Baanbrekende wetten voor een betere werkplek

De regering heeft donderdag in een korte, bondige maar zeer inhoudige sessie twee zeer baanbrekende wetten goedgekeurd gekregen in DNA. Het gaat om de wet die geweld en seksuele intimidatie op de werkplekken moet voorkomen en bestrijden. Een tweede iets minder controversiële wet is die waarbij discriminatie op de werkplek zal worden voorkomen en bestreden. 

Het komt niet vaak voor dat wetten kamerbreed, dus met algemene stemmen, worden aangenomen. De onderwerpen van geweld en seksuele discriminatie en discriminatie hebben de oppositie en coalitie in een richting laten kijken en dat is wel een goede zaak. Het blijkt dus dat het wel mogelijk is dat de regering beleid uitvoert dat de goedkeuring van zowel de coalitie als de oppositie draagt. Uit het relaas van de minister van Arbeid blijkt, dat hij steeds bereid was om verschillende aanpassingen in de wetten aan te brengen om tegemoet te komen aan de wensen en de suggesties die over en weer aan de orde werden gebracht door zowel de oppositie als de coalitie. 

Het ministerie van Arbeid is al geruime tijd bezig geweest om de arbeidswetgeving te moderniseren en te vernieuwen. Sinds 2017 heeft dit ministerie verschillende wetsvoorstellen door de hamer gekregen in DNA. Waarschijnlijk is dit kleine ministerie met een heel klein budget wel het actiefste ministerie wanneer het gaat om het voorbereiden en verdedigen van wetten. De vraag rijst dan hoe het kan dat dit ministerie met een heel klein budget en weinig personeel, toch in staat is om zo voortvarend aan vernieuwing aan arbeidswetten te werken. Deze zaak is naar onze mening niet eenvoudig, omdat aan het eind van de dag werkgevers en werknemers die belangrijke stakeholders zijn, tegenstrijdige belangen hebben.

Het ministerie is noch aan de zijde van de werknemers noch aan de zijde van de werkgevers, het staat in het midden en moet daarbij zodanige keuzes maken dat alle legitieme belangen worden gediend en niemand wordt benadeeld. Andere ministeries die veel groter zijn en veel meer middelen zelfs leningen van miljoenen USD tot hun beschikking hebben, kunnen dan wel een voorbeeld nemen aan dit ministerie. We menen te weten dat de vorige DNA-voorzitter over deze aangelegenheid wel onder andere bij haar afscheidsrede het een en ander had gezegd. We herinneren ons dat ze het had over een wetboek van arbeid.

Geweld komt uit onze oriëntatie veel op de Surinaamse werkplekken voor. Geweld op de werkplek, die volgens de minister van Arbeid geregeld is in een verdrag van de IAO, heeft vele gezichten. Er zijn grove vormen als slaan, schreeuwen en uitschelden. Maar, er zijn ook andere vormen van geweld zoals het pesten van collega’s of ondergeschikten, het vernederen, negeren of beledigen of roddelen op de werkplek. Er is verbaal geweld en er is ook non-verbaal geweld, ook fysiek en psychisch geweld. Pesten is een vorm van geweld dat veel voorkomt en waartegen er geen maatregelen nog worden getroffen.

Werkgevers pesten bijvoorbeeld werknemers die mondig zijn en voor hun rechten opkomen. Soms worden werknemers op een gang gezet zonder werk. Ze moeten dan elke dag melden, maar ze hebben dan

geen werk om te doen. Dat is ook een manier om werknemers te pesten. Zo worden arbeiders gedwongen om zelf ontslag te nemen. Werknemers worden op de werkplek geïsoleerd en komen alleen te staan. De werkplek wordt dan niet meer draaglijk en nemen de werknemers dan zelf ontslag. 

Over seksuele intimidatie en intimidatie hebben we hier de vorige keren onze mening gegeven. Intimidatie heeft te maken met de sfeer op de werkplek. Er zijn soms op de werkplekken spionnen van leidinggevenden die ook een sfeer van intimidatie creëren. Er zijn werkgevers die ook constant met ontslag dreigen. Ook komt het voor dat collega’s een zodanige sfeer op de werkplek creëren waardoor anderen zich onveilig voelen. Dat kan komen door de dingen die ze zeggen, aan de muur plakken, de muziek die ze aan het werk draaien of de handelingen die ze plegen.

Ook kan er een sfeer van intimidatie ontstaan wanneer werknemers of leidinggevenden met wapens aan het werk verschijnen en dat bij zich dragen. Over seksuele intimidatie hebben we hier ook al veel gezegd. Seksuele intimdate heeft vele vormen. De grove vormen zijn duidelijk zoals verkrachting of aanranding en die zijn ook strafrechtelijk vervolgbaar. Maar er zijn ook meer subtiele vormen zoals dingen zeggen aan anderen of zelfs op een bepaalde manier gluren of loeren of aanstaren. Over deze vormen zijn er in de wereld verschillende voorbeelden om te begrijpen wat mag en wat niet mag. In elk geval zullen alle bedrijven nu over deze onderwerpen moeten praten en een beleid op papier moeten zetten en hun werknemers trainen. 

Ook moet er een grondig beleid zijn dat er geen discriminatie is op de werkplekken. Ook aan de poort moet er geen discriminatie zijn, dus de bedrijven moeten openstaan voor iedereen, ongeacht afkomst. De 2 wetten die zijn aangenomen, kunnen volgens de minister van Arbeid, niet direct ook op de publieke sector van toepassing zijn. De minister haalde daarvoor Surinaamse rechtsliteratuur aan. De minister van BiZa heeft in DNA beloofd. dat hij binnen 12 maanden wettelijke maatregelen zal treffen zodat deze zaak ook geregeld is in de publieke sector. 

Al bij al moet gesteld worden dat in het nader regelen en ordenen en veiliger en aangenamer maken van de Surinaamse werkplekken, afgelopen week zeer goede vorderingen zijn gemaakt waarvoor de minister van Arbeid moet worden gecomplimenteerd. Nu is het zaak om te werken aan de uitvoering.

error: Kopiëren mag niet!