Groep vrouwen Powakka bundelt zich in een comité

Naar aanleiding van de heersende ongezonde dorpsbestuur situatie in het dorp Powakka, heeft een groep vrouwen het initiatief genomen zich te bundelen in een comité.

Ten overvloede willen de vrouwen nogmaals deze situatie aan de kaak stellen

Sedert 3 oktober 2021, na een gehouden aanwijzingsperiode te hebben gehad, werd officieel de heer Sergio Sabajo tot het nieuw dorpshoofd samen met hun basja`s aangewezen. Dit alles gebeurde onder toeziend oog van de VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname) en vertegenwoordiger van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Ondanks een uitnodiging aan de districtscommissaris van Para, was die helaas niet aanwezig.

De VIDS heeft hiervoor het nodige proces-verbaal en de daartoe benodigde bescheiden van de dorpsbestuursleden opgemaakt en overhandigd aan het ministerie van ROS, zoals het vereist is en teneinde de administratieve erkenningsbeschikkingen in orde te maken.

Volgens de traditie, vond op 4 december 2021, de culturele inwijding van het dorpsbestuur plaats, in tegenwoordigheid van de VIDS, het ministerie van ROS en een medewerker van de Kabinet van de Vicepresident. Gebruikelijk is het, dat het ministerie van ROS over zou moeten gaan tot overhandiging van de administratieve erkenningsbeschikking aan het nieuw aangewezen dorpsbestuur, helaas heeft het desbetreffende ministerie ernstig nagelaten haar plicht te doen.

Begin 2022 heeft de gewezen kapitein Meriam Sabajo verder verstoring en vertraging gebracht in het proces van de erkenningsbeschikking door met een valselijk opgemaakte handtekeningenlijst van de inwoners in te dienen bij de vicepresident. Getracht werd dat te ontzenuwen, doch kreeg geen gehoor bij de vicepresident.

Plotseling worden wij geconfronteerd met een partijdige houding van districtscommissaris van Para, Marlene Joden, die publiek aangeeft het nieuwe dorpsbestuur niet te erkennen, omdat zij vindt dat de aanwijzing niet richtig heeft plaatsgevonden en schaart zich achter de afgewezen kapitein Meriam Sabajo zonder de gemeenschap hierin te kennen. Deze houding heeft geleid tot ernstig verstoring van de rust en orde in het dorp en het stagneren van de verdere ontwikkeling van de gemeenschap.

Ondanks de persoonlijke gesprekken tussen het aangewezen dorpsbestuur, de VIDS en de vicepresident en ook de vele correspondenties die gevoerd zijn met de vicepresident en het ministerie van ROS, mocht het niet baten om de intrekking en de toekenning van de erkenning beschikking te bewerkstelligen. Het laatste gesprek hierover tussen de VIDS en de vicepresident dateert van 6 april 2022, om middels dialoog het probleem op te lossen. Het mocht niet baten en sindsdien is er geen contact meer met deze overheidsfunctionarissen.

Duidelijk moet zijn, dat er geen sprake kan zijn van een 2e verkiezing of aanwijzing, te meer dat de hele aanwijzingsprocedure onder supervisie van VIDS/OSIP (Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica) inclusief de culturele inwijding is afgewerkt. Het meegaan met de overheidsbemoeienis, betekent het vertrappen in onze eigen culturele ziel!

Wij nemen aan, dat door ondersteuning en advies van derden Meriam Sabajo Meriam ons heeft geconfronteerd met een rechtszaak en de groene tafel te vragen om de gehouden traditionele aanwijzing ongeldig te laten verklaren. De rechtsgang is nog steeds gaande.

Terwijl wij met zeer verdraagzaam en geduldig afwachten en ontzag hebben voor de rechter die nog geen uitspraak heeft gedaan, zien we dat de districtscommissaris van Para, mevrouw Joden, bezig is handelingen in het dorp en het dorpsgebied te plegen met de gewezen kapitein Meriam Sabajo, zoals concessies, verkaveling- en andere grondtitels aanvragen te behandelen en of voor te bereiden voor goedkeuring en dat ten nadele van de gemeenschap! Voorts is de districtscommissaris op een onverantwoordelijke wijze bezig, ambtenaren in het dorp te plaatsen zonder de gemeenschap hiervan in kennis te stellen. Onbevreesd en oprecht wijzen wij deze geconstateerde houding van de bovengenoemde overheidsfunctionaris resoluut af!!

Geconcludeerd kan worden dat:

Overheids en politieke inmenging in interne traditionele dorpsbestuurswisseling van Powakka zich manifesteren, zijdens de vicepresident met in zijn kielzog het ministerie van ROS en de districtscommissaris van Para.

Het niet willen erkennen van onze internationale zelfbeschikkingsrecht.

De vrouwen zijn de boven aangehaalde punten zat en maken zich vooral ernstig zorgen over Powakka grondgebied en geven aan dat het niet verder zo kan en hebben derhalve besloten samen met de gemeenschap strijd te leveren tegen dit onrecht welke Powakka nu wordt aangedaan!

Powakka, 22 september 2022

Het comité

error: Kopiëren mag niet!