KPS blijft hameren op handhaven openbare orde

De politie heeft in het algemeen tot taak te zorgen voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen. Daarnaast  de opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op welker overtreding straf is gesteld.

De politie oefent haar taak uit in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels, zo laat het Korps Politie Suriname dinsdag 26 juli weten.

De politie heeft kennis genomen van perikelen die zich hebben voorgedaan tijdens de protestdemonstratie. Ten overvloede wenst de politie mede te delen, dat het recht op vreedzaam protest wordt gerespecteerd. 

Uit evaluatie blijkt echter, dat personen zich niet houden aan wet- en regelgeving en de openbare orde ernstig verstoren. Het opleggen van barricades, plegen van vernielingen, uiten van bedreigingen en dusdanig verzetten tegen bevelen van de politie en mensen aansporen tot het plegen van strafbare feiten past niet in een geordende maatschappij.

Tegen elke vorm van anarchie wordt opgetreden

De openbare orde en veiligheid mag onder geen voorwaarde verstoord worden. De politie doet weer een beroep op de samenleving om zich te houden aan wet- en regelgeving. Ook het pad van confrontatie (met de politie en of de veiligheidsdiensten) dient achterwege gelaten te worden. Tegen elk vorm van anarchie zal worden opgetreden.

Gebruik van geweld

  1. Ingeval van onwil om aan een rechtmatige vordering van de politie te voldoen, dan wel bij blijkbare bedoeling om zich met geweld tegen rechtmatig optreden van de politie te verzetten, worden de betrokkenen tot gehoorzaamheid gesommeerd, onderscheidenlijk op de gevolgen van verzet gewezen.

2. De politie mag van geweld slechts gebruik maken

a. tot noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding;

b. tot het uiteendrijven van volksoplopen of samenscholingen, dan wel tot het breken van gewelddadig verzet of andere ernstige tegenstand, zulks nadat vruchteloos overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid is gehandeld.

error: Kopiëren mag niet!