Aanzienlijk minder padieinzaai dit seizoen

Er is voor het huidig seizoen slechts tussen de 9.000 en 10.000 hectare padie ingezaaid. Dit is minder dan de helft van het areaal dat normaliter voor dit seizoen wordt ingezaaid. Normaal bedraagt de inzaai  tussen de 25.000 en 28.000 hectare.

Volgens Bramhdew Rambhadarat, voorzitter van de Vereniging van Padieproducenten (VPP), heeft de lage inzaai te maken met de flink gestegen kosten van de grondbewerking. Wegens kapitaalgebrek zijn veel boeren niet in staat geweest hun arealen volledig te bewerken. De drassige conditie van de padiearealen als gevolg van de vele regenval in de afgelopen periode bemoeilijkte bovendien ook de grondbewerking.

Voor wat betreft de kunstmestvoorziening, waar recentelijk nogal wat om te doen is geweest, zegt Rambhadarat dat deze thans in voldoende mate beschikbaar is. De prijs voor een zak kunstmest varieert tussen de SRD 1.100 en SRD 1.200 per zak.

Doordat de import van 4.500 ton kunstmest die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) via een openbare aanbesteding door een particulier heeft laten importeren op het allerlaatste moment niet door is gegaan, waren boeren enkele weken geleden aangewezen op dure kunstmest die ze bij grote rijstverwerkers/exporteurs moesten kopen. Er dreigde een situatie te ontstaan waarbij er een ernstig tekort aan kunstmest zou zijn. Dit dreigend tekort kon worden voorkomen, doordat een andere particuliere importeur bereid was gevonden om een spoedlading kunstmest uit Guyana te halen.

Import kunstmest

Boeren die reeds hadden ingezaaid en waarvan hun aanplant zich in de groeifase bevond om bemest te worden, hadden eerder echter geen keus dan rond de SRD 1.600 te betalen voor een zak kunstmest. De VPP-voorzitter vraagt zich af hoe deze boeren, die genoodzaakt waren dure kunstmest te kopen, uit hun kostprijs zullen komen als straks blijkt dat de opkoopprijs van padie niet toereikend is. Het niet tijdig kunnen bemesten van hun aanplant zal ongetwijfeld ook negatieve gevolgen op hun oogstopbrengsten. Dit betekent nog minder inkomsten voor de boer. 

Bramhdew Rambhadarat vraagt zich of de het ministerie van LVV maatregelen zal treffen tegen het bedrijf Petro Orchid die contractueel zich verplicht had zorg te dragen voor tijdige import van 4.500 ton kunstmest. Doordat dit bedrijf zich niet aan de leveringsverplichting heeft kunnen houden zijn vele boeren in de problemen geraakt. Dit niet alleen, omdat de boeren aangewezen waren op dure kunstmest, maar ook vanwege het feit dat ze niet tijdig hebben kunnen bemesten. Hierdoor is de kans groot dat hun padieoogst straks minder oplevert. 

Rambhadarat zegt dat het ministerie van LVV ook duidelijkheid moet verschaffen over de voorgeschoten gelden die door de overheid aan het bedrijf waren verstrekt ten behoeve van de import van de kunst. Het bedrijf Petro Orchid in Nickerie had bij de openbare inschrijving voor de import van 4.500 ton kunstmest het laagste inschrijvingsbedrag van SRD 83 miljoen. Afgevraagd wordt of de voorgeschoten gelden ondertussen terug zijn gestort op de rekening van LVV en wat de sancties zijn tegen het bedrijf.

SS

error: Kopiëren mag niet!