BTW ook niet de oplossing?

Er worden in Suriname regelmatig van die ballonnen opgelaten waarmee de samenleving dan zoet wordt gehouden. We hebben een aantal van deze ballonnen gehad, een aantal wonderen die de samenleving zouden redden. We noemen er een paar: omzetbelasting, de Sociaal-Economische Raad, het Constitutioneel Hof. Deze instituten en ontwikkelingen zijn gekomen, maar we merken er niet zoveel van.

Van de Sociaal-Economisch Raad wordt nauwelijks iets vernomen. Van de SER van Nederland zijn mooie adviezen openbaar voor een ieder om te lezen. Het zijn goed onderbouwde papers. Zulke adviezen zijn nog niet bekend van onze Surinaamse SER. 

Voor omzetbelasting zijn onder een regeling met Nederland, deskundigen uit het land gehaald die op Belastingen en Financiën liepen om dit belastingsysteem in te voeren. Nu blijkt dit systeem niet goed genoeg te zijn en moet het vervangen worden met een BTW. BTW is gebracht aan de samenleving alsof het met zijn komst alle economische en sociale problemen van Suriname zal oplossen. Recent is door een DNA-lid van de coalitie beweerd dat dit belastingsysteem het koersprobleem en het prijsprobleem van Suriname meteen zal oplossen. 

In het Tripartiet Akkoord is een afspraak gemaakt omtrent de invoering van BTW. Door de regering is de overeengekomen streefdatum van 1 juli 2022 niet gehaald en elke andere datum zal vanwege het aanwezige kader een probleem zijn. De bedoeling is geweest om in juli 2022 een meer structurele wijziging van de belastingschijven en loonbelasting plaats te laten vinden in samenhang met de in te voeren BTW. De regering heeft de deadline niet gehaald en dat heeft bijna beleid tot een massale staking van de vakbonden. De regering heeft een gesprek gehad met de vakbonden, waardoor een staking is afgewend. 

Maar, nu is het de VES die een bom dropt in het geheel, namelijk dat de BTW niet voor oplossingen, maar voor m’ma m’ma problemen gaat zorgen. De VES heeft in een verklaring aangegeven, dat de BTW voor inflatie zal zorgen en een terugval zal betekenen van de koopkracht. En was het niet juist de bedoeling om deze zaken tegen te gaan? Maar als BTW niet zal zorgen voor voordelen van de massa, wie zal er dan wel voordelen aan hebben? Want, straks zullen we horen dat het invoeren van BTW onderdeel is van de agenda van de ondernemers en de kapitalisten. In het Tripartiet Akkoord is overeengekomen dat per 1 juli 2022 de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) diende te worden ingevoerd. Deze belasting zal in de plaats komen van de omzetbelasting. De vakbeweging en het bedrijfsleven staan volledig achter de invoering hiervan staat in het Tripartiet Akkoord. De VES luidt de alarmbel, maar het is overeengekomen dat de bedrijven en de vakbonden hun invloed zullen aanwenden om dit tot een succes te maken. 

De invoering van de BTW zal leiden tot een verschuiving van de belastingdruk van directe naar indirecte belastingen. Daarmee zal komen een stuk verbreding van de basis voor de belastingheffing. Dat is een algemeen verhaal maar het is voor de massa nog niet duidelijk hoe precies een vervanging van het belastingsysteem ertoe zal zorgen dat het bestedingsvermogen toeneemt.

Hoe zullen prijzen omlaag gaan? Hoe zal hij minder belasting betalen? 

De partners zijn het in het Tripartiet Akkoord erover eens, dat de invoering van de BTW niet mag leiden tot een verhoogde belastingdruk op arbeid. De verhoogde belastingdruk zal waarschijnlijk niet direct komen, maar er komt een verhoogde inflatie en prijsstijgingen, als we uit moeten gaan van wat de VES zegt. Zij wij dan niet even ver? 

Het is wel duidelijk dat met de BTW-invoering de overheidsinkomsten zwaar zouden oplopen.

Hoe is het dan mogelijk, dat de staat meer inkomsten heeft en de prijzen niet omhoog gaan? De VES geeft aan dat het invoeren van BTW pas een succes kan worden als er een goede organisatie is waarbij alle stakeholders worden betrokken. De VES vindt dat hiervoor genoeg tijd moet worden uitgetrokken. Ook de training van de ondernemers moet plaatsvinden zegt de VES, omdat die belast zullen worden met het innen van de BTW. De VES zegt ook, dat BTW een inflatoir effect zal hebben omdat het OB tarief nu ligt op 12%, terwijl de regering het BTW tarief wil invoeren van 15%. De VES vindt dat door het verschil BTW een inflatoir effect zal hebben. Daardoor zal de koopkracht negatief worden beïnvloed. De VES vindt dat de regering de doelen die zijn overeengekomen met het IMF stipt moet nakomen.

De VES heeft aanbevolen, dat de regering het vertrouwen van het IMF niet verliest. De regering moet het risico vermijden om het vertrouwen van het IMF te verliezen, want dat zal betekenen dat de indruk ontstaat dat de regering haar best niet doet om de economie te herstellen. De regering moet met de aanwezige deskundigen in het land goed afstemmen en weloverwogen een BTW invoeren die op het juiste niveau is.

error: Kopiëren mag niet!