BTW wordt 15 procent

De in te voeren Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) zal op 15% worden vastgesteld. De BTW zal bij de introductie in de plaats komen van de Omzetbelasting die nu 12% bedraagt.  Volgens eerdere aankondigingen van de regering, moet de BTW per 1 juli worden ingevoerd, maar het heeft er veel van weg, dat deze ingangsdatum niet gehaald zal worden. De finale ontwerpwet BTW heeft de Nationale Assemblee nog niet bereikt voor behandeling en goedkeuring.

De invoeringsdatum van 1 juli van BTW is niet alleen met het IMF (Internationaal Monetair Fonds) afgesproken, maar is ook onderdeel van de afspraken tussen de sociale partners in het Tripartiet Akkoord. Voor de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), die als belangrijk onderdeel van de vakbeweging deel uitmaakt van het Tritartiet Overleg (TO), zijn de afspraken in het Tripartiet Akkoord heilig. 

Gemaakte afspraken heilig

Ravaksur-woordvoerder Armand Zunder zegt, dat indien om welke redenen dan ook de afgesproken invoeringsdatum van 1 juli van de BTW niet haalbaar is, de overheid zulks bespreekbaar moet maken met de overige sociale partners (vakbeweging en bedrijfsleven). Er zal dan een nieuwe deadline moeten worden overeengekomen. Over de positie van het IMF met betrekking de afgesproken datum van 1 juli zegt Zunder, dat afspraken niet op steen zijn geschreven. Er moet erover gesproken kunnen worden.

Voor de vakbeweging is de invoeringsdatum van BTW van eminent belang. In het Tripartiet Akkoord staat namelijk opgenomen, dat de invoering van de BTW samen dient te gaan met de invoering van nieuwe verruimde schijven bij de Loon- en Inkomstenbelasting. De sociale partners in het TO hebben namelijk afgesproken, dat de invoering van BTW niet mag leiden tot een verhoogde belastingdruk op arbeid. De salarissen en lonen van de werkende klasse lopen steeds meer en meer achter op de gestegen prijzen. Vanuit de arbeidende klasse wordt enorm veel druk uitgeoefend op de vakbeweging om gauw verandering hierin te brengen.

Een verlate invoering van de BTW betekent, dat de afgesproken belastingverlichting ook op zich zal laten wachten. Vandaar dat de Ravaksur vindt dat de overheid naar de sociale partners toe heel spoedig duidelijkheid moet verschaffen over de BTW. 

Gevolgen overheidsinkomsten

Voor de vakbeweging is het ook van belang te vernemen wat de effecten zullen zijn op de te verwachten overheidsinkomsten bij een eventueel latere invoering van de BTW. Feit is dat de arbeidende klasse heel spoedig verbetering wil merken in haar zak. Volgens Zunder wordt het met de dag moeilijker om rond te komen met de lonen en salarissen.

In het Tripartiet Akkoord staat, dat de vakbeweging en het bedrijfsleven volledig achter de invoering van BTW staan en dat zij hun invloed zullen aanwenden om dit tot een succes te maken. De invoering van BTW zal leiden tot verschuiving van de belastingdruk van directe- naar indirecte belastingen, en daarmee tot verbreding van de basis voor belastingheffing. De BTW is een verbruiksbelasting op goederen en diensten. Hoe meer men verbruikt, des te meer men belasting betaalt. Een ieder die goederen en diensten koopt betaalt belasting.

SS  

error: Kopiëren mag niet!