Kinderombudsinstituut zoekt draagvlak Kinderombudspersoon

Een onafhankelijke en onpartijdige Kinderombudspersoon zal het stelsel van rechtsbescherming van het kind in Suriname moeten verruimen. In de praktijk blijkt een grote behoefte hieraan te bestaan. Om draagvlak hiervoor te creëren en initiële discussies op gang te brengen om de conceptwet daartoe onder de loep te nemen werd vrijdag 24 juni 2022 een zogenoemde ‘stakeholdersworkshop’ gehouden in het IGSR-gebouw van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Malinie Kaersenhout, voorzitster van het Kinderombudsinstituut Suriname (KOS), heeft benadrukt dat er een noodzaak is voor een Kinderombudspersoon, die ook de rol moet vervullen om kinderen en hun ouders bij de hand te nemen. 

“Wanneer kinderen en jeugdigen in problemen zijn beland, moet je ze aan de hand nemen en stapje voor stapje terugbrengen naar een positie van zelfraadzaamheid”, aldus Kaersenhout.

Zij benadrukte, dat ondanks dat de belangen van kinderen verankerd zijn in artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, die belangen in het dagelijks leven niet altijd vooropgesteld worden. Zij gaf verder aan, dat de workshop mede dankzij het ministerie van Justitie en Politie en Unicef kon worden gehouden.

De Kinderombudspersoon zal een onafhankelijk en onpartijdig orgaan zijn dat verantwoording verschuldigd zal zijn aan de Nationale Assemblee. Dit orgaan zal erop toezien dat de rechten van het kind worden geëerbiedigd en gewaarborgd door bestuursorganen en privaatrechtelijke organisaties.

President Chandrikapersad Santokhi had op 17 november 2021 een werkgroep geïnstalleerd die zich buigt over de randvoorwaarden en implementatie van het KOS. De werkgroep is onder andere belast met het finaliseren van wetgeving en andere documentatie inzake kind- en jeugdzorg.

‘Het KOS is ingesteld om de rechten van de kinderen te waarborgen, voornamelijk conform het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de nationale wetgeving. Volgens artikel 4 van het Kinderrechtenverdrag dient er een instelling te komen die kinderrechten moet waarborgen. Suriname heeft het Kinderrechtenverdrag op 26 januari 1990 getekend en op 1 maart 1993 geratificeerd. 

error: Kopiëren mag niet!