Wordt de SLM ‘Flying On Trusted Wings’?

Dagblad Suriname heeft vernomen, dat wellicht de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) voor een symbolisch bedrag van 1 Amerikaanse dollar verkocht gaat worden. De naam van de SLM moet vervolgens Flying On Trusted Wings worden. Deze naam zou al geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK).

Om een en ander bevestigd te krijgen nam de redactie van Dagblad Suriname donderdagmiddag 2 juni contact met de CEO van de SLM, de Nederlander Paul de Haan.  Dit was zijn korte reactie: “Bij een aan- of verkoop van aandelen SLM heb ik geen rol. Ik heb geen kennis van een verkoop van de aandelen SLM en verwijs u voor verdere beantwoording en/of informatie door naar de aandeelhouder(s).” 

Vervolgens nam de redactie van Dagblad Suriname contact op met minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme voor een reactie, maar hij heeft geen enkele reactie gegeven.

Maar, de redactie van Dagblad Suriname heeft inzage gekregen in een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dat daar op 23 mei jongstleden is ingeschreven de naamloze vennootschap Flying On Trusted Wings. De datum van oprichting van deze NV blijkt 2 februari van dit jaar te zijn geweest. Als “kapitaal” wordt vermeld SRD 250.000.000,00 en als “geplaatst kapitaal” SRD 10 en “gestort kapitaal” eveneens SRD 10.

Het uittreksel vermeldt verder onder andere: “Het doel van de Naamloze Vennootschap is het deelnemen in ondernemingen, in het bijzonder in luchtvaartondernemingen in Suriname, alsmede de uitoefening van het bestuur en/of toezicht over – en in het in administratie nemen van aandelen in zodanige ondernemingen, het verlenen van diensten, het verkrijgen, het bezit en het beheer van andere zaken, welke bronnen van inkomen vormen, en het in het algemeen verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord, voorzover wettelijk toegestaan.”

Als naam van aangever van de inschrijving wordt vermeld de naam van de SLM CEO Paul de Haan. Flying on Trusted Wings staat geregistreerd op het vestigingsadres van de SLM, mr. Jagernath Lachmonstraat 136 te Paramaribo.

Opmerkelijk is het dat de naam van De Haan ook wordt vermeld in de registergegevens bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van de op 21 januari dit jaar ingeschreven naamloze vennootschap Vespasian Finance (op dezelfde dag is de akte opgemaakt) met een “kapitaal” van SRD 100.000,00, geplaatst kapitaal eveneens SRD 100.000,00 en gestort kapitaal van SRD 10.000,00. En ook deze NV heeft als vestigingsadres het adres van de SLM in Paramaribo.

Een van de doelen van deze NV is het “verkrijgen van geldmiddelen door middel van het aangaan van openbare en onderhandse leningen of op andere wijze en het ter beschikking stellen, in welke vorm dan ook, van zulke geldmiddelen in het bijzonder aan vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden”. Een andere doelstelling is het verlenen van diensten op het gebied van de handel en financiën, in het bijzonder op het gebied van foreign currency management, ten behoeve van vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

Het heeft er alle schijn van, dat achter de schermen de CEO van de SLM al enkele maanden druk bezig is om met de SLM onder de nieuwe naam Flying on Trusted Wings een doorstart te maken en daartoe ook een financiële onderneming uit de grond heeft getrokken.

PK

error: Kopiëren mag niet!