Armoedegenzen moeten leiden tot goede uitkeringen

De regering van Suriname heeft durf getoond door formeel de armoedegrens van Suriname vast te stellen. Het bekendmaken van armoedegrenzen heeft implicaties voor alle uitkeringen die gedaan worden in het kader van de sociale zekerheid. Suriname is formeel geen verzorgingsstaat maar het systeem is wel gemodelleerd naar een verzorgingsstaat. 

In Suriname bestaan er historisch uitkeringen voor de verschillende cycli van het leven: de kinderperiode, volwassenen en gepensioneerden. Er zijn uitkeringen die uit de staatskas worden uitgekeerd aan burgers. Dan is het soms vereist dat men bijdragen doet aan een fonds en soms zijn die bijdragen niet mogelijk of zijn ze niet relevant. In het laatste geval worden er dan uitkeringen gedaan door de overheid. We denken dan aan kinderbijslag, aan bijstand voor huishoudens in crisis, aan uitkeringen voor mensen met een beperking. Ook kennen we in Suriname verzekeringen voor gevallen van ziekten of arbeidsongeschikheid of bij arbeidsongevallen. In deze gevallen doen verzekeringsbedrijven, uitkeringen aan de werknemer zelf of aan zijn gezin. We hebben recent ook gehad de wettelijke regeling van het zwangerschapsverlof. Dat hadden we al in de ambtenarij, maar daar is de private sector bijgekomen. Alle uitkeringen hebben 1 gemeenschappelijk doel: de mens en zijn gezin die van hem afhankelijk is moeten van de uitkering kunnen leven. 

We hebben nu twee maatstaven om de grens te bepalen waarop een mens van zijn inkomen kan leven. Ten eerste hebben we het minimumloon. Dat is recent door de minister van Arbeid verhoogd naar SRD 20 per uur en dat komt bij iemand die een volle dagtaak heeft neer op ongeveer SRD 4.000 bruto. Een uitkering waarvan een persoon en zijn gezin moeten leven, moet op dat niveau minimaal zijn. Dat betekent dat alle uitkeringen en verzekeringen mogelijk bijgesteld moeten worden. 

Nu heeft de minister van Arbeid opdracht gegeven aan een commissie om de armoedegrens te bepalen. Deze is nu bepaald voor 1 persoon op SRD 3.365. Maar, het is ook interessant om te weten wat de armoedegrens is van een gezin met 2 ouders en 2 kinderen. In elk geval is het zo, dat het minimumloon en de armoedegrens niet ver uit elkaar liggen. Het is ideaal dat een minimumloon hoger ligt dan de armoedegrens. Loon wordt namelijk niet alleen verdiend om armoede te ontlopen. Loon wordt verdiend dus arbeid wordt verricht om maatschappelijk nuttig te zijn en om welvaart en welzijn te ervaren. En wanneer gezinnen net de basisbehoften kunnen dekken dan kan men leven en overleven, maar er is dan nog geen sprake van welvaart en welzijn. 

De regering zegt in een verklaring dat voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s van de regering, met name de duurzame armoedebestrijding, had de regering concrete informatie nodig over de armoedesituatie. Met de vaststelling van de armoedegrens heeft de regering inderdaad de technische basis geboden om effectieve armoedebestrijding programma’s en -maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren. Het finale rapport van de werkgroep wordt in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht. In het laatste kwartaal van het jaar wordt het finale rapport aangeboden aan de regering. Dan zijn de finale cijfers bekend en dan moeten we hopen dat het niet zo is dat de cijfers zijn achterhaald omdat we weer een voorthollende inflatie hebben gehad.

We hebben de indruk gehad dat regeringen vooral met met het vaststellen van de armoedegrenzen heel terughoudend is geweest, omdat dat impact zal hebben op de armoede programma’s van de regering. Het programma van bijstand van de regering naar kwetsbare groepen moet niet symbolisch zijn. Het moet op niveau zijn. Als dat niet het geval is, betekent het dat mensen aanvullend moeten gaan bedelen om aan het gewenste niveau te komen. Nu de bedragen bekend zijn volgt het werk om alle uitkeringen op peil te brengen. Het risico hiervan is, dat mogelijk alle premies bijgesteld gaan zullen worden. Het sociaal programma van de regering zal aangepast moeten worden en dat zal impact hebben op de begroting van 2023. 

Het is een ongewenste situatie dat mensen met een beperking die geen sociale ondersteuning van hun familie hebben, gedwongen zijn om op straat te bedelen. We hebben nu uitkeringen aan mensen met een beperking die op de helft liggen van de voorlopige armoedegrens die is bekendgemaakt. Er zijn verzekeringen als BAZO waarvan de uitkeringen liggen op een niveau toen de koers nog 1 op 6 was. Deze uitkeringen zijn vastgesteld in SRD. In elk geval is het een zeer goede zaak dat de regering durf toont en de juiste data produceert. Nadat de definitieve cijfers zijn gepubliceerd zal de regering in een samenhangend programma alle uitkeringen en verzekeringen moeten bijstellen. Dat is een must.

error: Kopiëren mag niet!