Verplichte inburgering vreemdelingen die arbeidsmarkt willen betreden

Negen migrantenarbeiders hebben met succes de test Basis Taalkennis en Samenleving doorlopen en hebben daarvoor dinsdag 24 mei  een certificaat in ontvangst mogen nemen uit handen van de minister van de Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Steven Mac Andrew. 

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) is door het ministerie het aangewezen instituut dat bevoegd is deze test af te nemen. Voorafgaande aan de test worden de vreemdelingen uiteraard getraind door de stichting. Deze groep heeft de inburgeringscursus gevolgd in de periode van 11 april tot en met 4 mei. 

In zijn felicitatieboodschap heeft minister Mac Andrew de hoop uitgesproken, dat deze training, afgezien van het de inburgering, een meerwaarde kan betekenen voor de vreemdeling, doelend op het opbouwen van een loopbaan en het maken van misschien zelfs carrière binnen het bedrijf waarin ze werken of tewerkgesteld zullen worden.

Hij attendeerde hen erop om niet te aarzelen om te kloppen op de deur van de overheid, zodra ze bij het uitoefen van hun werk geconfronteerd raken met onrecht, uitbuiting, misbruik en dwangarbeid. De bewindsman kon ze hierop wijzen, omdat de vreemdelingen tijdens de training wegwijs zijn gemaakt in de overheidsadministratie en de dienstverlening vanuit de overheid. Zo weten ze nu de weg te vinden naar de Arbeidsinspectie, de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen, de politie en de afdeling Vreemdelingenzaken. 

Het behaalde certificaat is een vereiste waaraan de vreemdeling dient te voldoen als die de arbeidsmarkt op wil gaan. Dit vereiste vloeit voort uit de Wet Werkvergunning Vreemdelingen. Die komt erop neer, dat bij de aanvraag van een werkvergunning de vreemdeling het certificaat mede dient in te dienen, naast alle andere vereisten die de wet voorschrijft. De bedoeling hiervan is dat de vreemdeling die in ons land wenst te werken een beetje Nederlands en Sranang moet kunnen spreken. Ook moet hij/zij weten hoe de samenleving in elkaar zit, wat zijn/haar voornaamste rechten en plichten zijn en bij welke overheidsinstanties er kan worden aangeklopt als er hulp of assistentie nodig is. Hierdoor zal de vreemdeling beter kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, maar is deze vooral weerbaar gemaakt tegen eventuele wantoestanden op de werkvloer. De SPWE zal zich nu voorbereiden op de volgende groep van vreemdelingen die in ons land wenst te werken.

error: Kopiëren mag niet!