Honden lijken op hun baasjes

Een gewapende, overijverige en trotse bewaker van een particulier bedrijf raakte midden in de stad verwikkeld in een discussie met voorbijgangers die zich naar zijn mening, niet mochten ophouden rond “zijn goudopkoopzaak.”

No-nonsense 

Het buiten zijn boekje gaan, dreigend-no nonsens optreden van de bewaker intimideerde voorbijgangers, die van verbazing met open mond stonden. Het voorval kreeg een staartje toen de wapendrager zijn beklag deed bij de buurman en werkgever van de voorbijgangers.

Lijfwacht 

Tijdens het gesprek liet de bewaker doorschemeren, dat hij naast het zorgdragen voor de beveiliging van het goudopkoopbedrijf, lijfwacht is van een minister en bezig was veiligheid te bewerkstelligen.

Analyse

De scène werd besproken met politiefunctionarissen en militairen: “Net iets voor mij. Ik ben al geruime tijd gepensioneerd. Mijn hele beroepsleven ben ik politie geweest. Ik kan het niet loslaten. Ik volg het politie gebeuren op de voet. Ik bestudeer en analyseer alles wat om mij heen gebeurt.”

Blikveld verbreden

“Oordee lvellen, een mening vormen over wat de oren horen en de ogen zien geven maar een oppervlakkig inzicht. Mijn opleiding, training en beroepservaring wekken bij mij het vermoeden, dat het voorval niet op zichzelf staat. Om het blikveld te verbreden benader ik het politieoptreden uit meerdere invalshoeken.”

Suggereren

“Wij zijn bezig te suggereren. Wat ik naar voren haal is geen bewijs. Bij het verwerken van mijn opvattingen moet u het gezond verstand laten werken. Ik rijk slecht mogelijkheden aan, die als prikkels kunnen dienen om na te denken over het politievak.”

Te ver gaan

“Het heeft er veel van, dat de bewaker te moedig tewerk is gegaan. In zijn ogen doet hij niets verkeerd. Hij is bewaker, moet waken over have en goed van zijn werkgever. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid, mede vanwege de aard van de onderneming (goudopkoop), de instructies gekregen om streng op te treden.”

Roomser dan de paus

“Gezegd wordt, dat honden hun baasje goed in de gaten houden en de neiging hebben om zijn/haar gedrag te imiteren. Honden herkennen de emoties en lichaamstaal van hun baasje. Zij hebben inlevingsvermogen. Ze groeien naar elkaar toe, raken gehecht aan elkaar. Dat zorgt ervoor, dat de hond en het baasje op elkaar gaan lijken. Bewakers worden zelfs roomser dan de paus. Het heeft er veel van dat de denkwijze, houding en de bedrijfsgeest het optreden van de bewaker mede bepalen.”

Bijbaantje

“De bewaker in kwestie heeft laten doorschemeren dat hij lijfwacht is van een minister. Als dat zo is gaat het om een goed opgeleide, getrainde en ervaren kracht in dienst bij de overheid. Waarschijnlijk is hij politie of militair die een bijbaantje heeft.”

Goudvelden

“Het is publiek geheim, dat politie en militairen bijbaantjes hebben als incassoloper of bewaker bij particuliere bedrijven. Dit komt niet alleen in de stad en bewoonde centra voor. Op de goudvelden in het binnenland worden zij ingezet om de veiligheid rond de goudwinning op te zetten en in stand te helpen houden.”

Samenwerking

“Militaire en politiefunctionarissen, al dan niet in actieve dienst, hebben bewakingsbedrijven opgezet en boeren goed vanwege hun opleiding, ervaring, de bevoegdheid tot het dragen van vuurwapens, contacten, en netwerken en contacten met overheidsinstanties en andere geledingen van de samenleving. Bovendien werkt de regering in het belang van de veiligheid formeel en informeel samen met particuliere bewakingsbedrijven.”

Psychologie

“De geestelijke werking van het beroep beïnvloed de agent. Het komt voor, dat politiemannen helemaal opgaan in het werk en tunnelvisie ontwikkelen. Het politiewerk geeft aan de manschappen een bepaald machtsgevoel over burgers. Zij zijn het bevoegd gezag, de sterke arm. Dat heeft niet alleen te maken met spierkracht en wapen. De psychologisch werking van het beroep op de persoonlijkheid van de  politieagenten is onmiskenbaar.”

Normvervaging

“Moraliteit en veiligheid zijn vandaag meer dan gisteren een belangrijke factor bij het tot ontwikkeling brengen van Suriname. Normvervaging binnen de gemeenschap moet voorkomen, in de gaten worden gehouden. De politie etiquette van hem of haar is daarbij belangrijk.”

Negatieve ontwikkeling

“Het Korps Politie Suriname komt niet onderuit aan de normvervaging die om zich heen grijpt in de samenleving. Vroeger was het zo, dat de politieagent geen nevenberoep mocht hebben. Tegenwoordig is men afgedwaald van dit pad. Politieambtenaren zijn geschoold, opgeleid, gevormd en getraind door de staat. Het lijkt mij om meerdere reden geen positieve ontwikkelingen dat politiefunctionarissen nevenberoepen uitoefenen. Op de eerste plaats wordt de voortdurende opleiding bekostigd door de staat om te werken in overheidsdienst en loert verstrengeling om het hoekje.”

Huwelijksstatus  

“Het was zo, dat er van het politiepersoneel werd verwacht dat zij huwden als zij een bepaalde leeftijd hadden bereikt. Als politieman kan je gedetacheerd worden naar het district, het gezin gaat dan mee. Tegenwoordig wordt daarmee geen rekening gehouden.”

Tot zover voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!