Ronny Asabina: “Verwachtingskloof tussen regering en samenleving”

Er is een grote verwachtingskloof tussen enerzijds de regering en anderzijds grote delen van de samenleving. Voor BEP-fractieleider Ronny Asabina is dit een groot zorgpunt welke funest is. De regering leeft volgens het opposititielid buiten de realiteit. Tot deze slotsom komt hij na geluisterd te hebben naar het betoog van president Santokhi donderdag in het parlement tijdens de Algemene Politieke beschouwingen. 

“Het volk wil niet horen, hoe groot onze binnenlandse- en buitenlandse schulden zijn, wat de startpositie is van deze regering, hoe wij met open armen in het buitenland worden ontvangen. Nee, wat het volk bezig houdt is hoe verder om te gaan met de dagelijkse beslommeringen”, aldus het Assembleelid. Het volk wil volgens hem horen hoe de het staat met de stijgende prijzen en andere zaken die hen het leven van alle dag steeds ondraaglijk maken.

Buiten realiteit

Het betoog van de president afgelopen donderdag in het parlement leeft volgens hem op gespannen voet met de eerder door hem uitgesproken jaarrede. De rode draad in de  jaarrede was immers, dat het beleid omgebogen zou worden, dat uit een ander vaatje getapt zou worden en dat het volk niet in de steek zou worden gelaten. Een nationale dialoog is aangekondigd.

Echter het betoog van de president afgelopen donderdag tijdens de Algemene Politieke beschouwing heeft veel meer weg van zichzelf lof toe zwaaien. De president probeert nu het accent te verleggen en geeft het parlement zelfs een bolwassing. Het is absoluut niet zo dat het parlement niet met oplossingen komt aandragen voor aangehaalde problemen. Hoe vaak is vanuit het parlement geen aandacht gevraagd voor de ordening van de kleinschalige goudsector? Volgens zijn berekeningen loopt de Staat jaarlijks daar ruim een half miljard US-dollar aan inkomsten mis.

Meermalen is aandacht gevraagd voor het vraagstuk van belastingontduiking en corruptiebestrijding. Vaker is aandacht gevraagd voor het feit dat niet alleen belasting moet worden geheven op loon, inkomsten en consumptie, maar dat die ook geheven dient te worden op vermogen. Hoe valt het volgens Asabina immers te rijmen, dat jaarlijks niet een US$ 250.000 wordt geïnd aan vermogensbelasting? Hij noemt verder de verhoging van aftrek van hypotheekrente in de belastingsfeer waardoor zelfbouw wordt gestimuleerd, effectieve en gezonde continuering van het decentralisatieprogramma waardoor verstedelijking worden ontmoedigd. 

Er is volgens de parlementariër vaker aandacht gevraagd voor eenheid van bestuur en leiding geven.  

In plaats daarvan is er veel tijd, energie en offers verloren gegaan aan gekibbel en akkefietjes binnen de regering. Er is teveel sprake van spanningen en rivaliteit binnen de regering.

SS

error: Kopiëren mag niet!