enkele van de mogelijke maatregelen. Het is tegen deze achtergrond verwachtbaar dat de begroting over 2023, die bij de Nationale Assemblee is ingediend, bijgesteld zal moeten worden.

De tweede IMF-kwartaalevaluatie in juni dit jaar is niet doorgegaan, omdat de regering de doelstelling om per 1 juli de BTW in te voeren niet heeft gehaald. 

De derde kwartaalevaluatie in september heeft ook geen voortgang gevonden, omdat de regering ondertussen had aangegeven te willen heronderhandelen over bijstelling van het IMF-programma. De heronderhandelingen zijn nu gericht om de vierde kwartaalevaluatie in december samen te trekken met die van de tweede en de derde. In het bijgestelde IMF-programma worden dan gelijk de nodige correcties aangebracht, op basis waarvan de verdere uitvoering in 2023 en 2024 zal plaatsvinden. 

Het IMF-financieel ondersteuningsprogramma onder de Extended Fund Facility (EFF) behelst een bedrag van in totaal US$ 688 miljoen. Dat wordt in 12 gelijke tranches van elk US$ 57 miljoen overgemaakt na elke kwartaalevaluatie.

SS         

error: Kopiëren mag niet!