Wereld Suicide Preventie Dag 2022

Washington D.C., 10 september 2022 (PAHO) – De Werelddag voor Suicidepreventie (WSPD), jaarlijks gehouden op 10 september, wordt georganiseerd door de International Association for Suicide Prevention (IASP) en gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De dag staat voor een wereldwijde verbintenis om de aandacht te richten op suicidepreventie.

Het thema van WSPD 2022, “Creating hope through action”, weerspiegelt de behoefte aan collectieve actie om dit dringende volksgezondheidsprobleem aan te pakken. Ieder van ons – familieleden, vrienden, collega’s, leden van de gemeenschap, opvoeders, religieuze leiders, gezondheidswerkers, ambtenaren en regeringen – kan actie ondernemen om suicide in de regio te voorkomen.

Doelstellingen
Het algemene doel van deze dag is het bewustzijn over suicidepreventie wereldwijd te vergroten. De doelstellingen zijn onder meer het bevorderen van samenwerking van belanghebbenden en zelfredzaamheid om zelfbeschadiging en zelfdoding aan te pakken door middel van preventieve actie. Dit kan worden bereikt door capaciteitsopbouw van zorgverleners en andere relevante actoren, positieve en informatieve berichtgeving gericht op de bevolking in het algemeen en risicogroepen zoals jongeren, en het faciliteren van een open discussie over geestelijke gezondheid thuis, op school, op het werk, enz.

Hoop door actie
Suïcides pogingen hebben een rimpeleffect dat niet alleen gevolgen heeft voor individuen, maar ook voor gezinnen, gemeenschappen en samenlevingen. Geassocieerde risicofactoren voor suicide, zoals verlies van werk of financiën, trauma of misbruik, geestelijke stoornissen en stoornissen in het gebruik van verdovende middelen, en belemmeringen bij de toegang tot gezondheidszorg, zijn door COVID-19 nog meer versterkt.

Suicide kan echter worden voorkomen. Belangrijke en wetenschappelijke onderbouwde suicidepreventie maatregelen zijn onder meer het beperken van de toegang tot suicidemiddelen (bv. vuurwapens, pesticiden, enz.), een beleid inzake geestelijke gezondheid en alcoholreductie, en het bevorderen van verantwoorde berichtgeving over suicide in de media. Sociale stigmatisering en een gebrek aan bewustzijn blijven belangrijke belemmeringen voor het zoeken van hulp bij zelfdoding, waardoor de behoefte aan voorlichting over geestelijke gezondheid en antistigmacampagnes wordt benadrukt.

Suicide is een volksgezondheidsprioriteit in Suriname, en het aantal gevallen van suicde in het land behoort tot een van de hoogste in de regio. Suïcidaal gedrag is een complex verschijnsel dat beïnvloed wordt door verscheidene op elkaar inwerkende factoren o.a. persoonlijke, sociale, psychologische, culturele, biologische en omgevingsfactoren; er is geen enkele factor die voldoende is om te verklaren waarom een persoon een suicidepoging zou doen. Ook belemmeringen voor de toegang tot adequate zorg, het gebrek aan opgeleid personeel, het stigma dat aan suicide kleeft, en moeilijkheden bij het melden van en omgaan met suïcidaal gedrag dragen ertoe bij dat een persoon het risico loopt suicide te plegen.

PAHO/WHO Suriname streeft naar bewustmaking van mogelijke acties die ondernomen kunnen worden door het opleiden van eerstelijnszorgverleners en tracht het publiek en diegenen die in contact komen met risicopersonen voor te lichten over de verschillende vormen van stigmatisering en de gevolgen daarvan en positieve interacties en de voordelen daarvan te bevorderen.

Virtuele Cursus voor kennis uitbreiding
Een van de concrete tools die de PAHO beschikbaar stelt voor capaciteitsopbouw van zorgverleners is de virtuele cursus “Preventie van Zelfbeschadiging/Suïcide: Versterking van Eerstelijnszorgverleners”. De cursus wordt verzorgd in het Nederlands en is ontwikkeld om gezondheidswerkers te trainen in de meest relevante elementen van de kennis, het omgaan met en de preventie van suïcide.

De cursus is open en beschikbaar in de PAHO/WHO Virtual Campus for Public Health (VCPH). Aangezien het een zelfstudiecursus is, bedoeld voor gezondheidswerkers, studenten en programmamanagers, kunnen de deelnemers hun tijden en momenten van toewijding zelf bepalen. Er wordt uitgegaan van een geschatte tijd van 60 tot 90 minuten per module, afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer inzake suïcidepreventie. Wanneer de geschatte tijd voor het rollenspel en de bijbehorende beoordelingen worden meegerekend, bedraagt de totale duur van de cursus dus 16 uur.

error: Kopiëren mag niet!