Welhaast oppositioneel geluid van NPS-fractieleider Rusland tijdens Algemene Beschouwingen in parlement

De fractievoorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) in De Nationale Assemblee (DNA) Gregory Rusland hield maandag tijdens de Algemene Beschouwingen in het parlement een lang en opmerkelijk kritisch betoog. Door dat betoog liep feitelijk als rode draad de toenemende armoede onder de bevolking als gevolg van diverse noodzakelijk drastische maatregelen van de regering Santokhi-Brunswijk om de financieel-economische crisis het hoofd te kunnen bieden.

De NPS-leider had zijn heldere, scherpe betoog in thema-onderwerpen ingedeeld, zoals de gang van zaken rond de wisselkoers, de open markt veilingen van de Centrale Bank van Suriname, de nationale productie, de vooruitzichten in de olie- en gassector en de agrarische sector.

“Roep naar beleidsombuiging”

Rusland bleek oog en oor te hebben voor het feit dat zovelen het in de samenleving deze dagen bijzonder zwaar hebben. Volgens de NPS-fractieleider zoeken grote delen van de samenleving “naar wegen om te overleven en een houvast voor de nabije toekomst”. “Er heerst ernstige ontevredenheid waaraan niet voorbij kan worden gegaan. De maatschappelijke omstandigheden laten zich helaas verder mede tekenen door toename en opvallende verruwing van de criminaliteit. Een zo aan te duiden ingeburgerde aanname dat geen verbetering van het leefklimaat op korte termijn zal optreden, werkt negatief door op de gemoedstoestand van de burgerij en creëert bij hen helaas  sombere vooruitzichten die de veel gehoorde roep naar beleidsombuiging versterken en ook verklaren.”

“Gemoedstoestand gemeenschap bepalend, niet die van de regering”

Rusland constateert een discrepantie tussen de verwachtingen, “althans de vooruitzichten, van de regering aan de ene kant en die van de bevolking aan de andere kant”. “Immers, de regering verwacht in tegenstelling tot de perceptie van de gemeenschap dat herstelmaatregelen die al getroffen zijn en nog getroffen zullen worden tot verbetering van de economie zullen leiden. Wij hebben met een groot vraagstuk te maken omdat niet de gemoedstoestand van de regering, maar juist wel die van de gemeenschap uiteindelijk bepalend zal zijn voor wat wij als land zullen bereiken en hoe onze toekomst eruit zal zien.”

“Honger verdraagt geen uitstel”

De fractievoorzitter van de NPS benadrukte, dat er armoede heerst “en de tijd van actie nemen is nu”. “Immers, honger verdraagt geen uitstel en leidt vaak tot wanhoop. Wij zijn doordrongen van het besef dat armoede niet alleen tot groot ongemak leidt, maar dat armoede ook het democratisch gehalte van ons land armoedig maakt

“Beschamend”

“Wij vragen dringend aandacht voor maatregelen die getroffen kunnen worden die op zeer korte termijn zichtbare verlichting kunnen opleveren; voor de gemeenschap in het algemeen en voor de meest kwetsbare groepen in het bijzonder. (…) De lagere klasse in onze samenleving kan het hoofd niet meer boven water houden, terwijl de middenklasse in een positie is komen te verkeren waarbij zij zichzelf helaas en terecht tot de lagere klasse moet rekenen. De kwaliteit van het leven heeft een dieptepunt bereikt en er is veel herstel te plegen in onze samenleving.”

Rusland stelt in duidelijke bewoordingen, dat “alles op alles gezet moet worden om verbetering in het welzijn van onze medeburgers aan te brengen en om het pad naar welvaart in de resterende regeerperiode daadkrachtig in te zetten”.

De gang van zaken rond het vruchteloos trachten in toom te houden van de wisselkoers, heeft volgens Rusland niet voor geruststelling gezorgd bij de gemeenschap. “Ze geven de man van de straat geen vooruitzicht, dus niet het vertrouwen, dat duurzaam in zelfs de meest elementaire levensbehoeften zal kunnen worden voorzien. Velen hebben bovendien op (weinige) spaargelden moeten interen om het hoofd boven water te houden en de rek is er nu echt uit. Voor de ouderen onder ons geldt dat pensioenen praktisch volledig door inflatie zijn opgesoupeerd; grote delen van ons volk leven dus in toenemende mate in armoede of hebben toenemende armoede in zicht. Dit knaagt aan het vertrouwen!”

Coalitie of oppositie?

Wie met een goed oor naar de speech van Gregory Rusland heeft geluisterd, heeft wellicht gedacht te luisteren naar een oppositieleider en niet naar een fractieleider in de geledingen van de coalitie. Immers, hij stak zijn kritiek op het tot nu toe gevoerde beleid van zijn eigen regering niet onder stoelen of banken. Mogelijk heeft zijn fractiegenote Patricia Etnel dat ook gedacht. Zij liet onlangs weten graag te zien, dat de NPS als zelfstandige fractie, buiten de coalitie, verder gaat. Rusland klonk maandag in zijn betoog feitelijk als Etnel, bewogen en oprecht begaan met het lot, de druk, waaronder de samenleving nu gebukt gaat.

Het komt niet vaak voor, dat een fractieleider binnen een regeringscoalitie zich tijdens Algemene Beschouwingen zo kritisch uitlaat over het gevoerde beleid van de eigen regering. Dat verdient zeker waardering en respect en getuigt van een oprecht, gedegen politiek en maatschappelijk betrokken gevoel.

De vraag is nu, wat NPS-fractieleider Rusland gaat doen, wanneer er op  korte termijn geen wijzigingen zichtbaar worden in het gevoerde beleid en de burgers moeten blijven pinaren en hosselen om het hoofd boven water te kunnen houden en prijzen van producten in de winkels en supermarkten en van allerlei diensten maar blijven stijgen. De rek is er nu al tijd. De bevolking wordt moe. Na een hevige ruim twee jaar durende vermoeiende en beperkende Covid-pandemie is geen ademruimte ontstaan voor burgers, integendeel. De financieel-economische situatie knijpt de kelen van mensen dicht. Mensen lijden, worden depressief, zijn aan het stressen en veel ouders en verzorgers moeten op allerlei manieren krom liggen om hun kroost nog naar school te kunnen laten gaan. Immers, voor velen zijn busvervoer en schoolmiddelen onbetaalbaar geworden.

Het vergt tijd en offers en kritiek incasseren

Tot slot: niet uit het oog mag worden verloren, dat de regering Santokhi-Brunswijk twee moeilijke, zware jaren achter de rug heeft en daarin zijn best heeft gedaan – en nog steeds doet – om de financiële staatsboekhouding op orde te krijgen. Dat vergt offers, dat vergt tijd en dat vergt vele overleggen met allerlei – internationale – financiële instanties en schuldeisers om de immense schuldenlast – een erfenis van twee regeringen Bouterse – op een goede manier af te kunnen lossen. Het vergt ook zeer veel kritiek incasseren voor de regering en veelal ongefundeerde kritiek van schreeuwers – ook binnen de oppositie in de Assemblee – die maar niet willen of kunnen begrijpen waar de oorzaak ligt van alle hedendaagse ellende, het simpelweg ontkennen.

De regering heeft maatregelen getroffen om het leven van burgers enigszins draaglijk te maken – zo zijn onder andere uitkeringen flink verhoogd -, maar het zal nooit genoeg zijn. 

Binnen dat moeilijke kader zal de NPS-fractie onder leiding van Gregory Rusland het beleid van de regering ongetwijfeld kritisch blijven volgen en daar waar nodig zeker kritisch reageren.

PK

error: Kopiëren mag niet!