Maatregelen cijfermatig vertalen naar impact is een verleerde kunst

De algemene politieke beschouwingen zijn door de regering afgesloten met moties die niet ertoe hebben geleid dat de voortgang van de regering werd geblokkeerd. Wat nu zal volgen, is de begrotingsbehandeling. Er zijn door de president enkele zeer markante zaken aangedragen die in elk geval handvaten aanreiken voor keuzes die door de burgerij gemaakt moeten worden. We zullen daarbij geen aandacht besteden aan de grootte van de leningen wat voor impact dat heeft op het regeren en de bevolking. Deze zaken zijn namelijk al na 6 maanden regeren niet meer relevant. Intussen Is internationaal ook erkend, dat Suriname vast zit. Wat de regering moet vertellen hoe wij uit de situatie kunnen komen.

Als de bevolking elders werk moet gaan zoeken en moet zorgen voor revenues, dan moet dat ook georganiseerd worden. Surinamers wonen wel nog graag in Suriname. Ook theoretische uitweidingen over het IMF zijn niet interessant, dat is bestemd voor interne consumptie binnen de regering en haar structuren. We willen concrete zaken benadrukken die kunnen zorgen voor verbetering van de Surinaamse positie en welzijn van de burger. Leefbaarheidsverbetering, koopkrachtverbetering en het sociaal programma is waarop de regering zich volgens de president zal richten. Daarbij heeft hij echter niet aangetoond of hij het apparaat ter beschikking heeft (op de ministeries) die in staat en bereid zijn om maatregelen uit te voeren. Want, om een voorbeeld te noemen: de ambtenaren van Sociale Zaken behoren tot de burgers in Suriname met de grootste noden. Hoe zullen ze dan, met hun attitude en mindset, een sociaal programma kunnen helpen uitvoeren? 

De president stelt een vastgesteld bedrag in het vooruitzicht dat aan burgers zal worden uitgekeerd. Dit, om het verlies aan koopkracht te compenseren, is in een vergevorderd stadium van implementatie. Binnen enkele weken, zal dit instrument worden geïntroduceerd, ter ondersteuning, aan een groot deel van de Surinaamse gemeenschap. Een speciaal team van de ministeries van Financiën en Planning, en Sociale Zaken en Volkshuisvesting; ondersteund door externe experts, is doende, dit instrument te ontwikkelen. Het Assembleelidlid Jogi van de VHP heeft een prachtig voorstel gedaan om studenten maandelijks en beurs van SRD 1.000 te geven. De president geeft aan concreet dat DP World, een van de grootste scheepvaartbedrijven, besloten heeft om ruim 100 miljoen US-dollars te investeren, in ons land. En dan faalt de regering hier om ons meer te vertellen: bijvoorbeeld: hoeveel werkgelegenheid zal daardoor geschapen worden en wanneer? Hoeveel zal dat bijdragen aan het BBP en voor hoelang?

Wat zal het blijvende effect zijn op de economie? 

Als dit goed economisch nieuws is, dan moeten we wel 1 ding concluderen: de regering is heel slecht in het brengen van het goede nieuws. Dat is het verschil met de regeringen met de oude politici die op zijn Nederlands regeerden: die zouden bij zo een investering direct over werkgelegenheid praten. 

Een andere onvolledige mededeling is dat in 2021, 73 investeerders, het ministerie van BIBIS zouden hebben aangeschreven, om informatie, dan wel specifieke assistentie. In 2022, tot op heden, is dat aantal 45. Hebben we het dan over in totaal 118. Maar, dan houdt de regering geheim wat er verder met deze investeerders is gebeurd. Investeerders in de rij brengen Moesje niet naar Parijs. Terwijl de economie crepeert en artsen vertrekken, staan investeerders in de rij bij BIBIS en worden ze niet tegemoet gekomen. Dat kan allemaal in ons mooi land. 

Doordat de regering bijzonderheden faalt te melden, concluderen wij dat er niet veel te melden is en dat dit stuk verwaarloosd is door of een minister die alles op zijn bureau houdt en niet behandelt en/of een minister die het kader niet heeft om deze taak uit te voeren. Maar, nogmaals: de bevolking heeft niets aan 118 investeerders in de rij. Er zijn geen concrete resultaten door de regering gepresenteerd over de investeringen die wij plegen in het buitenlands beleid (lees: het onderhouden ambassades in dure steden). 

Wat is het concrete resultaat van de ambassade in Parijs? 

Wat is de output van de ambassade in Brussel? 

Voldoet de personele invulling van de diplomatieke missies wel? Waarom zit het kader hier terwijl personen zonder de nodige competenties in complexe geo-politieke omgevingen onze belangen moeten behartigen? 

Concreet was ook de mededeling dat de staatsbesluiten ter uitvoering van de Anti-Corruptie Wet gereed zijn en binnen korte termijn zullen worden geïmplementeerd. Wat houdt dat precies in? De regering, is in nauwe samenwerking bezig, met de Presidentiële Werkgroep Randvoorwaarden en implementatie Anti-Corruptie Wet, om de laatste zaken goed te regelen, en op korte termijn, zullen de instituten, die de wet moeten uitvoeren, worden geïnstalleerd. 

Ook is Suriname, recentelijk toegetreden, tot het Verdrag van de Verenigde Naties, tegen corruptie. De Anti Corruptie Commissie, die voortvloeit uit de wet, zal binnen korte termijn, een feit zijn, ook de Anti-Corruptie Desk. In het kader van de CFATF (anti money laundering) heeft de president gezegd dat enkele wetten zullen worden aangenomen: welke wetten zijn dat concreet? In 2023 komt een nieuw kiesstelsel in Suriname. Belangrijk was de mededeling dat er praktijkcentra zijn opgezet, op Apoera, Atjoni, Para en Brokopondo, voor verschillende beroepsopleidingen. Deze centra, zullen ook ingezet worden, om korte cursussen te verzorgen.

Er gaan 31 scholen en 3 internaten gerenoveerd worden, en 6 scholen en 7 leerkrachten-woningen bijgebouwd worden in het binnenland. De opleiding ‘Olie en Gas’ is op NATIN gestart. 

Een grote vraag is open gebleven: hoe zal worden gezorgd dat nooit meer tekorten ervaren worden in de ziekenhuizen? Er is geen structurele oplossing aangedragen, dus over enkele maanden gaan we weer mooie verhalen lezen.

Milieumaatregelen zijn niet concreet genoemd. Er is ruim 394.000 Euro, in de vorm van een grant, beschikbaar gesteld, voor het klaarstomen van maximaal 60 MKMO’s. Wat zal het effect hiervan zijn in termen van werkgelegenheid en het bbp. Heel concreet is dit: lokaal worden eindelijk maïs en soja geteeld, als veevoer. Waar, wanneer, hoeveel en door wie? Wat zal het effect zijn? Wat zullen de besparingen zijn? Wat zal de impact zijn op veevoer? We mogen het gissen. 

Al met al moeten we stellen. dat de regering de kans niet te baat heeft genomen om met cijfers aan te tonen dat betekenisvolle programma’s de komende periode zullen worden uitgevoerd: de impact van de programma’s op werkgelegenheid, armoedeverlichting en bbp zijn onbekend. Het is onbekend hoeveel mensen onder de armoedegrens leven en hoeveel boven deze grens zullen komen in 2023.

Hoeveel mensen zullen geen werkende armen meer zijn? De belangrijke vragen zijn open gebleven na de APB, ook voor de ondernemers in de agrarische sector en in het toerisme.

error: Kopiëren mag niet!