Commissaris van Politie Omar Terborg:

“Hoofdinspecteurs Hellings en Gentle niet in de steek gelaten door het Korps Politie Suriname”

Het buiten functie stellen van de hoofdinspecteurs van politie Raoul Hellings en Sergio Gentle is van hoog tot laag in de boven- en onderwereld onderwerp van gesprek. De regering, volksvertegenwoordigers, politici, vakbondsleiders, ondernemers, de man van de straat, de bovenwereld en de onderwereld houden zich ermee bezig. In alle regionen wordt getracht om de situatie te doorgronden.

Uitkristalliseren

Politiefunctionarissen zijn in deze niet gul met hun mening. De omstandigheden zijn daar te gevoelig voor. Zij houden de lippen stijf op elkaar. Gewacht wordt tot de toestand helder, uitgekristalliseerd is.

(Screenshot video YouTube Omar Terborg)

Chronologische volgorde

Op aandringen van de redactie ging commissaris van politie Omar Terborg onbevreesd in op de buitenfunctiestelling van zijn twee Broeders van Hermandad. Temeer daar zijn naam is genoemd. Ter verduidelijking van de toedracht werd aan commissaris Terborg gevraagd naar de chronologische volgorde van het gebeuren. 

Niet alleen Hellings en Gentle

“Ik functioneer als commissaris van politie, hoofd van de stafdiensten. Onder mij heb je de hoofdinspecteur van politie Raoul Hellings als afdelingshoofd van het Centraal Inspectie Orgaan. Als structuurhoofd heb ik afstemming gepleegd met de waarnemend korpschef ten aanzien van al de politieambtenaren (niet alleen Hellings en Gentle), die zich actief bezighielden met de protestacties.”

Ontboden

“Omdat Gentle en Hellings, zich als protestleiders profileerden, heb ik hun ontboden. De bedoeling was dat ik met hen zou praten over de onderhavige situatie en hun rol als protestleiders. Ik verwachtte van deze collega’s gedetailleerde informatie te kunnen verkrijgen, zodat deze informatie doorgespeeld zou kunnen worden naar de korpschef (KC).”

Formele onduidelijkheid

“Ik vroeg aan het hoofd van het secretariaat van de KC, de desbetreffende hoofdinspecteurs voor mij te ontbieden. Achteraf bleek dat betrokken ambtenaren formeel niet ontboden zijn, niet dat er niet ter goeder trouw is gehandeld.”

Tevergeefs gewacht

“Op de gang van het hoofdbureau van politie kwam ik hoofdinspecteur Hellings tegen en nodigde hem en Gentle uit om bij mij langs te lopen voor een gesprek. Hij gaf mij toen te kennen, dat zij na bij de KC te zijn geweest, bij mij op kantoor zouden aankloppen. Ik heb tevergeefs op ze gewacht.”

Vergeten? 

“In een telefonisch onderhoud gaf hij mij te kennen, dat het hem ontgaan was, waardoor zij niet bij mij zijn gekomen. Er is dus degelijk contact geweest doch is er inhoudelijk niet gesproken over het onderhavige. Ik heb de KC ervan op de hoogte gesteld dat betrokkenen niet zijn ingegaan op mijn uitnodiging.”

Verwijtbaar?

“Aangezien deze politieambtenaren formeel niet zijn ontboden, zou er niet gesteld kunnen worden dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een omissie binnen het Politiehandvest. Dat betrokkene niet zijn ingegaan op mijn uitnodiging is mijns inziens niet verwijtbaar.”

Verweer

“Indien betrokkene op een behoorlijke en formele wijze waren ontboden en zij dit bevel hadden genegeerd zou ik als structuurhoofd hen schriftelijk formeel in gebreke gesteld moeten hebben. Na rapport te zijn aangezegd zouden zij de keus hebben zich schriftelijk dan wel mondeling te verweren.”

Verlofaanvraag

“Met betrekking tot de verlofaanvraag van Hellings kan gezegd worden, dat ik zijn verlofaanvraag, tezamen met overige verlof aanvragen, vroegtijdig heb ontvangen voor autorisatie. Conform de vigerende regels werd de verlofbrief van Hellings door mij ondertekend en afgestempeld met het advies ‘mijnerzijds geen bezwaar’. De eindbeslissing voor toestemming heb ik aan de KC overgelaten.”

Correct gehandeld

“Gesteld kan worden dat Hellings op een behoorlijke wijze verlof heeft aangevraagd doch dat de verlofbrief niet volledig gecompleteerd was, omdat de autorisatie tot toestemming nog gegeven moest worden.”

Publiekelijke gedragingen

“Op uw vraag waarom ik Hellings en Gentle wilde spreken wil ik benadrukken, dat een ambtenaar van politie ongeacht zijn of haar rang door het Politiehandvest wordt beperkt in publiekelijke gedragingen. Een professionele opstelling is van eminent belang, waarbij de burgerrechten genoemd in de grondwet niet verstrengeld mogen worden met de ambtelijke plichten.”

Gezag afdwingen

“De maatschappelijke status, de maatschappelijke plaats en het maatschappelijk aanzien van de politieman zijn onverdeelbaar. Dat wil zeggen dat het maatschappelijk niet wordt geaccepteerd, dat hij/zij het ene moment de politieman is met gezag en respect en het ander moment betrokken zijn bij protestacties tegen het bevoegd gezag.”

Loyaliteit

“Het Politiehandvest (art. 5 lid 2 Politiehandvest) geeft aan, dat de politie in alle ondergeschiktheid c.q. loyaliteit naar het bevoegd gezag zal functioneren. Het politieapparaat is geschoeid op politie discipline en het tuchtrecht vervat in het handvest. Indien de gedragingen van een politiefunctionaris de restricties binnen het handvest overtreden zal er sprake zijn van ernstig plichtsverzuim.”

1 x 24 uur in dienst 

“Ernstig plichtsverzuim kan tot gevolg hebben tuchtmaatregelen dan wel tuchtstraffen onder de autoriteit van de korpschef. In een algemene beschouwing wordt verwacht van de politieambtenaar dat hij of zij 1 x 24 uur ter beschikking van de gemeenschap is. De politieambtenaar zal zichzelf als rolmodel moeten zien, die zich ongeacht de maatschappelijke situatie, professioneel zal moeten opstellen.”

Onverenigbaar

“De politiek mag haar intreden niet verkrijgen, vermits dit onverenigbaar is met de politietaken, waar onpartijdigheid hoog in het vaandel wordt gedragen. De maatschappij verlangd naar de dienstbaarheid in de politiezorg en het gevoel van veiligheid in de handhaving van wet en recht van elke politieman.”

Politiebond

“Indien de protestacties onder leiding van de Politiebond, waartoe de hoofdinspecteurs behoren, zouden hebben plaatsgevonden is het gedrag van het individu maatschappelijk acceptabel.”

Andere opstelling

“Dit is wat ik onder meer met deze twee collega’s wilde bespreken, hetgeen misschien zou hebben geleid tot een andere opstelling c.q. aanpak, waarin zij zich als oprechte burgers hebben geworpen.  De impact op hun sociaal maatschappelijk leven alsook hun carrièregang is aanzienlijk. Hopelijk stellen zij zichzelf open voor correctie en voelen zij zich niet in de steek gelaten door voornamelijk. het Korps Politie.” Tot zover commissaris van politie Omar Terborg.

HD

error: Kopiëren mag niet!