‘Eindelijk’ initiatiefwet tegen dubbele salarissen parlementariërs

‘Streven om voltijds te functioneren als DNA-lid’

Er is na heel lang praten, zeggen en beloven, gisteren, donderdag 16 juni, een initiatiefvoorstel ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA), die de dubbele salarissen van Assembleeleden vanwege de overheid tot een einde moet maken. De Wet non-activiteit van ambten als gevolg van het lidmaatschap van DNA zal betrekking hebben op personen die als DNA-lid gekozen zijn en in overheidsdienst zijn, of een betrekking hebben bij een parastataal bedrijf, of werkzaam zijn bij een bedrijf dat gerund wordt met overheidssubsidie. 

Voltijds Assembleelid

Het initiatief werd genomen door de DNA-leden Asiskumar Gajadien (VHP), Josafath Kanape (ABOP) en Kishan Ramsukul (VHP). De wet zorgt ervoor, dat de personen die tot DNA-leden gekozen en toegelaten zijn, dan op non-actief worden gesteld en genieten daarvoor ook geen salaris of schadeloosstelling.

Het streven is om voltijds te functioneren als DNA-lid. Artikel 1 van deze wet is dan ook duidelijk, dat leden van DNA geen nevenbetrekking bij de overheid vervullen, al dan niet betaald, met het oog op een goede vervulling van hun ambt of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Het lidmaatschap van DNA is onverenigbaar met het lidmaatschap van de regering, rechterlijke macht, Staatsraad, Rekenkamer, het Constitutioneel Hof, de Raden van Toezicht of Raden van Commissarissen van parastatale bedrijven, functie van ambtenaar, het beroep van contractor, aannemer, werknemer bij een parastataal bedrijf of bedrijf met subsidie vanuit de overheid.

Non-actief

Artikel 3 van deze initiatiefwet zegt, dat een ambtenaar van rechtswege op non-actief is, zodra hij als lid van De Nationale Assemblée is toegelaten. De voorzitter van DNA bericht de minister van Binnenlandse Zaken over de toelating van de ambtenaar tot lid van DNA. Voor de duur van zijn non-activiteit is de ambtenaar ontheven van de op hem als zodanig rustende verplichtingen en heeft hij geen aanspraak op salaris en/of emolumenten overeenkomstig de bepalingen zoals gesteld in de Personeelswet. Een gewezen lid dat een zittingsperiode of langer lid is geweest en die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, wordt door de overheid op zijn of haar verzoek, zonder enige reden binnen 2 weken in dienst genomen dan wel in de functie van tenminste beleidsadviseur in voltijdse dienst. 

Volgens artikel 8 gaat een DNA-lid die minder dan 50% van de plenaire openbare vergaderingen heeft bijgewoond, zonder enige mededeling of overlegging van bijbehorende officiële, danwel een schriftelijke verklaring van afwezigheid, geen schadeloosstelling krijgen.

error: Kopiëren mag niet!