Opinie : Gronduitgifte in Suriname

Inleiding

In Suriname is het wettelijk geregeld, dat elke Surinamer, die in Suriname woont, recht heeft op een perceel domeingrond. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is verantwoordelijk voor de gronduitgiftes. Vóór en ná de onafhankelijkheid van Suriname klagen de burgers, dat de regeringen van Suriname niet op een goede en eerlijke wijze de gronduitgiftes uitvoeren. Anno nu is de bom gebarsten. Bij het verdelen van de kavels in het Sabaku project is duidelijk naar voren gekomen, dat de personen, die connecties met de huidige regering hebben, door de beleidmakers naar voren zijn geschoven en één of meerdere bouwkavels hebben gekregen. De Surinaamse samenleving keurt deze handelwijze ten zeerste af.

Het ministerie van GBB

Op de website van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer kunt u het volgende lezen:

Quote: “Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer is verantwoordelijk voor gronduitgiftes, het beheren van natuurreservaten, het beschermen van de bossen om ongecontroleerde houtkap te voorkomen.

Taakstellingen van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB)

Het ministerie van GBB moet zorg dragen voor:

 • een deugdelijke ruimtelijke ordening, het een en ander in samenspraak met o.a. het ministerie van Regionale Ontwikkeling, het ministerie van Openbare Werken, het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen;
 • de topografie, de cartografie, de geodesie, het bodemonderzoek en de bodemkartering; 
 • de bodembestemming, waar nodig in interdepartementaal verband;
 • een richtige gronduitgifte, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, waar nodig in interdepartementaal verband;
 • het kadaster en de openbare registers ten hypotheekkantoren;
 • de controle op het rechtmatig en doelmatig gebruik van toegewezen gronden, waar nodig in interdepartementaal verband;
 • de controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de geodesie;
 • de inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van de hulpbron, de flora en fauna;
 • een verantwoord natuurbeheer en natuurbescherming;
 • controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de productie van hout en houtproducten, de flora en fauna

Gehaald uit: Staatsbesluit van 6 september 2005 no. 94.

Voorstel instellen van een instituut Gronduitgifte

 • De taak van het ministerie van GBB  “een richtige gronduitgifte, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, waar nodig in interdepartementaal verband” moet mijns inziens uit het takenpakket van het ministerie van GBB worden gehaald. 
 • Ik stel voor, dat er een instituut Gronduitgifte wordt opgericht. Dit instituut moet onafhankelijk werken. Dit instituut mag geen bevoegdheid krijgen om gronden uit te geven. Het instituut moet volgens de vastgelegde richtlijnen werken en de voostellen van gronduitgifte voorleggen aan twee afzonderlijke ministeries ter goedkeuring. Beide ministeries moeten de voorstellen goedkeuren. Indien één van de twee ministeries niet akkoord gaat, dient het Kabinet van de President het definitieve besluit te nemen. 
 • Na de goedkeuring zal het instituut Gronduitgifte de geldige documenten aan de burgers verstrekken en een kopie van het besluit sturen naar het ministerie van GBB. Dit ministerie zal haar taak “de controle op het rechtmatig en doelmatig gebruik van toegewezen gronden, waar nodig in interdepartementaal verband” in het vervolg goed moeten uitoefenen. Tot op heden is gebleken, dat de controle door het ministerie van GBB niet c.q. onvoldoende heeft plaatsgevonden.

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname

error: Kopiëren mag niet!