Hellings en Gentle door leiding KPS buiten functie gesteld vanwege “ernstig plichtsverzuim”

De hoofdinspecteurs van politie Sergio Gentle en Raoul Hellings, die de afgelopen twee weken met een paar anderen de trekkers waren van de Organic Movement – de organisatie die iedere dag de straat op ging om tegen het regeringsbeleid te demonstreren – zijn maandag door de leiding van het Korps Politie Suriname buiten functie gesteld.

Volgens de korpsleiding bestaat er “een redelijk vermoeden”, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan “ernstig plichtsverzuim”. Vanaf 18 juli zijn Gentle en Hellings zonder opgave van reden niet in dienst verschenen. Hieruit trekt de leiding de conclusie dat beide mannen onwettig afwezig zijn geweest. Het was inmiddels bij de korpsleiding bekend, dat Gentle en Hellings aan de protestdemonstraties deelnamen.

De twee hebben, aldus de leiding van het politiekorps, tijdens hun afwezigheid “op verschillende tijdstippen oneigenlijk gebruik gemaakt” van een dienstvoertuig voor, tijdens en na protestacties. Die wagen werd, ondanks uitdrukkelijk verzoek van de leiding, niet ingeleverd.

Oproepen tot ongehoorzaamheid tegen het wettig gezag van het land

Ook wordt het beide dienders kwalijk genomen dat ze sedert 15 juli via allerlei social media en WhatsApp hebben opgeroepen om deel te nemen aan protestacties gericht tegen de regering. Hun oproepen hadden tot het gevolg dat anderen ook overgingen om mensen tot ongehoorzaamheid op te roepen “tegen het wettig gezag van het land”, aldus de leiding van het Korps Politie Suriname.

Hellings en Gentle hebben burgers die deelnamen aan protesten, waarvoor aldus de korpsleiding geen vergunning was aangevraagd, beïnvloed “om zich te keren tegen het wettig gezag van het land’. Daarnaast stelt de korpsleiding zich op het standpunt, dat de openbare orde en veiligheid ernstig door de acties werden verstoord, de bescherming van personen en goederen niet kon worden gegarandeerd en dat niet uitgesloten kan worden, dat de staatsveiligheid in gevaar werd gebracht.

Verstoring van de openbare orde

Dat Gentle en Hellings hebben bijgedragen aan verstoring van de openbare orde wordt ze zeer kwalijk genomen door de leiding van het politiekorps, zo blijkt uit de tekst van de beschikking inzake de buitenfunctiestelling van beide politiefunctionarissen, ondertekend door waarnemend korpschef Ruben Kensen. Beiden mannen zouden zich niet hebben gekweten “van de algemene politietaak ex art. 5 Politiehandvest door zelfstandig en met behulp van anderen het verstoren van de openbare orde en veiligheid te voorkomen en het verder als ambtenaar van politie afbreuk doen aan de waardigheid van het ambt van politie alsook het aanzien van de politie te hebben geschaad”.

Belediging van het openbaar gezag

Daarenboven vermoedt de korpsleiding dat de twee dienders strafbare feiten hebben gepleegd, te weten “belediging van het openbaar gezag, opruiing en verstoring van de openbare orde.

Alle genoemde feiten en omstandigheden in ogenschouw nemende heeft de leiding van het Korps Politie Suriname gemeend Gentle en Helling buiten functie te stellen.

Het is op dit moment niet duidelijk wat beide heren gaan doen, nu zij buiten functie zijn gesteld. Ze hebben in ieder geval via hun social media vooralsnog niet gereageerd op hun buitenfunctiestelling. Ze zouden wel de hulp hebben ingeroepen van een advocaat.

Activiste Maisha Neus heeft wel van zich laten horen. Zij liet onder andere op Facebook weten, dat volgens haar beide politiemannen buiten functie zijn gesteld, “omdat ze hun democratisch grondrecht gebruiken door vreedzaam te demonstreren”. “Dit is niet het Suriname waar ik in wonen wil”, laat ze de wereld ook weten. Verder beweert ze dat Gentle en Hellings niets verkeerds hebben gedaan. Ze hebben volgens haar “geen wetten overtreden of geweld, vernieling en meer gestimuleerd”.

Om haar woorden kennelijk een beetje kracht bij te zetten zou ze dinsdagochtend vanaf tien uur haar stem laten horen op het Onafhankelijkheidsplein.

PK

error: Kopiëren mag niet!