Interview met de alternatieve president

Zijne  excellentie gefeliciteerd met uw benoeming en dank voor het willen afstaan van dit interview.

U zult een augiasstal moeten opruimen. Denkt u dat u dat aankunt? “Ik ga niet klagen over wat ik heb aangetroffen omdat het normaal is bij een lopend bedrijf dat je zaken erft van je voorganger. Dat kunnen goede zaken zijn maar ook slechte zaken. En als je voorbereid ben op de taak omdat je een studie hebt gemaakt van de voornaamste problemen van het land dan kun je wel de augiasstal opruimen”.

Wat is het grootste probleem waarmee Suriname thans geconfronteerd wordt.

“Het grootste probleem van Suriname is de scheefgroei van de economie sinds 1975. Terwijl het bekend is dat landen slechts vooruitkomen door industrialisatie, heeft men structureel en bewust diversificatie van de economie gesaboteerd en we zijn thans terechtgekomen in een situatie waarbij we volkomen afhankelijk zijn van de mijnbouwsector. Een sector die niet duurzaam is en die gekarakteriseerd wordt als een enclave-economie omdat het weinig spin-off heeft naar de rest van de economie. Sinds 1975 heeft onze economie 62 miljard Amerikaanse dollars gegenereerd echter daarvan is minder dan één promille besteed aan investeringen in de verdiencapaciteit van het land. Het is imperatief dat je als derdewereldland wil je de producten van de moderne samenleving kunnen consumeren dat je dan moet proberen op te klimmen naar de status van ontwikkeld land. Want alleen dan kun je de samenleving welvaart en welzijn aanbieden. Naar mijn mening beseften mijn voorgangers niet wat hun taak was dan wel hebben ze bewust getracht om economische ontwikkeling niet tot stand te brengen en de middelen op te maken aan consumptie.”

Wat is het belang van economische ontwikkeling?

“Alleen en alleen economische ontwikkeling kan ervoor zorgen dat grote delen van de gemeenschap, dat zijn de mensen die willen werken, dat ze een inkomen ontvangen waarmee ze in hun behoeften kunnen voorzien. Alleen economische ontwikkeling zorgt voor werkgelegenheid op het kundigheidsniveau van de werkzoekenden, als men een inkomen heeft kan men voorzien in eigen huisvesting, verschaffing van werkgelegenheid zorgt ervoor dat criminaliteit afneemt. Door een gericht beleid kan de productiviteit van de economie toenemen met als gevolg toenemende koopkracht en een verbeterde concurrentiepositie van onze economie. Er is een enorme verborgen werkloosheid zowel binnen de publieke sector waar 30.000 ambtenaren te veel zijn als binnen de private sector. Dat komt doordat de kundigheid van de werkzoekenden niet aansluit op de behoeften van de markt. Aan de andere kant is de illegale informele sector er die een zuigkracht uitoefent op de werkzoekenden. Derhalve was in de herstructurering van het Ministerie van Handel en Industrie opgenomen de vestiging van een Suriname 

Businesscenter waarin een innovatiecentrum, een productiviteitscentrum, een small businesscentrum, en een standaarden bureau waren opgenomen. Terwijl minister Pronk alle middelen had toegezegd werd het project van Surinaamse zijde niet aangeboden bij het beleidsoverleg ter goedkeuring. Om etnische redenen wilde men geen industriële ontwikkeling en eigenlijk geen enkele economische ontwikkeling, men wilde alleen alle middelen op consumeren.”

Wat was de reden om sociaal economische ontwikkeling te saboteren?

“Omdat in de ogen van het creools nationalisme, dat is de verborgen ideologie van exponenten van de Nationale Partij Suriname, de NDP, de PNR en andere creoolse partijen, economische ontwikkeling gedragen wordt door de particuliere sector en door ondernemers dus en die zijn meestal mensen die niet op hun lijken. Door economische ontwikkeling te bewerkstelligen zou de economische macht van met name de hindoestanen toenemen, etnische balansen zouden verstoord raken, en we zouden te maken krijgen met Hindoestaanse overheersing. Dit laatste wordt door alle auteurs die geschreven hebben over de samenlevingen waar Afros en hindoestanen samen een land bevolken zoals Trinidad Guyana Fiji en Suriname bevestigd. Afro’s zouden minder waarde hechten aan democratie en zouden bevreesd zijn voor Hindoestaanse overheersing.”

De koopkracht is een probleem voor zowel consumenten als bedrijven. Hoe denkt u dit probleem aan te pakken.

“De enige structurele oplossing is het teweegbrengen van economische ontwikkeling. Wanneer de verdiencapaciteit van de economie stijgt, stijgt daarmee ook de koopkracht van de consument. De wisselkoers gaat blijven stijgen omdat wij formeel niet voldoende deviezen verdienen, wij importeren voor bijkans 2 miljard Amerikaanse dollars terwijl de legale deviezen verdiensten minder dan 500 miljoen Amerikaanse dollars bedragen. Het grootste deel van de importen wordt betaald door de particuliere sector. Voor 2000 betaalde de overheid alle importen nu is dat niet meer zo dus de overheid houdt veel geld over. Omdat wij een importland zijn is de koopkracht direct afhankelijk van de wisselkoers. Dus we zullen de wisselkoers moeten stabiliseren door exportproductie te stimuleren. Dat is een proces van lange adem maar het is het enige middel om de wisselkoers stabiel te houden. ”

Het IMF zegt dat de energietarieven omhoog moeten wat vindt u daarvan?

“Het IMF is een ambtenareninstituut waar economie nog een geloof is, men doet aan sjabloon denken en receptenboek management. Jacobs consultancy en Ernst & Young vinden dat de tarieven omlaag moeten en het IMF vindt dat ze omhoog moeten. Al zou Suriname 100% van zijn energie halen uit waterkracht waarvan de opwekprijs schommelt tussen de drie en vier US dollarcent per kilowattuur, dan nog zou het IMF zeggen kijk het is ergens anders, daar waar ze geen energiebronnen hebben, 20 US dollarcent per kilowattuur dus jullie tarief moet omhoog. Dat is een schoolvoorbeeld van het doom denken van het IMF daarom boeken ze haast nergens ter wereld succes.”

Hoe ziet u de toekomst van Suriname?

“De toekomst ziet er heel erg somber uit omdat we sinds 1975 alleen afbraak en vernietiging hebben gehad omdat de heersers, dat waren voornamelijk nationalisten geen economische ontwikkeling wilden realiseren dan wel even vaak geen benul hadden hoe het land op te bouwen. Als de zaak op zijn beloop wordt gelaten dan gaan wij regelrecht naar het niveau van Timboektoe en Haïti. Alleen een regering die economische ontwikkeling tot stand kan brengen kan het tij keren. Daarvoor zijn er investeringen en hervormingen nodig. Buitenlandse investeerders komen hier alleen om goedkoop onze natuurlijke hulpbronnen te exploiteren. Wij worden daar niet veel wijzer van. Dus je moet het lokale ondernemerschap stimuleren via ontwikkelingsfinanciering en via technische ondersteuning door de eerder genoemde instituten in het Suriname business center.”

Richard B. Kalloe

error: Kopiëren mag niet!