Hakrin Bank N.V. waarborgt rechten alle aandeelhouders

Naar aanleiding van berichten in de media en social media over het verloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2020, gehouden op dinsdag 30 augustus 2022 in het Event Center van het Assuria High-Rise gebouw, wenst de Hakrin Bank N.V. het volgende te verklaren.

De Hakrin Bank N.V. hecht grote waarde aan good corporate governance, oftewel deugdelijk ondernemingsbestuur. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat aandeelhouders ten volle hun rechten kunnen uitoefenen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is het hoogste orgaan binnen de vennootschap die het laatste woord heeft inzake benoemingen en eventueel ontslag van de Directie en de Raad van Commissarissen (RvC) alsook de goedkeuring van de jaarrekening.

Om te waarborgen dat alle aandeelhouders hun rechten optimaal kunnen uitoefenen, alsmede uit efficiency redenen is het belangrijk dat de vooraf vastgestelde agenda tijdens de AvA consciëntieus wordt afgehandeld. Immers, eenieder heeft baat bij een ordelijk verloop van de vergadering. Ter bevordering hiervan heeft de president-commissaris, die de feitelijke leiding heeft van de AvA, enkele ordemaatregelen voorgelegd aan de vergadering. Deze maatregelen beoogden enerzijds dat de conform artikel 33 van de statuten dwingend voorgeschreven agendapunten behandeld konden worden en anderzijds dat aandeelhouders alle ruimte zouden krijgen om daarna voor hen van belang zijnde zaken aan de orde te stellen. Met instemming van de meerderheid van de aandeelhouders zijn deze ordemaatregelen doorgevoerd.

Op de AvA is ook de jaarrekening over het boekjaar 2020 behandeld en door een zeer ruime meerderheid van aandeelhouders goedgekeurd. Deze goedkeuring strekt tot decharge aan de Directie voor het gevoerd bestuur en de RvC voor het gehouden toezicht in het boekjaar 2020. Deze goedkeuring of eventuele afkeuring strekt zich niet uit tot handelingen na het boekjaar 2020.

Op de recent gehouden AvA zijn ook vier voordrachten van aandeelhouders voor benoeming tot commissaris behandeld. Nadat het evident was geworden dat er onder de aandeelhouders geen draagvlak was voor één van de voordrachten, is deze voordracht staande de AvA door de gemachtigde van de desbetreffende kandidaat ingetrokken. Op de AvA zijn volgens de correcte procedures derhalve drie nieuwe commissarissen benoemd, onder voorbehoud van goedkeuring door de Centrale Bank van Suriname.

De Hakrin Bank N.V. zal steeds de rechten van al haar aandeelhouders beschermen en optimale uitoefening daarvan waarborgen. Eén en ander binnen de vigerende wet- en regelgeving, onder andere van de toezichthouder, de Centrale Bank van Suriname. 

Zij doet ook een beroep op al haar aandeelhouders om de governance voorschriften zoals voorgeschreven in onder andere de Statuten in acht te nemen en fair play te hanteren door de besluiten die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in conformiteit daarmee zijn genomen te respecteren. Dit om het met zorg opgebouwde vertrouwen van haar klanten, internationale partners en in het bijzonder de Surinaamse samenleving niet te beschadigen, maar samen de Hakrin Bank naar grotere hoogtes te brengen.

Hakrin Bank, Uw financiële partner bij elke stap.

Directie Hakrin Bank N.V.

error: Kopiëren mag niet!