Na Kanapé en Sampie ook percelen Sabaku Project voor gezinsleden Jogi

De afgelopen weken is er nogal wat te doen geweest rond het zogenoemde Sabaku Project. Het begon met berichten over de ABOP-Assembleeleden Obed Kanapé en Edgar Sampie die terreinen toegewezen hebben gekregen op dit project. Kanapa liet weten, dat hij door politieke connecties aan het terrein was gekomen. Volgens hem was de berichtgeving hieromtrent ingegeven door een politieke zet van tegenstanders. Maar, hij had ook gezegd dat wanneer je niet beschikt over bepaalde netwerken, zaken niet lukken. 

Na Kanapé en Sampie blijkt nu ook onder andere, dat mogelijk twee kinderen van VHP-parlementariër Mahinder Jogi percelen toegewezen hebben gekregen op het Sabaku Project. Volgens door Dagblad Suriname verkregen informatie zou het gaan om Wiresh Jogi, met perceelnummer 412 ter grootte van 394.85 vierkante meter onder registratienummer 238 499 en om Vidjindra Manoj Jogi, met het perceelnummer 241 met een grootte van 488.93 vierkante meter onder registratienummer 238 500. De twee Jogi’s staan ingeschreven op hetzelfde woonadres als dat van hun vader, Assembleelid Jogi.

De gang van zaken rond het verstrekken van percelen aan genoemde percelen wekt bij velen in de samenleving de indruk dat mensen in bepaalde posities worden bevoordeeld boven de gewone burger die jarenlang netjes op zijn/haar beurt moet wachten om in aanmerking te kunnen komen voor een perceel op het Sabaku Project. 

De redactie van Dagblad Suriname heeft uiteraard parlementariër Jogi benaderd voor een reactie, maar die reactie is vooralsnog niet ontvangen.

De aanvaring tussen ministers Vorswijk en Nurmohamed

Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer had onlangs in De Nationale Assemblee bevestigd, dat dit verkavelingsproject aan de is opgekocht door de Staat en dat daardoor de kavels binnen dat project de status kregen van domeingrond. Ze had het even aan de stok gekregen met collega Riad Nurmohamed van Openbare Werken, OW.

Begin juni liet Vorswijk weten enkele ongenuanceerde uitspraken van Nurmohamed in de media over Sabaku Village “ten zeerste te betreuren”. “Ik wens te stellen dat ik het ten zeerste betreur dat u in de media ongenuanceerde uitspraken heeft gedaan over zaken de uitgifte van “Sabaku Village” rakende die u ook weer via de media heeft vernomen. Dit was niet nodig als u mij eerst om de correcte informatie had gevraagd”, was de pittige reactie van de bewindsvrouwe.

“U heeft met uw gedane uitspraken onnodig onrust en rechtsonzekerheid gecreëerd voor burgers, die aldaar gronden toegewezen hebben gekregen. Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat het recht van grondhuur niet financierbaar wordt gemaakt en burgers daardoor hun bouwplicht niet kunnen nakomen”, aldus een deel uit de brief die de minister had gestuurd naar Nurmohamed, als antwoord op een brief van  3 juni van de OW-minister. 

Minister Nurmohamed had gesteld, dat de uitgifte van Sabaku Village was gebeurd zonder een goedgekeurd verkavelingsplan van OW. Maar, Vorswijk daarentegen beweert, dat het verkavelen van vrije domeingronden geen goedkeuring nodig heeft van OW, maar dat dit volgens de wet gebeurt door de Dienst der Domeinen. Ze liet dan ook getergd weten, geen uitgegeven beschikkingen in te zullen trekken, haar was geadviseerd door collega Nurmohamed. De uitgifte van vrije domeingronden is volgens Vorswijk een prerogatief van het ministerie van GBB.

Het verkavelingsproject Sabaku Village werd door de staat in februari 2020 opgekocht van het SLM Pensioenfonds. Maar, er bleken fouten te zijn in de akte, waardoor het terrein niet overgeschreven werd op naam van GBB. En doordat de volmacht van het SLM Pensioenfonds was verstreken, konden correcties niet meteen worden ingevoerd. De akte van koop-verkoop vond vervolgens plaats op 1 december 2021, waarna de percelen werden overgeschreven bij GLIS (Grondregistratie en Land Informatie Systeem) en behoorden daarna tot het zogenoemd vrije domein.

Bouterse aan basis Sabaku Project

Het was voormalig president Desi Bouterse die op maandag 30 september 2019 de bouw van 1.000 woningen te Sabaku Village in Paramaribo-Noord aankondigde. In zijn Jaarrede in de Nationale Assemblee zei hij dat met de ondertekening van een overeenkomst ‘Agreement for Implementing the China-Aided Low-Cost Housing Project’ met de Volksrepubliek China in mei 2017, verder gestalte zou worden gegeven aan het woningbouwprogramma.

Het ging om een schenking aan de Surinaamse gemeenschap. In totaal zou gewerkt worden aan de bouw van 1.000 woningen met in de eerste fase de oplevering van 350 sleutelklare woningen, op 25 hectare bouwrijpe grond. De Surinaamse overheid zou inkomen met de nutsvoorzieningen en het project moest integraal opgezet worden met alle nodige faciliteiten.

Saillant

Tot slot, saillant detail in deze hele ‘Sabaku Project’ affaire is, dat tijdens de begrotingsbehandeling in de Assemblee in mei het nota bene onder andere de VHP-Assembleeleden Asiskumar Gajadien, fractieleider, en Kishan Ramsukul en Cedric van Samson waren – collega fractiegenoten van Jogi – die aan de regering informatie vroegen over de gang van zaken rond de afgifte van percelen op het Sabaku Project. Het was Ramsukul die stelde, dat ook Assembleeleden op dit project terreinen hebben gekregen.

PK

error: Kopiëren mag niet!