Communiqué medisch specialisten Diakonessenhuis

Uitleg over de gevolgen van de riskante attitude van de directie, in het bijzonder de Medisch Directeur van het SZF

Hierbij wensen wij de gemeenschap in beknopte zin, maar zo goed mogelijk, uitleg te geven over de ontwikkelingen en achtergronden die ertoe hebben geleid dat wij helaas genoodzaakt zijn om vanaf dinsdag 3 mei 2022 de klinische patiënten van het SZF tot nader order niet meer te helpen zoals wij hen zouden willen helpen, dat wil zeggen dat wij SZF-patiënten die in die categorie verzekerd zijn, voorlopig niet kunnen opnemen in het ziekenhuis (met uitzondering van spoedgevallen) totdat de problemen met de SZF Medische Directie via de SZF-Directie opgelost zijn. 

U heeft als patiënt helaas steeds vaker moeten ervaren dat uw SZF-verzekeringspas steeds minder van uw ziektekosten dekt. Dit uit zich onder andere in het feit dat u steeds frequenter uw portemonnee moet openen om bij de apotheek de voorgeschreven medicijnen te kunnen krijgen. Er zijn ook dikwijls perioden geweest dat u als patiënt ook voor de diagnostische verrichtingen (lab en röntgenonderzoek) moest bijbetalen. Ook voor een aantal operaties bestaat er een “bijbetalingsschema” waarin u als patiënt een significant deel, buiten de verzekering om, zelf moet betalen om geholpen te kunnen worden. 

Wat u nog niet weet, is dat de doktoren in het DH en het SVZ (goed voor tenminste 25 % van de klinische behandelingen in ons land) al sedert september 2019, volgens schriftelijke afspraken met het SZF, hun rekeningen netjes en op tijd indienen maar gewoonweg niet betaald worden. 

Met geduld en vertrouwen hebben we afgewacht en het SZF de tijd gegeven financieel orde op zaken te stellen om onze klinische honorering uiteindelijk veilig te stellen. Helaas blijft men volharden in hun weigering te betalen en men stuurt zelfs ingediende declaraties gewoon terug. Men verwacht van de ziekenhuizen dat die nu opeens de doktoren betalen voor het klinische deel. De ziekenhuizen hebben, zoals u weet, zelf ook een ernstig tekort aan financiën door de aanhoudende ontoereikende ligdagtarieven en de enorme tegoeden (vorderingen) die zij nog bij het SZF, maar niet uitgekeerd krijgen.

De huidige Medisch Directeur van het SZF beargumenteert haar standpunt dat de ziekenhuizen de doktoren zelf moet uitbetalen met: dit zal “een overzichtelijke administratie en een toetsingsproces dat niet onnodig ingewikkeld/onoverzichtelijke is” tot gevolg hebben. 

U zult begrijpen dat dit een belachelijke uitspraak is en totaal geen prioriteit behoeft in de huidige crisis die de Zorgverleners nu steeds krachtiger in zijn greep neemt. De ziekenhuizen hebben daar eenvoudigweg het geld niet voor! In de omliggende landen kost een ligdag in het ziekenhuis minimaal enkele honderden US Dollars (bijv. Curaçao USD 750,- all inclusive, Barbados USD 300,- all exclusive). In Suriname denkt men met een ligdagtarief van SRD 1.260,- (dit is de tegenwaarde van USD 60,-) klinische zorg mogelijk te maken! Een 1 op1 vergelijking is uiteraard niet mogelijk maar het enorme verschil in deze getallen doet op z’n minst wel een belletje rinkelen. (Gaat u ook na wat een eenvoudige hotelkamer in ons land kost!)

Bovendien kunnen de bestaande afspraken tussen het SZF en de specialisten niet eenzijdig veranderd worden omdat de huidige Medisch Directeur van het SZF dat zo graag wil. Overeenkomsten dienen door alle betrokken partijen correct te worden nagekomen, zo ook door het SZF en de medisch specialisten en kunnen niet plotsklaps omdat het de Medisch Directeur behaagt van tafel worden geveegd!

U, die als patiënt ondanks uw SZF-verzekering reeds zoveel onkosten maakt, zult nog meer in de problemen komen omdat gedemotiveerde doktoren straks in grote getalen zullen wegtrekken uit Suriname door dergelijke verbrekingen van afspraken, zoals zelfs niet eerder is gebeurd. Dit proces van het verlaten van ons land is helaas al begonnen. Dit moet stoppen! Nu!

De doktoren hebben in goed overleg met het SZF in 2021 enorme concessies gedaan met betrekking tot de afspraken over poliklinische tarieven: er is een geleidelijk meerfasen traject gerealiseerd waarin de volledige aanpassing van de honorering pas na 1 juli 2022 (!) een feit zal zijn. Men heeft hiermee getoond ook de schouders onder de financiële problemen van het land te kunnen steken en geduld te hebben. 

We zijn ervan overtuigd dat een Directie van het SZF met rationeel en redelijk management-inzicht dergelijke verregaande stappen had kunnen voorkomen en middels overleg had kunnen kijken naar wellicht nieuwe structuren, nieuwe mogelijkheden. De doktoren hebben nooit geweigerd om aan enig overleg ter zake deel te nemen. Zolang er geen management met bovengenoemde kwaliteiten bij het SZF beschikbaar is, zullen de problemen niet opgelost worden, althans is de kans daarop minimaal.

We gaan er van uit dat u begrip kunt opbrengen voor deze, hopelijk zeer tijdelijke, situatie. We gaan er ook vanuit dat de Beleidsmakers zullen inzien dat dit zijdens de Medisch Directeur van het SZF gecreëerd probleem met de meeste spoed, in goed overleg, opgelost dient te worden.

Paramaribo, 4 mei 2022

De Medische Staf van het Diakonessenhuis

error: Kopiëren mag niet!