Summit of the Americas staat voor de deur

In Los Angeles, VS, wordt 8, 9 en 10 juni de negende Summit of the Americas gehouden. 24 staatshoofden en regeringsleiders hebben hun aanwezigheid bevestigd, waaronder president Chandrikapersad Santokhi. Vanwege het belang van deze Summit worden ook zo’n 900 journalisten verwacht, aldus de Communicatie Dienst Suriname in een uitgebreid persbericht zondag 5 juni. Naast overheidsdelegaties is er brede participatie vanuit de private sector, de burgermaatschappij en vele internationale organisaties en waarnemers. 

Organisatie van Amerikaanse Staten

De top is de grootste bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van Noord-, Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Van Argentinië in het zuiden tot en met Canada in het noorden teltAmerika 35 onafhankelijke landen. Deze landen hebben ook allemaal het verdrag tot oprichting van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) geratificeerd. De OAS heeft haar hoofdkwartier in Washington en de meeste landen hebben een vaste vertegenwoordiger (ambassade) bij de OAS. De OAS komt vaak bijeen op het niveau van ambassadeurs, terwijl het ook verschillende instituten en commissies als werkarmen heeft. De algemene vergadering van de OAS komt eenmaal per jaar bijeen en is het hoogste orgaan. Deze vergadering wordt vooral bijgewoond door ministers van Buitenlandse Zaken.

Eerste Summit in 1994

In 1994 heeft de Verenigde Staten het initiatief genomen om te komen tot de Summit of the Americas, waarvoor de staatshoofden worden uitgenodigd. Inmiddels zijn er acht Summits gehouden, meestal een per drie jaar. De OAS treedt op als het technisch secretariaat van elke Summit, terwijl het gastland verantwoordelijk is voor de uitnodigingen en voor de organisatie. Omdat de besluiten genomen worden op het niveau van staatshoofden, zijn deze besluiten richtinggevend geworden voor het werk van de OAS. 

Speciaal thema

Elke Summit heeft een speciaal thema, dat meestal een goede reflectie is van de problematiek waarmee de landen geconfronteerd worden. De komende top staat in het teken van “Bouwen aan een duurzame, veerkrachtige en rechtvaardige toekomst” (Building a sustainable, resilient en equitable future). 

Door de Covid-19-pandemie is veerkracht van de economie en van de samenleving, erg belangrijk. Ook zijn vanwege Covid de verhoudingen tussen arm en rijk schever getrokken, zodat een eerlijke en meer gelijkwaardige verdeling van inkomen van belang is. Daarnaast dienen oplossingen duurzaam te zijn, hetgeen mede te maken heeft met de bedreigingen vanwege klimaatverandering. 

Voorbereidingsgroep

Er is een speciale groep die zich bezighoudt met de inhoudelijke aspecten van elke Summit te weten de Summit Implementation Review Group (SIRG). In deze groep zijn alle landen vertegenwoordigd en elk land heeft een nationale coördinator. In de meeste landen is het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de Summit. Dat geldt ook voor Suriname, waar de directrice van het ministerie samen met haar deskundigen en de Surinaamse ambassade in Washington, actief bezig is. De SIRG is al vele maanden bezig met (virtuele) vergaderingen in vijf werkgroepen om besluiten (resoluties) voor te bereiden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan deze voorbereidingen. Hiertoe zijn er van alle deelnemende landen al vertegenwoordigers naar Los Angeles gereisd. 

Op 8 juni zullen de ministers van Buitenlandse Zaken de resoluties op hun niveau afwikkelen.

Vijf beleidsgebieden

De vijf resoluties waar de SIRG zich over buigt, en waar de komende week over gesproken zal worden, zijn:

  1. Een Inter-Amerikaans actieplan voor democratisch bestuur.
  2. Een regionale agenda voor digitale transformatie.
  3. Een actieplan voor Gezondheidszorg en Veerkracht in de Amerika’s.
  4. Een resolutie over duurzame groene toekomst.
  5. Het komen tot versnelling van de Schone Energie Transitie.

Andere issues

De Summit is het belangrijkste forum waar het buitenlands beleid van de Verenigde Staten naar de regio toe gestalte moet krijgen. Met name vanuit de Caricom-landen is aangegeven, dat het Caribisch gebied met een aantal dringende issues zit die aandacht behoeven. Het gaat daarbij met name om klimaatverandering, hoge energieprijzen en hoge voedselprijzen. Het moeizame economisch herstel na de Covid-pandemie speelt daarbij zeker een belangrijke rol. 

Voor de VS zelf en de Midden-Amerikaanse landen vormt de aanhoudende migratie een vraagstuk dat oplossing behoeft onder meer door meer economische ontwikkeling in de emigratielanden te stimuleren.  

De vicepresidente van de VS, Kamala Harris, is belast met de aanpak van het migratievraagstuk. Vanuit haar bureau is er de laatste weken hard gewerkt aan een voorstel dat de VS op tafel zal leggen. Tot het pakket aan maatregelen dat de VS wellicht zal voorstellen behoort ook de aanpak van de klimaatverandering en energie. 

Er zijn dus genoeg vraagstukken die op tafel liggen en waar de staatshoofden en regeringsleiders zich over zullen buigen. Het zijn vraagstukken die voor elk land belangrijk zijn en dat is ook de belangrijkste reden waarom de meeste landen op het hoogste niveau aanwezig zullen zijn. Suriname mag daarbij niet ontbreken.

error: Kopiëren mag niet!